Hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-82, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Người đóng thuế có quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập. Đây là một trong mười quyền cơ bản – được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế – mà tất cả người đóng thuế có khi làm việc với IRS.

Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS xử lý trường hợp của người đóng thuế phải tách biệt với văn phòng IRS đã xem xét trường hợp đó ban đầu. Nói chung, Văn Phòng Kháng Cáo sẽ không bàn thảo vụ việc với IRS trong phạm vi các bàn thảo này có thể vi phạm tính độc lập của Văn Phòng Kháng Cáo.

Dưới đây là một số chi tiết quan trọng về quyền khiếu nại quyết định trong một diễn đàn độc lập:

 • Một thông báo nợ theo luật định là một thư của IRS đề xuất thuế bổ sung. Người đóng thuế nhận được thông báo này và sau đó kịp thời nộp đơn khiếu nại lên Tòa Án Thuế Hoa Kỳ có thể khiếu nại đề xuất điều chỉnh trước khi họ phải nộp thuế.
 • Người đóng thuế được quyền khiếu nại hành chính công bằng và không thiên vị đối với hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm nhiều hình phạt.
 • Người đóng thuế có quyền nhận được phản hồi bằng văn bản về quyết định từ Văn Phòng Kháng Cáo.
 • Khi người đóng thuế không đồng ý với các quyết định của IRS, họ có thể tham khảo Ấn Phẩm 5, Quyền Kháng Cáo Của Quý Vị và Cách Chuẩn Bị Kháng Nghị Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (tiếng Anh)PDF, để biết chi tiết về cách kháng cáo.
 • Thông thường, người đóng thuế có thể đệ đơn kiện về tiền hoàn thuế tại tòa án quận Hoa Kỳ hoặc Tòa Khiếu Kiện Liên Bang Hoa Kỳ.
  • Họ đã thanh toán đầy đủ thuế và IRS đã từ chối yêu cầu hoàn thuế của họ.
  • Không có hành động nào được thực hiện đối với yêu cầu hoàn thuế trong vòng sáu tháng.
  • Chưa đầy hai năm kể từ khi IRS gửi qua thư bưu điện cho họ một thông báo từ chối khoản tiền hoàn thuế

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)