Những điều người đóng thuế cần biết về việc yêu cầu tín thuế người phụ thuộc khác

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế 2021-18, ngày 2/11/2021

Những người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện cho khoản tín thuế trẻ em có thể yêu cầu khoản tín thuế người phụ thuộc khác.

Số tiền tín thuế tối đa là $500 cho mỗi người phụ thuộc đáp ứng các điều kiện nhất định. Bao gồm:

  • Người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên.
  • Người phụ thuộc có mã số thuế cá nhân.
  • Cha mẹ phụ thuộc hoặc những người thân đủ điều kiện khác được hỗ trợ bởi người đóng thuế.
  • Người phụ thuộc sống chung với người đóng thuế nhưng không có quan hệ họ hàng với người đóng thuế.

Khoản tín thuế bắt đầu giảm dần khi lợi tức của người đóng thuế trên $200,000. Việc giảm dần này bắt đầu đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung với mức lợi tức $400,000.

Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này nếu:

  • Họ tuyên bố người đó là người phụ thuộc (tiếng Anh) vào tờ khai của người đóng thuế.
  • Họ không thể sử dụng người phụ thuộc để yêu cầu tín thuế trẻ em hoặc tín thuế trẻ em bổ sung.
  • Người phụ thuộc là công dân Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú.

Người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế người phụ thuộc khác ngoài tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộctín thuế lợi tức do lao động. Họ có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác IRS, Con Cái/Người Phụ thuộc Của Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác Không? (tiếng Anh), để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế hay không.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)