Quyền được cho biết có ý nghĩa gì đối với người đóng thuế

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-14, ngày 6 tháng 2 năm 2023

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một yếu tố nền tảng trong sứ mệnh IRS, trong đó nêu ra 10 quyền căn bản của người đóng thuế khi làm việc với IRS. Tất cả người đóng thuế nên tự làm quen với những quyền này.

Đây là một phần trong loạt mẹo về Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế. Hàng tháng, Mẹo Thuế sẽ xem xét kỹ hơn một trong các danh mục trong khung pháp lý này.

Hãy bắt đầu từ đầu với quyền đầu tiên của người đóng thuế. Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân thủ luật thuế. Điều này còn được gọi là Quyền Được Cho Biết.

Quyền được cho biết có nghĩa là người đóng thuế có quyền:

 • Biết và hiểu họ cần làm gì để tuân thủ luật thuế.
 • Được giải thích rõ ràng về luật và các quy trình của IRS trong tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ.
 • Được thông báo về các quyết định của IRS về tài khoản thuế của họ.
 • Được giải thích rõ ràng về kết quả của các quyết định của IRS.

Để đảm bảo người đóng thuế được thông báo, IRS sẽ:

 • Bao gồm trong một số thông báo nhất định bất kỳ số tiền thuế, tiền lãi và tiền phạt nào đó mà người đóng thuế nợ.
 • Giải thích lý do tại sao người đóng thuế nợ bất kỳ số tiền thiếu đến hạn nào.
 • Giải thích các lý do cụ thể khiến họ từ chối yêu cầu hoàn thuế.
 • Đăng thông tin trên IRS.gov để giúp người đóng thuế hiểu thông báo hoặc thư của IRS gửi cho họ.
 • Gửi thư khi cơ quan này đưa ra định mức. Thư đó phải bao gồm:
  • Thông tin về cách người đóng thuế có thể khiếu nại quyết định.
  • Giải thích về toàn bộ quá trình từ kiểm toán đến truy thâu.
  • Chi tiết về cách thức mà Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế có thể giúp đỡ.
 • Gửi bản báo cáo hàng năm cho những người đóng thuế tham gia vào kế hoạch chi trả. Báo cáo sẽ bao gồm số tiền người đóng thuế:
  • Nợ vào đầu năm.
  • Đã trả trong năm.
  • Vẫn còn nợ vào cuối năm.
 • Cung cấp mẫu và ấn phẩm (tiếng Anh) trên IRS.gov.
 • Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (tiếng Anh) để cung cấp thông tin thuế hữu ích cho nhiều đối tượng người đóng thuế.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)