Khi nhận được thư của IRS, người đóng thuế không cần phải hoảng sợ, nhưng họ cần phải đọc thư đó

Mẹo thuế của IRS 2023-55, ngày 24 tháng 4 năm 2023

Nhận được thư từ IRS có thể khiến một số người đóng thuế lo lắng – nhưng không cần phải hoảng sợ. IRS gửi thông báo và thư khi cần đặt câu hỏi về tờ khai thuế của người đóng thuế, cho họ biết về thay đổi đối với tài khoản của họ hoặc yêu cầu thanh toán.

Khi một thư hoặc thông báo của IRS đến qua thư bưu điện, thì đây là những gì người đóng thuế nên làm:

Đọc kỹ thư. Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế. Mỗi thông báo đề cập đến một vấn đề cụ thể và bao gồm bất kỳ bước nào mà người đóng thuế cần thực hiện. Thông báo có thể đề cập đến các thay đổi đối với tài khoản của người đóng thuế, các khoản thuế còn nợ, yêu cầu thanh toán hoặc một vấn đề cụ thể trên tờ khai thuế. Thực hiện hành động kịp thời có thể giảm thiểu phí tiền lãi và tiền phạt.

Xem lại thông tin. Nếu thư nói về một tờ khai thuế đã thay đổi hoặc sửa đổi, thì người đóng thuế nên xem lại thông tin và đối chiếu với tờ khai thuế ban đầu. Nếu người đóng thuế đồng ý, thì họ nên ghi chú về những sửa đổi trên bản sao cá nhân tờ khai thuế của họ và lưu hồ sơ. Thông thường, người đóng thuế sẽ chỉ cần hành động nếu họ không đồng ý với thông tin, nếu IRS yêu cầu thêm thông tin hoặc nếu họ có số dư đến hạn.

Thực hiện bất kỳ hành động nào được yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện thanh toán. IRS và các cơ quan thu nợ tư nhân được ủy quyền gửi thư qua đường bưu điện. Người đóng thuế cũng có thể xem các bản sao kỹ thuật số của một số thông báo IRS chọn lọc bằng cách đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến IRS của họ. IRS cung cấp một số tùy chọn (tiếng Anh) để giúp đỡ những người đóng thuế đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tính thuế.

Chỉ trả lời nếu được hướng dẫn làm như vậy. Người đóng thuế không cần trả lời thông báo trừ khi được yêu cầu cụ thể như vậy. Thường không cần gọi cho IRS. Nếu người đóng thuế cần gọi cho IRS, thì họ nên sử dụng số điện thoại ở góc trên bên phải của thông báo và có một bản sao của tờ khai thuế và thư của họ.

Cho IRS biết về một thông báo bị khiếu nại. Nếu người đóng thuế không đồng ý với IRS, họ nên làm theo các hướng dẫn trong thông báo để khiếu nại nội dung của thông báo. Người đóng thuế nên cung cấp thông tin và tài liệu để IRS duyệt xét khi xem xét khiếu nại.

Giữ thư hoặc thông báo để lưu hồ sơ. Người đóng thuế nên giữ các thông báo hoặc thư mà họ nhận được từ IRS. Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi IRS thực hiện hành động đối với tài khoản của người đóng thuế. Người đóng thuế nên lưu giữ giấy tờ/hồ sơ trong ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế.

Đề phòng những trò lừa đảo. IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên từ IRS thường đến qua thư bưu điện. Người đóng thuế không chắc liệu họ có nợ IRS không có thể xem thông tin tài khoản thuế của họ trên IRS.gov.

Thông tin thêm:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS