Chủ đề số 415, Cho thuê nhà ở và nhà nghỉ mát

Nếu bạn nhận được thu nhập cho thuê từ việc sử dụng một đơn vị nhà ở, chẳng hạn như một ngôi nhà hoặc một căn hộ, bạn có thể khấu trừ một số các chi phí. Những chi phí này, có thể bao gồm cả tiền lãi mua nhà, thuế bất động sản, thiệt hại tai biến, bảo trì, tiện ích, bảo hiểm, và khấu hao, sẽ giảm số thu nhập cho thuê bị đánh thuế. Thông thường bạn sẽ báo cáo thu nhập và chi phí trên Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) và trên Bảng E (Mẫu 1040), Thu nhập và Lỗ bổ sung (tiếng Anh). Nếu bạn cho thuê để có tiền lời và không sử dụng đơn vị nhà ở như một nơi cư trú, thì chi phí cho thuê được khấu trừ có thể cao hơn thu nhập cho thuê gộp của bạn. Tuy nhiên thiệt hại cho thuê của bạn, thông thường sẽ bị hạn chế bởi các điều lệ "rủi ro" và/hoặc các điều lệ về thiệt hại đầu tư thụ động. Để có thông tin về những giới hạn này, xin xem Ấn phẩm 925, Quy tắc về các hoạt động thụ động và rủi ro (tiếng Anh).

Tài sản cho thuê / Cá nhân sử dụng

Nếu bạn cho thuê một đơn vị nhà ở cho những người khác và cũng sử dụng như một nơi cư trú, thì giới hạn có thể áp dụng cho chi phí cho thuê bạn có thể khấu trừ. Bạn được coi là sử dụng đơn vị nhà ở như một nơi cư trú nếu bạn sử dụng nó cho mục đích cá nhân trong năm thuế trong cho số ngày nhiều hơn một trong hai điều sau:

  1. 14 ngày, hoặc
  2. 10% của tổng số ngày bạn cho thuê cho những người khác ở một mức giá cho thuê phải chăng.

Cũng có thể là bạn sử dụng nhiều hơn một đơn vị nhà ở như là một nơi cư trú trong năm. Thí dụ, nếu bạn sống trong ngôi nhà chánh của bạn trong 11 tháng, ngôi nhà của bạn là một đơn vị nhà ở được sử dụng như là một nơi cư trú. Nếu bạn sống trong nhà nghỉ mát của bạn trong 30 ngày còn lại trong năm, thì nhà nghỉ của bạn cũng là một đơn vị nhà ở được sử dụng như là một nơi cư trú, ngoại trừ bạn cho thuê nhà nghỉ cho người khác với một giá cho thuê phải chăng trong 300 ngày hoặc nhiều hơn trong năm trong thí dụ này.

Một ngày sử dụng cá nhân của một đơn vị nhà ở là bất cứ ngày nào mà đơn vị đó được sử dụng bởi:

  • Bạn hoặc bất cứ người nào khác có quyền lợi trong đó, trừ khi bạn cho thuê quyền lợi của bạn cho một chủ nhân khác như nhà chánh của họ và chủ nhân khác trả tiền thuê phải chăng dựa theo một hợp đồng tài trợ sở hữu chung
  • Một thành viên trong gia đình bạn hay trong một gia đình của bất cứ người nào có quyền lợi trong đó, trừ khi thành viên gia đình đó sử dụng đơn vị này như nhà chánh của họ và trả một giá thuê phải chăng
  • Bất cứ ai theo một hợp đồng cho phép bạn sử dụng một đơn vị nhà ở khác
  • Bất cứ ai trả ít hơn giá thuê phải chăng

Sử dụng cho thuê tối thiểu

Có một điều lệ đặc biệt nếu bạn sử dụng một đơn vị nhà ở như một nơi cư trú và cho thuê ít hơn 15 ngày thì trong trường hợp này, đừng khai báo thu nhập cho thuê và không khấu trừ các chi phí nào như là chi phí cho thuê.

Phân chia chi phí giữa sử dụng cho thuê và cá nhân sử dụng

Nếu bạn sử dụng đơn vị nhà ở cho cả hai mục đích cho thuê và cá nhân, bạn thường phải phân chia tổng chi phí giữa việc sử dụng cho thuê và sử dụng cá nhân dựa trên số ngày sử dụng cho mỗi mục đích. Bạn sẽ không thể khấu trừ chi phí cho thuê của bạn vượt quá giới hạn thu nhập cho thuê gộp (thu nhập cho thuê gộp của bạn trừ phần cho thuê của tiền lãi mua nhà, thuế bất động sản, và thiệt hại thiên tai và các chi phí cho thuê như phí môi giới và chi phí quảng cáo). Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi một số các chi phí cho thuê này cho năm tiếp theo, tùy thuộc vào những giới hạn thu nhập cho thuê gộp trong năm đó. Nếu bạn liệt kê các tiền khấu trừ của bạn trên Bảng A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoảnbạn vẫn có thể có thể khấu trừ phần tiền lãi mua nhà, thuế tài sản, và các tổn thất thương vong từ các thiên tai được liên bang công bố trong bảng liệt kê đó.

Thuế thu nhập đầu tư ròng

Nếu bạn có lợi nhuận cho thuê thì bạn có thể phải chịu Thuế thu nhập đầu tư ròng (Net Investment Income Tax, NIIT). Muốn biết thêm thông tin, xem Chủ đề số 559.

Thông tin bổ sung

Để có thêm thông tin về việc cho thuê nhà ở, xin tham khảo Ấn phẩm 527, Tài sản nhà ở cho thuê (Bao gồm cả cho thuê nhà nghỉ mát) (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về thu nhập và chi phí cho tài sản nhà ở, xin xem Chủ đề số 414 và Thu nhập cho thuê nhà ở có chịu thuế không và/hoặc chi phí có được khấu trừ không? (tiếng Anh).