Chủ Đề 756 Thuế Việc Làm dành cho Nhân Viên Giúp Việc Nhà

Nhân viên giúp việc nhà bao gồm quản gia, người giúp việc, người trông trẻ, người làm vườn và những người khác làm công việc trong hoặc quanh tư gia với tư cách là nhân viên. Thợ sửa chữa, thợ ống nước, nhà thầu và doanh nhân khác cung cấp dịch vụ trên cương vị thầu khoán độc lập đều không là nhân viên. Người giúp việc gia hộ được xem là nhân viên nếu quý vị có thể kiểm soát cả công việc họ làm và cách thức thực hiện.

Thuế An Sinh Xã Hội và Thuế Medicare (Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (FICA))

Thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, thường được gọi là thuế FICA, áp dụng cho cả người lao động và chủ thuê lao động, mỗi bên trả 7.65% tiền lương. Chủ thuê lao động thường được yêu cầu giữ lại phần thuế FICA của nhân viên từ tiền lương. Nếu quý vị trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên giúp việc nhà ở mức $2,300 trở lên trong năm 2021 (ngưỡng này có thể thay đổi hàng năm) thì quý vị thường phải khấu lưu 6.2% thuế an sinh xã hội và 1.45% thuế Medicare (tổng cộng 7.65%) từ mọi khoản lương bổng bằng tiền mặt đã trả cho nhân viên đó, trừ khi quý muốn trả cho phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của nhân viên từ tiền của chính mình. Quý vị cũng phải trả phần góp của mình trong thuế an sinh xã hội và thuế Medicare vốn là 7.65% lương bổng bằng tiền mặt (Iương bổng bằng tiền mặt là tiền lương lãnh qua chi phiếu, phiếu chuyển tiền, v.v.). Tham khảo Hoãn lại các khoản ký gửi và chi trả tiền thuế việc làm cho đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2020 (Tiếng Anh) để biết thông tin về việc hoãn lại các khoản ký gửi và chi trả tiền thuế việc làm trong phần đóng góp vào thuế An Sinh Xã Hội của chủ thuê lao động. Tham khảo Thông Báo 2020-65 (Tiếng Anh) PDF and Thông Báo 2021-11 (tiếng Anh) PDF để biết thông tin cho phép chủ thuê lao động hoãn lại việc khấu lưu và chi trả phần đóng góp của chủ thuê lao động vào thuế An Sinh Xã Hội của một số nhân viên.

Quý vị có thể biết số tiền Mỹ kim và tỷ lệ phần trăm đã định tại chủ đề "Quý Vị Có Cần Phải Nộp Thuế Việc Làm Không?" trong Ấn Bản 926, Hướng Dẫn Thuế dành cho Chủ Gia Hộ Thuê Người Giúp VIệc (Tiếng Anh). Hãy nộp tiền khấu lưu thuế cho IRS cùng với 7.65% phụ trội là phần san sẻ tiền thuế từ quý vị. Nếu quý vị lấy ngân quỹ của mình để trang trải phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare cho nhân viên thì số tiền quý vị trả dùm được xem là lương bổng khi nhân viên khai thuế lợi tức. Tuy nhiên, đừng xem đó là tiền lương bổng phải nộp thuế an sinh xã hội và Medicare hoặc lương bổng dùng để tính thuế thất nghiệp liên bang.

Đừng khấu lưu hay nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare từ lương bổng quý vị trả cho:

  1. Người phối ngẫu,
  2. Đứa con dưới 21 tuổi,
  3. Cha mẹ, trừ khi đó là trường hợp ngoại lệ, hoặc
  4. Nhân viên dưới 18 tuổi vào bất cứ thời điểm nào trong năm, trừ khi nghề nghiệp chính của người đó là lo toan công việc trong gia hộ. Nếu nhân viên là học sinh thì lo toan công việc trong gia hộ không được xem là nghề nghiệp chính.

Xem Ấn Bản 926 (Tiếng Anh) PDF để biết thêm thông tin về những trường hợp ngoại lệ này.

Thuế Medicare Phụ Trội

Thuế Medicare Phụ Trội được áp dụng cho người có lương bổng Medicare vượt quá ngưỡng, dựa trên tư cách khai thuế của họ. Chủ thuê lao động có trách nhiệm khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội 0.9% từ lương bổng của cá nhân vượt quá $200,000 trong năm mà không kể đến tư cách khai thuế. Chủ thuê lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương bổng của nhân viên vượt quá $200,000, và tiếp tục khấu lưu số tiền này trong mỗi đợt trả lương cho đến cuối năm. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ thuê lao động đối với Thuế Medicare Phụ Trội. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8959 (Tiếng Anh)Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh).

Khấu Lưu Thuế Lợi Tức Liên Bang

Quý vị không bắt buộc phải khấu lưu thuế lợi tức liên bang từ lương bổng trả cho nhân viên giúp việc nhà. Tuy nhiên, nếu nhân viên yêu cầu quý vị khấu lưu thuế lợi tức liên bang và quý vị đồng ý thì quý vị cần phải lấy Mẫu W-4, Chứng Nhận Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên đã điền đầy đủ thông tin từ nhân viên. Xem Ấn Bản 15-T, Phương Pháp Khấu Lưu Thuế Lợi Tức Liên Bang (Tiếng Anh) để biết các bảng khấu lưu thuế được cập nhật mỗi năm.

Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng

Nếu quý vị phải khấu lưu và nộp thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, hoặc nếu quý vị khấu lưu thuế lợi tức liên bang thì quý vị cần phải điền đầy đủ vào Mẫu W-2, Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh) cho mỗi nhân viên. Quý vị cũng sẽ cần đến Mẫu W-3, Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh). Xem mục "Phải Nộp Những Mẫu Đơn Nào?" trong Ấn Bản 926 (Tiếng Anh) để biết khi nào cần cung cấp và nộp các mẫu đơn và đệ nộp ở đâu. Để điền đầy đủ vào Mẫu W-2, quý vị cần có mã số thuế của chủ thuê lao động (EIN) và số An Sinh Xã Hội của nhân viên. Nếu quý vị chưa có EIN, quý vị có thể nộp đơn xin qua ứng dụng EIN trực tuyến. Dịch vụ này làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng đến 10:00 tối theo giờ Miền Đông. Quý vị cũng có thể nộp đơn xin cấp EIN bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc fax (Tiếng Anh) Mẫu SS-4, Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh). Những người nộp đơn quốc tế có thể ghi danh bằng cách gọi số 267-941-1099 (không phải là số điện thoại miễn cước) Thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 sáng đến 11:00 tối theo giờ miền Đông để xin số EIN của họ. Tham Khảo Số ID của Chủ Thuê Lao ĐộngChủ Đề 752Chủ Đề 755 để biết thêm thông tin.

Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)

Nếu quý vị trả lương bổng cho nhân viên giúp việc nhà với lượng tiền mặt tổng cộng nhiều hơn $1,000 vào bất kỳ quý nào trong năm hoặc năm trước đó thì quý vị thường phải nộp thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) đánh trên $7,000 lương bổng đầu tiên trả cho mỗi nhân viên giúp việc nhà ở dạng tiền mặt. Tuy nhiên, không tính phần lương bổng trả cho người phối ngẫu, con dưới 21 tuổi hoặc cha/mẹ của quý vị. Và cũng đừng xem số tiền quý vị trả cho những người này là lương bổng phải nộp thuế FUTA. Quý vị thường có thể khai số tiền nộp vào ngân quỹ thất nghiệp của liên bang là tín thuế đối với nghĩa vụ đóng thuế FUTA của mình. Nếu quý vị trả tiền lương phải thuận theo luật đền bù thất nghiệp của tiểu bang sẽ hạ giảm tiền tín thuế thì quý vị bị hạ bớt tín thuế FUTA. Tiểu bang nào chưa hoàn lại số tiền đã mượn từ chính phủ liên bang để trang trải trợ cấp thất nghiệp đều là "tiểu bang hạ giảm tiền tín thuế". Xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai H (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) hoặc Khấu Trừ Tín Thuế FUTA (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Để biết số tiền Mỹ kim cụ thể và lương bổng được miễn tính, vui lòng xem nội dung dưới đầu đề "Quý Vị Có Phải Nộp Thuế Việc Làm Không?" trong Ấn Bản 926 (Tiếng Anh) PDF.

Bản Khai H (Mẫu 1040), Thuế Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc

Nếu chi trả tiền lương phải nộp thuế FICA, thuế FUTA, hoặc nếu khấu lưu thuế lợi tức liên bang từ lương bổng của nhân viên thì quý vị cần phải đệ nộp Bản Khai H (Mẫu 1040), Thuế Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc (Tiếng Anh). Đính kèm Bản Khai H vào tờ khai thuế lợi tức cá nhân, Mẫu 1040, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh), Mẫu 1040-NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức của Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân Hoa Kỳ (Tiếng Anh), Mẫu 1040-SS, Đơn Khai Thuế Tư Doanh Hoa Kỳ (Kể Cả Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội của Cư Dân Puerto Rico Hợp Pháp (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 1041, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Tài Sản và  Quý Tín Thác (Tiếng Anh). Nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế thì quý vị vẫn phải nộp Bản Khai H để khai báo thuế gia hộ thuê người giúp việc. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân phải đệ nộp Mẫu 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh)Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG NĂM của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh) đối với nhân viên kinh doanh, hoặc Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Nhân Viên trong Ngành Nông Nghiệp (Tiếng Anh) đối với nhân công nông trại thì có thể khai báo thông tin thuế giúp việc nhà trên các mẫu đơn này thay vì dùng Bản Khai H. Nếu quý vị muốn khai báo lương bổng của nhân viên giúp việc nhà trên những mẫu đơn nêu trên, xin hãy nhớ nộp đủ mọi tiền thuế với hạn chót là ngày đã định dựa trên mẫu đơn, kể cả khoản ký gửi thuế liên bang nếu cần thiết. Thông tin khác có sẵn trong Hướng Dẫn cho Bản Khai H (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) PDF.

Chi Trả Thuế Ước Tính

Nếu quý vị đệ nộp Bản Khai H (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) PDF thì quý vị có thể khỏi phải ghi tiền nợ thuế trên tờ khai khi đã trang trải đủ cả hai loại thuế việc làm cho nhân viên giúp việc nhà và thuế lợi tức của bản thân. Nếu quý vị có việc làm thì quý vị có thể yêu cầu chủ thuê lao động khấu lưu thêm thuế lợi tức liên bang từ lương bổng trong năm. Quý vị cũng có thể nộp tiền thuế ước tính (Tiếng Anh) cho Sở Thuế Vụ trong năm tương ứng bằng cách sử dụng Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính dành cho Cá Nhân.

Quý vị có thể phải trả tiền phạt do còn thiếu tiền thuế ước tính nếu quý vị chưa nộp thuế gia hộ thuê người giúp việc trong năm. Xin tham khảo Chủ Đề 306.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 926, Hướng Dẫn Thuế cho Gia Hộ Thuê Người Giúp Việc (Tiếng Anh).