IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chào Mừng Quý Vị đến Lấy Bản Ghi

English

Quý vị có thể lấy nhiều dạng bản ghi khác nhau trực tuyến hay qua bưu điện. Nếu quý vị cần nộp Tổng Số Lợi Tức Được Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hay AGI) trong năm vừa qua của mình qua e-file, chọn dạng bản ghi khai thuế khi yêu cầu.

Phương pháp quý vị dùng để nộp tờ khai thuế, qua e-file hay trên văn bản,  và xem số tiền hoàn trả hay tiền thuế còn nợ có ảnh hưởng hay không, khi có bản ghi trong năm hiện tại (current year transcript availability). Lưu ý: Nếu cần bản sao tờ khai thuế thì phải sử dụng Mẫu Đơn 4506 (Form 4506).

Nút về Lấy Bản Ghi TRỰC TUYẾN

Lấy Bản Ghi TRỰC TUYẾN
(chỉ bằng tiếng Anh)

 Quý vị cần có

  Ðể ghi danh và dùng dịch vụ này, quý vị cần:  

  • SSN của quý vị, địa chỉ mới,  diện đệ nộp, và địa chỉ từ tờ khai thuế mới nhất,
  • truy cập vào trương mục điện thư,
  • số trương mục cá nhân của thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, tiền vay theo giá trị căn nhà, khả năng tín dụng theo giá trị căn nhà, hoặc tiền vay mua xe, của quý vị và
  • số điện thoại di động có tên của quý vị trong trương mục.

 Quý vị được

  • Xem, in hay tải bản ghi về
  • Các dạng bản ghi  đang có trực tuyến
  • Tên người dùng và mật khẩu để trở lại sau này

 

 

Nút về  Lấy Bản Ghi qua BƯU ĐIỆN

Lấy Bản Ghi qua BƯU ĐIỆN
(chỉ bằng tiếng Anh)

 Quý vị cần có

  Ðể sử dụng dịch vụ này, quý vị cần:

 

 Quý vị được 

  • Quý vị sẽ nhận được bản ghi sau 5 tới 10 ngày lịch, tại địa chỉ đang lưu trong sổ của chúng tôi
  • Các dạng bản ghi đang có qua bưu tín 

 

Tham khảo Các thắc mắc thông thường về Lấy Bản Ghi (Get transcript frequently asked questions (FAQs)) để biết thêm thông tin. 

THẬN TRỌNG: Chúng tôi không bao giờ gọi hay gởi điện thư hay tin nhắn yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hay đăng nhập vào để lấy bản ghi hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Ghé vào báo cáo mồi chài điện thư để biết hướng dẫn nếu quý vị không biết rõ hư thực của bất cứ thông tin liên lạc “tự động” nào đã nhận, ngoài bưu tín Hoa Kỳ, tự xưng là từ IRS.  

Page Last Reviewed or Updated: 09-Jan-2017