Evènman Lavi yo

Aprann kòman evènman lavi yo (an anglè), tankou chanjman nan travay, estati sivil, dimansyon fanmi an oswa retrèt, kapab afekte taks ou dwe ak ranbousman ou.

Ou ka bezwen ajiste prelèvman ou (an anglè) si ou eksperimante yon chanjman nan vi w, oswa si ou dwe taks sanzatann lè ou deklare.

Pwoteksyon kont Vòl idantite

Jwenn Èd Kounyeya

Ou ka jwenn repons pou pifò kesyon w yo sou entènèt.

Sijè Fiskal yo (an anglè) genyen enfòmasyon fiskal jeneral pou patikilye ak biznis. Ou kapab gade tou: