Re gade lis dènye alèjman fiskal IRS la te bay nan sitiyasyon katastwòf dapre deklarasyon pou asistans endividyèl FEMA yo.

18 avril se te dat limit pou pifò kontribyab yo peye tout enpo yo dwe pou ane fiskal 2022 a. Penalite ak enterè yo ka aplike pou enpo yo dwe apre dat limit la. Fè yon peman oswa aprann sa pou w fè si ou pa gen mwayen pou peye enpo ou (an anglè).

 

Evènman Lavi yo

Aprann kòman evènman lavi yo (an anglè), tankou chanjman nan travay, estati sivil, dimansyon fanmi an oswa retrèt, kapab afekte enpo ou dwe ak ranbousman ou yo.

Pwoteksyon kont Vòl Idantite

Jwenn Èd Kounye a

Ou ka jwenn repons pou pifò kesyon w yo anliy.

Sijè Fiskal yo (an anglè) genyen enfòmasyon fiskal jeneral pou patikilye ak biznis. Ou kapab gade tou: