Fèmen yon Sosyete

FS-2020-14, Septanm 2020

Yon sosyete se yon antite kontribyab apa ak aksyonè k ap fè echanj lajan, pwopriyete oswa toulède, pou kapital lajan sosyete a. Yon sosyete fè biznis, kreye revni oswa pèt, peye taks epi distribye pwofi bay aksyonè yo.

Sosyete S (S corporations) (an anglè) se sosyete ki chwazi pase revni sosyete a, pèt yo, dediksyon yo ak kredi yo bay aksyonè yo pou rezon taks federal. Aksyonè nan sosyete S rapòte transfè revni ak pèt nan deklarasyon taks pèsonèl yo epi yo evalye taks ak pousantaj taks sou revni endividyèl yo.

Sosyete yo dwe pran kèk mezi lè yo sispann operasyon yo si yo te nan biznis kèk mwa oswa anpil ane. Men enfòmasyon sou fòmilè ak referans tipik yon biznis k ap fèmen dwe ranpli.

Deklarasyon Enpo sou Revni yo

Yon sosyete C dwe ranpli Fòm 1120, Deklarasyon Enpo sou Revni pou Sosyete Ozetazini (an anglè). Yo repòte benefis sou kapital lajan ak pèt yo nan Referans D (Fòm 1120) (an anglè).

Yon Sosyete S dwe ranpli Fòm 1120, Deklarasyon Enpo sou Revni pou yon Sosyete S Ozetazini (an anglè). Yo repòte benefis sou kapital lajan ak pèt yo nan Referans D (Fòm 1120-S) (an anglè).

Pou ane fiskal Sosyete a sispann egziste a, moun k ap ranpli dosye yo dwe tcheke kazye "deklarasyon final" la, ki tou pre antèt nan paj devan deklarasyon ki anba enfòmasyon antite a. Yo fè menm bagay la nan Referans K-1, Pataj Revni Aksyonè yo, Dediksyon, Kredi, etc. (an anglè)

Yo dwe ranpli Fòm 966, Disolisyon Sosyete oswa Likidasyon (an anglè), si yo adopte yon rezolisyon oswa yon plan pou kraze sosyete a oswa likide nenpòt nan estòk li.

Epitou, sosyete yo dwe ranpli fòm sa yo ak Fòm 1120 oswa 1120-S yo a:

Taks sou travay

Sosyete ki gen youn oswa plizyè anplwaye dwe fè dènye depo taks federal yo (an anglè). Si sosyete yo pa kenbe oswa depoze revni an, Taks Sekirite sosyal ak Medicare, Pennalite pou Rekouvreman Fon Espesyal (an anglè) ka aplike. Penalite a se tout montan lajan taks sou fon espesyal (an anglè) ki pa peye. IRS la ka enpoze li sou tout moun Sèvis la detèmine ki responsab pou kolekte, kontabilize ak peye taks sa yo epi ki te aji volontèman pou pa t fè sa. Yon moun ki responsab kapab yon ofisye oswa anplwaye nan yon biznis, yon kontab, yon direktè volontè/reprezantan, oswa yon moun ki siyen chèk pou biznis la oswa ki gen otorite pou lakòz depans fon biznis yo.

Sosyete yo dwe ranpli Fòm 941, Deklarasyon Enpo Federal pa Trimès Chèf travay la (an anglè) (oswa Fòm 944, Deklarasyon Enpo Federal pa Ane Chèf travay la (an anglè)), pou peryòd twa (3) mwa) kote yo fè peman salè final la. Yo tcheke kazye a epi yo antre dat yo te fè pèman salè final nan liy 17 nan Fòm 941 an oswa liy 14 nan Fòm 944 la. Yo dwe akonpanye deklarasyon yo a ak yon deklarasyon ki moutre non moun ki fè pèman yo epi ki kote yo ap kenbe dosye sa yo.

Sosyete yo dwe ranpli Fòm 940, Deklarasyon Enpo Federal pou Chomaj pa Ane Chèf travay la (FUTA) (an anglè), pou sezon kalandriye kote yo fè pèman salè final la. Yo dwe tcheke kazye D nan seksyon Tip deklarasyon pou moutre fòm sa a se fòm final la.

Sosyete yo dwe fè Fòm W-2 yo, Deklarasyon Salè ak Enpo (an anglè), ak anplwaye yo pou sezon kalandriye kote yo fè peman salè final la. Jeneralman, yo bay anplwaye yo kopi B, kopi C ak kopi 2. Yo ranpli Fòm W-3, Transmisyon Revni ak Deklarasyon Enpo (an anglè) pou transmèt Kopi A a bay Administrasyon Sekirite Sosyal la.

Repòte dat delè yo

Vizite IRS.gov pou enfòmasyon sou dat delè pou taks sou travay yo (an anglè).

Lòt ranvwa pou biznis ak anplwaye yo

Si anplwaye yo resevwa konsèy, biznis la dwe ranpli Fòm 8027, Deklarasyon Enfòmasyon Anyèl Chèf travay la sou Revni Poubwa yo ak Poubwa yo bay (an anglè), pou repòte kòb total yo resevwa pou poubwa ak poubwa yo bay.

Si sosyete a bay anplwaye yo yon pansyon oswa yon rejim avantaj, yo dwe ranpli dènye Fòm 5500, Deklarasyon Anyèl/ Rapò Rejim Avantaj Anplwaye yo (an anglè).

Biznis ki peye kontraktè yo

Sosyete yo repòte pèman pou kontraktè yo te peye pou pi piti 600 dola pou sèvis yo (ki gen ladan pati ak materyèl) pandan ane sivil la kote yo soti nan biznis nan Fòm 1099-NEC, Konpansasyon pou moun ki pa anplwaye yo (an anglè).

Kèk moun k ap ranpli dwe ranpli Fòm 1099 la elektwonik. Moun sa yo ki ranpli fòmilè papye yo dwe ranpli tou Fòm 1096, Rezime pa ane ak Transmisyon deklarasyon taks pou Etazini (an anglè), pou transmèt kopi fòm 1099 yo bay IRS.

Achiv

Kantite tan yon pwopriyetè biznis ka kenbe yon dokiman depann de plizyè faktè. Faktè sa yo gen ladan aksyon, depans ak evènman ki anrejistre nan dokiman an. Biznis yo ta dwe kenbe dosye ki gen rapò ak pwopriyete yo jiskaske peryòd preskripsyon yo ekspire pou ane kote yo te genyen pwopriyete a nan men yo nan yon dispozisyon yo ka takse.

Mèt biznis yo dwe kenbe tout dosye taks sou chomaj (an anglè) pou pi piti 4 lane.

Nimewo idantifikasyon chèf travay yo

Depi IRS la fin yon nimewo idantifikasyon chèf travay nan yon biznis, li vin nimewo idantifikasyon pèmanan kontribyab federal pou biznis sa a. Pou fèmen kont biznis yo, sosyete yo dwe voye bay IRS yon lèt ki gen ladan non legal konplè biznis yo, EIN nan, adrès biznis la ak rezon ki fè yo vle fèmen kont yo. Si yo gen yon kopi avi IRS te pibliye ak enstriksyon EIN nan, yo ta dwe mete li nan lèt la. Yo ta dwe ekri IRS nan: Internal Revenue Service, Cincinnati, Ohio 45999

Sosyete ki:

  1. te fè yon depo pèman taks feferal oswa pèman taks federal, 
  2. responsab pou tout taks biznis yo, oswa 
  3. gen yon avi IRS voye ba yo ki di yo gen yon deklarasyon taks pou biznis ki ekspire.

dwe ranpli deklarasyon taks ki apwopriye a anvan IRS fèmen kont yo.

Plis enfòmasyon:

*disponib nan plizyè lang