Kesyon anpil moun poze sou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo

Konsèy sou Taks pou COVID 2021-117, 11 dawou 2021

avans Kredi Enpo pou Timoun nan pèmèt fanmi kalifye yo resevwa premye peman kredi enpo yo anpil moun ka reklame nan deklarasyon enpo 2021 yo a pandan sezon deklarasyon enpo 2022 a. IRS la ap debouse avans peman mansyèl sa yo jiska desanm 2021. Men kèk detay pou ede moun yo pi byen konprann peman sa yo.

Kiyès ki yon timoun kalifye nan objektif pou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an.

Pou ane fiskal 2021 an, yon timoun kalifye se yon endividi ki pa gen 18 lane anvan 1ye Janvye 2022, epi ki ranpli kondisyon sa yo:

Kisa yon moun ta dwe fè si li pa vle resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo?

Tout moun ki pa vle resevwa peman mansyèl avans Kredi Enpo pou Timoun yo paske yo t ap prefere reklame tout kredi a lè yo fè deklarasyon enpo 2021 an, oswa yo konnen yo p ap kalifye pou kredi a an 2021 kapab dezenskri atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan. Moun yo kapab dezenskri nenpòt lè, men dat limit yo aplike chak mwa pou mizajou a pran efè pou pwochen peman an.

Pou moun marye k ap fè deklarasyon konjwen, yo menm ak konjwen yo dwe itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan pou dezenskri. Si se yon sèl moun ki dezenskri, y ap toujou resevwa mwatye peman nòmal la. Menm jan an, si w ap chanje enfòmasyon kont labank ou, nou toude (2) dwe aktyalize pou toude (2) mwatye peman nou yo ka ale sou nouvo kont lan.

Èske peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap afekte avantaj gouvènman mwen konn resevwa yo?

Non. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa kapab konte kòm revni lè y ap detèminen si yon moun kalifye pou avantaj yo oswa asistans, oswa konbyen yo resevwa, apati nenpòt pwogram federal, leta oswa pwogram lokal ki finanse an antye oswa an pati avèk fon federal yo. Pwogram sa yo pa kapab konte peman avans kredi enpo pou timoun yo kòm yon resous pou detèminen kalifikasyon pandan 12 mwa pou pi piti apre yo fin resevwa peman yo.

Èske peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo gen taks sou yo?

Non. Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pa revni e yo p ap deklare antanke revni nan deklarasyon enpo 2021 yon kontribyab. Peman sa yo se peman avans kredi enpo pou timoun 2021 ane fiskal yon moun.

Sepandan, montan total peman avans Kredi enpo pou Timoun yon moun resevwa depannde estimasyon IRS sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 yo a. Jeneralman, IRS la itilize enfòmasyon ki nan premye deklarasyon enpo yo pou li kalkile estimasyon yon moun. Si total la pi plis pase montan kredi enpo pou timoun nan, y ap kapab deklare sou deklarasyon enpo 2021 yo a, yo ka genyen pou yo ranbouse montan anplis sou deklarasyon enpo 2021 yo a. Pa ekzanp, si yon moun resevwa peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou de (2) timoun kalifye ki deklare kòmsadwa sou deklarasyon enpo 2020 w lan, men yo pa genyen timoun kalifye ankò nan 2021 an, peman avans yo te resevwa sa yo ajoute sou enpo sou revni 2021 yo a sof si yo kalifye pou pwoteksyon kont ranbousman.

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)