IRS ka ede, si kontribyab yo rate dat limit pou ranpli yon deklarasyon fiskal federal

Konsèy Fiskal IRS 2024-36, 23 avril 2024

Kontribyab ki rate dat limit avril la pou depoze ak peye enpo ta dwe depoze pi vit yo kapab. IRS ofri resous pou ede moun ki pa kapab peye total enpo a. Moun ki rate dat limit pou ranpli men ki dwe enpo ta dwe ranpli rapidman pou minimize penalite ak enterè yo.

Kontribyab yo ta dwe sonje ke peman yo toujou dwe nan dat limit 15 avril la, menm si yo te mande yon pwolongasyon tan pou ranpli yon deklarasyon enpo. Yon ekstansyon pou ranpli se pa yon ekstansyon pou peye.

Tou depan de sikonstans yo, kèk kontribyab gen plis tan pou ranpli ak peye.

Kontribyab ki dwe enpo

Kontribyab ki toujou dwe enpo yo ta dwe ranpli deklarasyon enpo yo epi peye nenpòt enpo yo dwe a byen vit pou diminye penalite ak enterè yo. Jiskaske balans lan fin peye nèt, enterè ak penalite ak kontinye akimile sou enpo yo dwe a.

Menmsi yon kontribyab pa kapab peye imedyatman tout kantite enpo li dwe a, li ta dwe toujou ranpli yon deklarasyon enpo epi peye otank posib. Sa redwi enterè ak penalite sou montan ki poko peye a, epi li ka ede evite gen penalite pou depoze an reta.

Gen opsyon pou kontribyab ki dwe IRS men ki pa gen mwayen pou peye (an anglè). Pou plis enfòmasyon gade paj penalite sou IRS.gov.

Kontribyab yo ka kalifye pou soulajman penalite si yo te ranpli epi peye alè pou twa ane ki sot pase yo, epi yo satisfè lòt kondisyon enpòtan, tankou peye oswa fè aranjman pou peye nenpòt enpo ki dwe. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade paj rediksyon penalite pou premye fwa sou IRS.gov.

Kontribyab ki pa dwe enpo oswa ki dwe resevwa yon ranbousman

Kontribyab ki chwazi pa ranpli yon deklarasyon paske yo pa touche ase pou satisfè egzijans pou ranpli yo ka rate posiblite pou yo resevwa yon ranbousman akòz kredi enpo ranbousab. Kòm egzanp gen Kredi Enpo sou Revni ou touche ak Kredi Enpo pou Timoun (an anglè). Pafwa kontribyab yo pa ranpli deklarasyon enpo pou reklame ranbousman pou kredi sa yo ak lòt kredi yo ka elijib pou yo.

Pa gen okenn penalite pou depoze apre dat limit 15 avril la si you dwe w yon ranbousman. Sepandan, yon kontribyab yo dwe yon ranbousman ta dwe toujou konsidere depoze pi vit ke posib.

Manm nan kominote militè a ka toujou itilize MilTax

Manm ki elijib, nan kominote militè a, kapab tou ranpli enpo yo lè l sèvi avèk MilTax (an anglè), yon resous enpo gratis yo ofri nan Depatman Defans lan. Moun ki elijib yo (an anglè) ka sèvi ak MilTax pou depoze elektwonikman yon deklarasyon enpo federal avèk jiska twa deklarasyon leta gratis.

Gen kèk kontribyab ki gen plis tan

Gen kèk kontribyab ki kalifye otomatikman pou tan siplemantè pou ranpli ak peye enpo yo dwe san penalite ak enterè, tankou:

Abòne nan konsèy fiskal IRS (an anglè)