Nếu người đóng thuế bỏ lỡ thời hạn khai thuế liên bang, IRS có thể giúp đỡ

Mẹo thuế IRS 2024-36, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Những người đóng thuế đã lỡ thời hạn khai thuế và thanh toán thuế tháng 4 nên khai thuế ngay khi có thể. IRS cung cấp các tài nguyên để giúp đỡ những người có thể không thể thanh toán toàn bộ hóa đơn thuế của mình. Những người lỡ thời hạn khai thuế nhưng còn nợ thuế nên khai thuế nhanh chóng để giảm thiểu hình phạt và tiền lãi.

Người đóng thuế nên nhớ rằng các khoản thanh toán vẫn đến hạn trước hạn chót ngày 15 tháng 4, ngay cả khi họ yêu cầu gia hạn thời gian khai thuế. Gia hạn khai thuế không phải là gia hạn trả tiền thuế.

Tùy theo hoàn cảnh, một số người đóng thuế có nhiều thời gian hơn để khai thuế và thanh toán thuế.

Người đóng thuế nợ thuế

Người đóng thuế vẫn còn nợ thuế nên khai thuế và thanh toán mọi khoản thuế còn nợ một cách nhanh chóng để giảm hình phạt và tiền lãi. Cho đến khi số dư được thanh toán đầy đủ, tiền lãi và hình phạt sẽ tích lũy trên các khoản thuế còn nợ.

Ngay cả khi người đóng thuế không đủ khả năng thanh toán ngay toàn bộ số thuế còn nợ, họ vẫn nên khai thuế và thanh toán càng nhiều càng tốt. Điều này làm giảm tiền lãi và hình phạt đối với số tiền còn nợ và có thể giúp tránh bị phạt vì nộp muộn.

Có nhiều lựa chọn cho người đóng thuế nợ IRS nhưng không đủ khả năng thanh toán (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, hãy xem trang hình phạt trên IRS.gov.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện để được giảm hình phạt nếu họ đã khai và thanh toán đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu quan trọng khác, bao gồm việc thanh toán hoặc sắp xếp thanh toán bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang giảm nhẹ hình phạt lần đầu trên IRS.gov.

Người đóng thuế không nợ thuế hoặc được nợ tiền hoàn thuế

Người đóng thuế chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để đáp ứng yêu cầu khai thuế có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế do các khoản tín thuế có thể hoàn lại. Một số ví dụ là Tín thuế Thu nhập kiếm được Tín thuế Trẻ em. Người đóng thuế đôi khi không khai thuế và yêu cầu hoàn thuế các khoản tín thuế này và các khoản khác mà họ có thể đủ điều kiện.

Sẽ không bị phạt nếu khai thuế sau thời hạn ngày 15 tháng 4 nếu có một khoản hoàn thuế được đáo hạn. Tuy nhiên, những người đóng thuế đến hạn được hoàn thuế vẫn nên cân nhắc việc khai thuế càng sớm càng tốt.

Các thành viên của cộng đồng quân đội vẫn có thể sử dụng MilTax

Các thành viên đủ điều kiện của cộng đồng quân đội cũng có thể khai thuế bằng MilTax (tiếng Anh), một tài nguyên thuế miễn phí được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng. Người đóng thuế đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể sử dụng MilTax để nộp tờ khai thuế liên bang bằng điện tử và miễn phí cho tối đa ba tờ khai thuế của tiểu bang.

Một số người đóng thuế có thêm thời gian

Một số người đóng thuế tự động đủ điều kiện để có thêm thời gian để khai và thanh toán các khoản thuế đến hạn mà không bị hình phạt và tiền lãi, bao gồm:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)