Alèjman Penalite akòz Premye Rediksyon oswa Lòt Renonsyasyon Administrativ

Ou gendwa kalifye pou alèjman penalite gras ak renonsyasyon administrativ si se premye penalite taks ou oswa ou reponn ak lòt kritè ki nan lwa taks yo.

Sou paj sa a:

Alèjman Penalite Gras ak Renonsyasyon Administrativ

Yon renonsyasyon administrativ bay alèjman pou penalite espesifik lè yon seri kondisyon reyini. Premye Rediksyon se renonsyasyon administrativ ki pi komen pou moun ak biznis. Lòt renonsyasyon administrativ yo gendwa diskite nan:

Egzanp: Yo adopte nouvo lejislasyon taks la nan fen ane a. Oryantasyon nou yo sou nouvo lwa an sòti an reta, alòs n ap pibliye yon kominike pou laprès kap bay yon renonsyasyon administrativ pou alèjman penalite otomatikman. Kounye a ou kalifye pou alèjman penalite gras ak renonsyasyon administrativ la epi ou p ap gen pou ou poze okenn lòt aksyon.

Penalite ki Kalifye pou Premye Rediksyon

Penalite ki kalifye pou Premye Rediksyon gen landan:

Lè ou pa fè deklarasyon – lè penalite a aplike pou:

Lè ou pa peye - lè taks la

  • Ki afiche nan deklarasyon an pa peye avan dat limit la – IRC 6651(a)(2) (an anglè)
  • Te gen obligasyon pou li afiche nan yon deklarasyon, men sa pa t fèt, epi taks sa a pa t peye nan dat ki endike nan avi a oswa demann pou peman an daprè IRC 6651(a)(3) (an anglè)

Lè ou pa fè depo - lè montan taks

  • Ki te sipoze depoze a se pa li ki depoze, nan peryòd tan sa te dwe fèt la, ak/oswa nan fason sa te sipoze fèt la - IRC 6656 (an anglè)

Ou gendwa resevwa alèjman nan youn oswa plis nan penalite sa yo nan yon deklarasyon taks pandan yon sèl peryòd fiskal. Nou konsidere alèjman Premye Rediksyon an san nou pa teni kont de montan penalite a.

Kijan pou w kalifye pou Premye Rediksyon an

Ou gendwa kalifye pou Premye Rediksyon pou yon penalite si ou te respekte presip fiskal yo depi nan tan ki pase yo jis pou rive nan moman n ap pale a.

Respekte prensip yo nan moman ki pase yo

Yo konsidere ou te respekte prensip yo si ou:

  • Te ranpli menm tip deklarasyon an, si sa te nesesè, pou 3 dènye ane fiskal yo anvan ane fiskal ou resevwa penalite a.
  • Pa t resevwa okenn penalite pandan 3 ane anvan yo, oswa yo te anile nenpòt penalite pou ou pou yon rezon akseptab ki pa t Premye Rediksyon

Egzanp: Ou fè demann Premye Rediksyon pou yon Penalite ou pa t peye nan deklarasyon taks 2021 ou. Ou pa gen okenn penalite ki poko rezoud nan deklarasyon taks 2018, 2019 ak 2020 ou, epi ou pa t resevwa alèjman Premye Rediksyon an. Daprè enfòmasyon sa yo, ou te respekte prensip yo nan moman ki pase yo.

Respekte prensip yo aktyèlman

Yo konsidere ou te respekte prensip yo si ou:

Egzanp: Ou fè demann yon Premye Rediksyon pou penalite ki nan deklarasyon taks 2021 ou yo. Ou te reyalize tout deklarasyon taks obligatwa yo epi ou pa dwe okenn lòt taks eksepte sa ane fiskal 2021 an.

Alèjman Premye Rediksyon ak taks ki poko peye

Ou ka mande Premye Rediksyon pou yon penalite menm si ou pa t peye taks la nèt nan deklarasyon taks ou. Sepandan, Penalite poutèt ou pa peye a ap kontinye ogmante jiskaske ou peye taks la nèt.

Egzanp: Ou pa t fin peye taks ou nèt nan ane 2021 epi ou te resevwa yon avi ki gen balans ou dwe ak penalite. Ou rele nou pou mande alèjman penalite, epi nou ba ou Premye Rediksyon. Nou anile penalite a jiska dat demann ou an. Sepandan, penalite a ap kontinye ogmante depi ou pa fin peye taks la konplètman. Sis (6) mwa apre ou fin peye taks la nèt epi ou kontakte nou ankò pou mande alèjman penalite gras ak Premye Rediksyon pou menm deklarasyon taks la. Nou apwouve Alèjman Premye Rediksyon an pou montan adisyonèl penalite a ki te akimile jiska dat ou te fin peye taks la nèt la.

Kijan pou fè demann Premye Rediksyon an

Swiv enstriksyon ki nan avi IRS ou te resevwa a.

Gen kèk demann alèjman penalite nou gendwa aksepte nan telefòn. Rele nou nan nimewo ki nan kwen anlè a dwat nan avi oswa lèt ou a gratis. Ou pa bezwen presize se Premye Rediksyon oswa bay dokiman sipò nan demann alèjman ou an. N ap revize enfòmasyon ki sou kont ou a pou nou wè si w ranpli kondisyon pou Premye Rediksyon an.

Si w pa chwazi rele, voye yon deklarasyon alekri oswa Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann Rediksyon (an anglè).

Si w mande yon alèjman pou Kòz Rezonab men dosye nou yo fè konnen ou kalifye pou Premye Rediksyon, n ap aplike Premye Rediksyon. N ap fè w konnen nou te akòde w Premye Rediksyon akòz ou te respekte prensip fiskal yo.

Si w pa kalifye pou Premye Rediksyon, n ap konsidere yon alèjman pou Kòz Rezonab epi n ap fè w konnen desizyon nou pran an.

Kijan pou Fè Apèl Kont yon Desizyon Alèjman Penalite

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt ki fè konnen nou pa t reponn ak demann ou an pou alèjman Premye Rediksyon, fè demann yon lòt kalite alèjman penalite oswa gade Si ou kalifye pou fè Apèl kont Penalite (an anglè) pou pwochen etap yo.

Alèjman Enterè

Nou chaje enterè sou penalite. Enterè ogmante kantite lajan ou dwe jiskaske ou peye balans ou an antye.

N ap redwi oswa retire otomatikman enterè ki gen rapò ak sa, si nenpòt nan penalite ou yo redwi oswa anile. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou chaje sou penalite, gade Enterè.

Jwenn Èd