Alèjman Penalite akòz Premye Rediksyon oswa Lòt Renonsyasyon Administrativ

Ou gendwa kalifye pou alèjman penalite gras ak renonsyasyon administrativ si se premye penalite enpo ou oswa ou reponn ak lòt kritè ki nan lwa fiskal yo.

Sou paj sa a:

Alèjman Penalite Gras ak Renonsyasyon Administrativ

Yon renonsyasyon administrativ bay alèjman pou penalite espesifik lè yon seri kondisyon reyini. Premye Rediksyon an se renonsyasyon administrativ ki pi komen pou moun ak biznis yo. Lòt renonsyasyon administrativ yo gendwa diskite nan:

Egzanp: Yo adopte nouvo lejislasyon fiskal la nan fen ane a. Oryantasyon nou yo sou nouvo lwa an sòti an reta, alòs n ap pibliye yon kominike pou laprès kap pale de yon renonsyasyon administrativ pou alèjman penalite otomatik. Kounye a ou kalifye pou alèjman penalite gras ak renonsyasyon administrativ la epi ou p ap gen pou ou poze okenn aksyon.

Penalite ki Kalifye pou Premye Rediksyon

Penalite ki kalifye pou Premye Rediksyon gen ladan li:

Lè ou pa arive fè deklarasyon – lè penalite a aplike pou:

Lè ou pa arive peye - lè enpo a

  • Ki afiche nan deklarasyon an pa peye avan dat limit la – IRC 6651(a)(2) (an anglè)
  • Te gen obligasyon pou li afiche nan yon deklarasyon, men sa pa t fèt, epi enpo sa a pa t peye nan dat ki endike nan avi a oswa demann pou peman an daprè IRC 6651(a)(3) (an anglè)

Lè ou pa arive fè depo - lè enpo a

  • Montan ki te sipoze depoze a se pa li ki depoze, nan peryòd tan sa te dwe fèt la, ak/oswa nan fason sa te sipoze fèt la - IRC 6656 (an anglè)

Ou gendwa resevwa alèjman nan youn oswa plizyè nan penalite sa yo nan yon deklarasyon enpo pandan yon sèl peryòd fiskal. Nou konsidere alèjman Premye Rediksyon an san nou pa teni kont de montan penalite a.

Kijan pou w kalifye pou Premye Rediksyon an

Ou gendwa kalifye pou Premye Rediksyon pou yon penalite si ou te respekte presip fiskal yo depi nan tan ki pase yo jis pou rive nan moman n ap pale a.

Respekte prensip yo nan moman ki pase yo

Yo konsidere ou te respekte prensip yo si ou:

  • Te ranpli menm kalite deklarasyon an, si sa te nesesè, pou 3 dènye ane fiskal yo anvan ane fiskal ou resevwa penalite a.
  • Pa t resevwa okenn penalite pandan 3 ane anvan yo, oswa yo te anile nenpòt penalite pou ou pou yon rezon akseptab ki pa t Premye Rediksyon

Egzanp: Ou fè demann Premye Rediksyon pou yon Penalite ou pa t arive peye nan deklarasyon enpo 2022 ou. Ou pa gen okenn penalite ki poko rezoud nan deklarasyon enpo 2019, 2020 ak 2021 ou, epi ou pa t resevwa alèjman Premye Rediksyon an. Daprè enfòmasyon sa a, ou te respekte prensip yo nan moman ki pase yo.

Lòt kritè Premye Rediksyon

  • Yo ka ba ou Alèjman si anplis de respekte prensip yo nan moman ki pase yo : Yon total kat oswa plis kòd renonsyasyon penalite paske ou pa t arive fè
  • Depo pa parèt nan twa ane anvan yo. Yo pa fè w peye penalite paske ou pa t arive fè Depo a pou evite Sistèm Peman Enpo Federal Elektwonik (EFTPS) la.

Remak: Alèjman Premye Rediksyon an pa aplike pou deklarasyon yo ki gen

  • Yon egzijans pou deklare ki baze ou evènman
  • Penalite chak Jou pou Delenkans (DDP (an anglè)), oswa
  • Deklarasyon enfòmasyon ki depann de yon lòt deklarasyon.

Pou plis enfòmasyon, gade Livrè Penalite Manyèl Revni Entèn 20.1.1 an( an anglè), Entwodiksyon ak Alèjman Penalite.

Alèjman Premye Rediksyon ak Enpo ki poko peye

Ou ka mande Premye Rediksyon pou yon penalite menm si ou pa t peye enpo a nèt nan deklarasyon enpo ou. Sepandan, Penalite poutèt ou pa peye a ap kontinye ogmante jiskaske ou peye enpo a nèt.

Egzanp: Ou pa t fin peye enpo ou nèt nan ane 2021 epi ou te resevwa yon avi ki gen balans ou dwe ak penalite. Ou rele nou pou mande alèjman penalite, epi nou ba ou Premye Rediksyon. Nou anile penalite a jiska dat demann ou an. Sepandan, penalite a ap kontinye ogmante depi ou pa fin peye enpo a konplètman. Sis (6) mwa apre ou fin peye enpo a nèt epi ou kontakte nou ankò pou mande alèjman penalite gras ak Premye Rediksyon pou menm deklarasyon enpo a. Nou apwouve Alèjman Premye Rediksyon an pou montan adisyonèl penalite a ki te akimile jiska dat ou te fin peye enpo a nèt la.

Kijan pou fè demann Premye Rediksyon an

Swiv enstriksyon ki nan avi IRS ou te resevwa a.

Gen kèk demann alèjman penalite nou gendwa aksepte nan telefòn. Rele nou nan nimewo ki nan kwen anlè a dwat nan avi oswa lèt ou a gratis. Ou pa bezwen presize se Premye Rediksyon oswa bay dokiman sipò nan demann alèjman ou an. N ap revize enfòmasyon ki sou kont ou a pou nou wè si w ranpli kondisyon pou Premye Rediksyon an.

Si w pa chwazi rele, voye yon deklarasyon alekri oswa Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann Rediksyon (an anglè).

Si w mande yon alèjman pou Kòz Rezonab men dosye nou yo fè konnen ou kalifye pou Premye Rediksyon, n ap aplike Premye Rediksyon. N ap fè w konnen nou te akòde w Premye Rediksyon akòz ou te respekte prensip fiskal yo.

Si w pa kalifye pou Premye Rediksyon, n ap konsidere yon alèjman pou Kòz Rezonab epi n ap fè w konnen desizyon nou pran an.

Kijan pou Fè Apèl Kont yon Desizyon Alèjman Penalite

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt ki fè konnen nou pa t reponn ak demann pou alèjman Premye Rediksyon ou an, fè demann yon lòt kalite alèjman penalite oswa gade Si ou kalifye pou fè Apèl kont Penalite (an anglè) pou pwochen etap yo.

Alèjman Enterè

Nou chaje enterè sou penalite. Enterè ogmante kantite lajan ou dwe jiskaske ou peye balans ou an nèt.

N ap redwi oswa retire otomatikman enterè ki gen rapò ak sa, si nenpòt nan penalite ou yo redwi oswa anile. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou chaje sou penalite yo, gade Enterè.

Jwenn Èd