IRS mete fen nan vizit san anonse ofisye revni yo bay kontribyab yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-98, 3 Dawout 2023

IRS la te mete fen nan pi fò vizit san anonse ofisye revni yo bay kontribyab yo.

Mete fen nan vizit san anonse bay kontribyab yo pral ogmante konfyans nan travay administrasyon fiskal IRS la epi amelyore sekirite jeneral pou kontribyab yo ak anplwaye IRS yo. Eskwo yo ki ap bonbade kontribyab yo pa lapòs, pa telefòn, ak an pèsòn te ogmante konfizyon sou kesyon vizit a domisil ofisye revni yo.

Sa kontribyab yo ka atann:

  • Nan plas vizit ki pa anonse yo, ofisye revni yo pral kontakte kontribyab yo atravè yon lèt randevou, ke yo rele 725-B, epi yo pral pran yon randevou.
  • Kounye a, kontribyab yo ki gen dosye yo ki nan men yon ofisye revni, ap ka pwograme reyinyon fas a fas nan yon kote ak yon lè ki fikse, sa ki ap pèmèt kontribyab yo rasanble enfòmasyon ak dokiman ki nesesè yo anvan reyinyo an pou ede rive jwenn solisyon pou dosye yo a pi rapid.
  • IRS la ap mete IRS.gov ak enstriksyon entèn yo ajou pou konfòme l ak règleman sa a.

Ap toujou gen anpil sitiyasyon ki ra kote vizit san anons lan yo ap fèt:

Enstans ki ra sa yo gen ladan yo, avi pou parèt ak temwaye devan yon tribinal; ak aktivite jidisyè ki enplike sezi byen yo, sitou sa yo ki gen risk pou yo kache yo pou gouvènman an paka jwenn yo.

Konnen kijan IRS la kontakte kontribyab yo

IRS la p'ap janm kontakte kontribyab yo pa mesaj tèks oswa medya sosyal pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa finansye. Dapre kèk règleman tanporè, IRS la ka kominike ak kontribyab yo pa imèl, men sèlman apre yo fin diskite sou kontak sa yo dirèkteman ak kontribyab la epi jwenn konsantman li. Pou plis detay sou sitiyasyon sa yo, kontribyab yo ta dwe viziteIRS.gov/usingemail (an anglè)

Kontribyab yo ka jwenn repons pou kesyon fiskal yo lè yo:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)