IRS ofri plis tan nan Sant Asistans pou kontribyab yo pou èd fas a fas

Èd ak finansman Lwa sou Rediksyon Enflasyon an, prèske 250 Sant Asistans pou Kontribyab IRS nan tout peyi a pral gen orè fonksyone pwolonje madi ak jedi pandan sezon deklarasyon enpo a

IR-2024-25, 29 janvye 2024

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn jodi a te anonse prèske 250 Sant Asistans pou Kontribyab (TAC) IRS atravè peyi a pral pwolonje lè biwo yo chak semèn pou bay kontribyab yo plis tan pou yo jwenn èd yo bezwen pandan sezon deklarasyon an.

Orè biwo pwolonje yo ap kontinye jiska Madi 16 avril. Pou wè si yon TAC ki tou pre w ap ofri èdtan pwolonje, kontribyab yo ka vizite Kontakte biwo lokal ou a pou jwenn aksè nan zouti IRS.gov Lokalizasyon TAC. Sit la bay lis sèvis yo ofri yo, ki gen ladan èdtan pwolonje ak direksyon pou chak biwo. Kontribyab yo ka rele 844-545-5640 pou pran yon randevou oswa ale pou jwenn èd nan TAC yo deziyen ki ofri tan adisyonèl lan. Nòmalman, TAC yo ouvri ant 8:30 am ak 4:30 pm, lendi jiska vandredi, epi yo fonksyone sou randevou.

Orè elaji nan sant asistans yo reflete finansman ak anplwa ki posib anba lwa sou Rediksyon Enflasyon an, ke yo ap itilize atravè IRS pou amelyore sèvis kontribyab yo, ajoute nouvo teknoloji ak zouti tou epi ede efò konfòmite enpo yo.

“Sa a se yon lòt egzanp sou fason lòt resous IRS yo ap ede kontribyab yo atravè peyi a,” Komisyonè IRS Danny Werfel te di. “Ajoute èdtan siplemantè bay plis opsyon pou kontribyab k ap travay di yo jwenn èd ak pwoblèm taks yo. IRS ap kontinye travay di pandan sezon enpo k ap vini an ak pandan tout ane a pou jwenn fason pou rann li pi fasil pou moun kominike avèk nou.”

"N ap envite nenpòt moun ki vle oswa ki bezwen kèk asistans pou yo pase," te ajoute Komisyonè Divizyon IRS Salè ak Envestisman ak Ofisye Eksperyans Kontribyab Ken Corbin. "Sa a se yon lòt fason IRS ap ofri sèvis elaji pou ede vizitè yo rezoud pwoblèm enpo yo, fè yon peman oswa reponn kesyon jeneral ki gen rapò ak enpo yo. Kèlkeswa ka a, n ap ofri plis tan pou kontribyab yo jwenn èd fas a fas yo ka bezwen an."

Pandan lè biwo adisyonèl sa yo, TAC yo pral ofri tout sèvis regilye yo, sepandan pou peman lajan kach, kontribyab yo dwe gen yon randevou. Si yon kontribyab bezwen sèvis verifikasyon idantite an pèsòn, li dwe pote de (2) fòm idantifikasyon, epi youn dwe se yon idantite ak foto gouvènman aktyèl la bay. Yo ta dwe pote tou yon kopi oswa imaj dijital deklarasyon enpo nan kesyon an si yo te ranpli youn. Preparasyon pou deklarasyon enpo pa yon sèvis yo bay nan okenn TAC IRS.

Si yon kontribyab bezwen yon entèprèt lang siy oswa èd ak entèpretasyon lang etranje, IRS ankouraje yo pou yo pran yon randevou. Moun ki soud oswa moun ki mal pou tande ki bezwen sèvis entèprèt lang siy, kapab rele TTY/TDD 800-829-4059 pou pran yon randevou. IRS kapab fè aranjman pou entèpretasyon lang nan anpil lang tou atravè yon sèvis tradiksyon pwofesyonèl nan telefòn.

Opsyon pou preparasyon deklarasyon enpo

Pandan preparasyon pou deklarasyon enpo pa yon sèvis yo ofri nan TAC IRS, kontribyab ki kalifye yo ka jwenn èd lè y ap itilize sèvis gratis sa yo:

  • Moun oswa fanmi ki elijib yo ka jwenn èd gratis pou prepare deklarasyon enpo yo sou sit Benevola sou Asistans Taks sou Revni (VITA) oswa konsèy sou enpo pou granmou yo (TCE). Pou jwenn èd pou preparasyon deklarasyon enpo gratis ki pi pre a, itilize Zoutil pou Lokalize VITA (an anglè) oswa rele nan 800-906-9887.
  • Pou jwenn yon sit AARP Èd-Fiskal, sèvi ak Zouti AARP pou Lokalize Sit (an anglè) oswa rele nan 888-227-7669.
  • Nenpòt moun oswa fanmi ki touche $79,000 revni brit ajiste (AGI) oswa mwens an 2023 kapab itilize Lojisyèl Enpo Gide Deklarasyon Gratis IRS la gratis. Gen pwodwi nan lang angle ak panyòl.
  • Fòm deklarasyon gratis ki ka ranpli yo (an anglè) yo se fòm elektwonik enpo federal, ki ekivalan a yon fòm papye 1040. Kontribyab yo ta dwe konnen ki jan yo prepare pwòp deklarasyon enpo yo lè yo sèvi avèk fòm enstriksyon ak piblikasyon IRS, si sa nesesè. Nenpòt moun, kèlkeswa revni li, ka itilize fòm yo. Li bay yon opsyon gratis pou kontribyab yo ki gen AGI ki pi gwo pase $79,000.
  • MilTax (an anglè), yon pwogram Depatman Defans, ofri lojisyèl preparasyon pou deklarasyon gratis ak depoze elektwonik pou deklarasyon enpo federal ak jiska twa deklarasyon enpo sou revni eta a. Li disponib pou tout manm militè yo, ak kèk veteran, ki pa gen limit revni.
  • IRS ap pilote yon nouvo sèvis pou ranpli enpo pandan sezon deklarazyon k ap vini an ki rele Deklarasyon dirèk ki bay kontribyab ki elijib yo yon nouvo chwa pou depoze deklarasyon enpo federal 2023 yo sou Entènèt, gratis, dirèkteman ak IRS la. Jwenn plis enfòmasyon sou Deklarasyon Dirèk (an anglè) konsènan elijibilite pilòt Deklarasyon Dirèk, dimansyon ak eta k ap patisipe yo.

Èd disponib 24/7 sou IRS.gov

Fason ki pi rapid ak pi fasil pou moun jwenn èd yo bezwen se atravè IRS.gov. Pou plis enfòmasyon, ale sou IRS.gov. Resous ki disponib yo enkli:

Pou plis enfòmasyon sou sèvis ki disponib yo, ale sou IRS Piblikasyon 5136, IRS Sèvis Gide (an anglè)PDF.