IRS raple kontribyab yo: Chwazi yon bon pwofesyonèl nan zafè enpo ak prekosyon

IR-2023-13, 24 janvye 2023

WASHINGTON — Jodi a Sèvis Revni Entèn an te raple kontribyab yo pou yo chwazi yon moun ki prepare dokiman deklarasyon enpo ak prekosyon. Menm si pifò preparatè dokiman deklarasyon enpo yo bay bon sèvis epi ki fyab, kèk ladan yo ka lakòz gwo traka nan fwod, vòlè idantite ak lòt fwod.

Lè w ap anboche yon moun oswa yon biznis pou prepare yon deklarasyon enpo, moun ki ap deklare yo bezwen konprann ki moun y ap chwazi ak ki kesyon enpòtan pou yo poze yo.

Bezwen yon kontribyab ap fè l wè ki preparatè k ap pi bon pou li. Kit kontribyab yo itilize regilyèman sèvis yon pwofesyonèl nan enpo pou ede yo ranpli yon deklarasyon enpo oswa yo deside travay ak yon pwofesyonèl nan enpo pou premye fwa, li enpòtan pou yo chwazi yon bon pwofesyonèl nan enpo la. Kontribyab yo se dènye moun ki responsab pou tout enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo yo, kèlkeswa moun ki te prepare deklarasyon an.

Lè w ap chwazi yon pwofesyonèl nan enpo, IRS ankouraje kontribyab yo pou yo vizite IRS.gov. Paj Chwazi yon pwofesyonèl enpo a genyen enfòmasyon sou referans ak kalifikasyon (an anglè) moun k ap prepare enpo yo. Anyè Preparatè Deklarasyon enpo Federal ki Sètifye e ki gen sètèn kalifikasyon (an anglè) se yon jounal ki ka ede idantifye anpil preparatè dapre tit li oswa kalifikasyon li.

Siy Avètisman yo

Daprè lalwa, nenpòt moun yo peye pou prepare oswa pou ede prepare deklarasyon enpo sou revni federal yo dwe gen yon nimewo idantifikasyon pou preparatè enpo (an anglè) ki valab. Preparatè yo peye yo dwe siyen epi mete PTIN yo sou tout deklarasyon enpo y ap prepare.

Lè yon preparatè enpo pa siyen yon deklarasyon li prepare, se yon siy alaman ki montre preparatè sila a ka chèche fè yon pwofi rapid pandan li pwomèt kontribyab la yon gwo ranbousman oswa fè kontribyab la peye yon frè ki lye ak montan ranbousman an. Kontribyab yo ta dwe evite moun k ap prepare enpo "fantom" sa yo ki pa etik.

Yon preparatè fantom se yon preparatè ki pa siyen deklarasyon enpo li prepare yo. preparatè fantom ki pa gen etik sa yo souvan enprime deklarasyon an epi fè kontribiyab la siyen li epi voye li bay IRS. Pou deklarasyon ki depoze sou entènèt, yon preparatè fantom ap prepare deklarasyon enpo la men li ap refize siyen li nimerik kòm yon preparatè yo peye.

Konsèy pou w chwazi yon preparatè enpo

Men kèk konsèy ou dwe konsidere lè w ap chwazi yon preparatè enpo:

 • Chèche yon preparatè ki disponib pandan tout ane a. Si gen kesyon sou yon deklarasyon enpo, kontribyab yo ka bezwen kontakte moun ki prepare l la apre peryòd fiskal la fini.
   
 • Fè yon rechèch sou preparatè a. Tcheke sit entènèt Pi bon Biwo Biznis (an anglè) la pou plis enfòmasyon sou preparatè a. Fè rechèch sou aksyon disiplinè ak estati lisans pou preparatè ki akredite yo. Pou CPA yo, tcheke sitwèb Konsèy Nasyonal Kontabilite (State Board of Accountancy) a, pou avoka yo tcheke Asosyasyon Bawo Eta (State Bar Association) a. Pou ajan ki enskri yo, ale nan rechèch estati yon ajan ki enskri (an anglè) oswa konsilte anyè Preparatè Enpo Federal IRS yo (an anglè).
   
 • Fè rechèch sou frè sèvis yo. Kontribyab yo ta dwe evite moun k ap prepare enpo ki mete frè travay yo sou yon pousantaj nan ranbousman an oswa ki ofri pou depoze tout oswa yon pati nan ranbousman an nan pwòp kont yo gen labank. Pran prekosyon ak preparatè enpo ki di yo ka jwenn pi gwo ranbousman pase konpetitè yo.
   
 • Asire w ke moun k ap prepare enpo yo ofri menm fichye elektwonik IRS la. IRS bay pifò ranbousman nan mwens pase 21 jou pou kontribyab ki ranpli deklarasyon yo anliy epi ki chwazi depo dirèk.
   
 • Bay dosye ak resi. Bon preparatè yo mande pou yo wè dokiman sa yo. Yo pral poze kesyon tou pou detèmine revni total kliyan an, Prelèvman yo, kredi sou enpo ak lòt bagay. Pa pran pou travay yon preparatè ki ranpli yon deklarasyon enpo sou fòm elektwonik lè l sèvi avèk yon souch peye olye de yon Fòm W-2. Sa a ale kont règ dosye elektwonik IRS yo.
   
 • Konprann referans ak kalifikasyon preparatè a. Avoka, CPA ak Ajan ki enskri yo ka reprezante nenpòt kliyan devan IRS nan nenpòt ki sitiyasyon. Patisipan Pwogram Sezon Deklarasyon Anyèl (an anglè) yo an ka reprezante kontribyab yo nan sitiyasyon limite si yo te prepare epi siyen deklarasyon enpo la.
   
 • Pa janm siyen yon deklarasyon ki vid oswa ki pa konplè. Kontribyab yo oblije ranpli yon deklarasyon enpo konplè epi kòrèk. 
   
 • Byen gade deklarasyon enpo a anvan ou siyen li. Asire w ou poze kesyon si yon bagay pa klè oswa si yon bagay parèt pa kòrèk. Tout ranbousman dwe ale jwenn kontribyab la dirèk – pa sou kont labank preparatè a. Verifye wout la ak nimewo kont labank ki sou deklarasyon ki ranpli a epi asire w yo kòrèk.

Kontribyab yo ka rapòte move konduit preparatè bay IRS nan fòmilè 14157 lan Fòm 14157, Plent: Preparatè Deklarasyon Enpo (an anglè) PDF . Si yon kontribyab sispèk yon moun k ap prepare deklarasyon enpo te depoze oubyen chanje deklarasyon enpo yo san konsantman li, li ta dwe ranpli Fòm 14157-A, Afidavi Fwod oswa Move konpòtman yon Preparatè Deklarasyon Enpo (an anglè) PDF.

Pou plis enfòmasyon: