Pwen enpòtan ou dwe sonje lè w ap ranpli deklarasyon fiskal 2022 yo

IR-2023-17, 31 janvye 2023

WASHINGTON — Pou ede kontribyab yo navige nan kòmansman sezon fiskal lan, Internal Revenue Service jodi a te ofri yon lis verifikasyon rapèl pou moun k ap prepare pou ranpli deklarasyon fiskal 2022 yo.

Soti nan kolekte dokiman yo rive nan ranpli yon deklarasyon enpo, etap senp sa yo pral rann li pi fasil pou w prepare deklarasyon fiskal an 2023:

1. Rasanble dokiman pou ranpli deklarasyon enpo yo ak dosye presizyon pou evite rate yon dediksyon oswa kredi.

Kontribyab yo dwe gen tout dokiman enpòtan e nesesè ak yo anvan yo prepare deklarasyon enpo an. Sa ede kontribyab yo ranpli yon deklarasyon enpo konplè epi egzat. Lè w fè erè oubyen bliye mete yon enfòmasyon, sa ralanti pwosesis tretman enpo an ak tan pou fè ranbousman yo.

Men kèk enfòmasyon kontribyab yo bezwen anvan yo kòmanse ranpli deklarasyon an:

  • Nimewo sekirite sosyal pou tout moun ki enskri nan deklarasyon enpo a,
  • nimewo Kont labank yo ak nimewo wout pou lajan fè,
  • Divès fòmilè enpo tankou W-2, 1099, 1098 ak lòt dokiman revni oswa dosye tranzaksyon aktif nimerik yo,
  • Fòmilè 1095-A, Deklarasyon sou mache asirans sante,
  • Nenpòt lèt IRS ki site yon kantite lajan ou resevwa pou yon sèten prelèvman oswa kredi sou enpo.

2. Sonje pou rapòte tout kalite revni sou deklarasyon enpo a.

Sa enpòtan pou evite resevwa yon avi oswa yon bòdwo nan men IRS. Sonje mete revni ki soti nan:

  • Atik ki te kreye ak vann sou yon sit sou entènèt,
  • Revni envestisman,
  • Travay a tan pasyèl oubyn ki fèt chak sezon
  • Travay endepandan oswa lòt aktivite komèsyal,
  • Sèvis yo bay atravè aplikasyon mobil.

3. Depoze deklarasyon enpo ou anliy ak depo dirèk pou evite reta lè w ap resevwa yon ranbousman.

Evite yo retounen papye ba w. Lojisyèl enpo yo ede moun yo evite fè erè lè y ap fè kalkil yo. Li ede moun yo nan chak seksyon nan deklarasyon enpo yo lè l sèvi avèk yon fòma kesyon ak repons.

Pou moun ki ap tann pou yo trete deklarasyon fiskal 2021 yo, Men yon konsèy espesyal pou asire ou IRS aksepte travay sou deklarasyon fiskal 2022 yo. Asire w ou antre $0 (zewo dola) pou Revni Brit Ajiste w (AGI) ane pase a sou deklarasyon fiskal 2022 yo. Tout lòt moun dwe antre AGI ane anvan yo apati de ane pase a.

4. Gen resous gratis ki disponib pou ede kontribyab ki elijib yo fè deklarasyon yo sou entènèt. Asistans gratis disponib tou pou kontribyab ki kalifye yo.

Deklarasyon Gratis IRS bay yon altènatif gratis sou entènèt pou ranpli yon deklarasyon enpo sou papye. IRS Free File disponib pou nenpòt moun oswa fanmi ki te touche $73,000 oswa mwens an 2022.

Avèk IRS Free File, prensipal founisè lojisyèl enpo yo mete pwodwi yo disponib sou entènèt lan gratis nan kad yon patenarya 21 lane ak IRS. Ane sa a, gen sèt pwodwi an Anglè ak youn an Panyòl. Kontribyab yo dwe jwenn aksè ak pwodwi sa yo atravè sit entènèt IRS la.

Moun ki touche plis pase $73,000 ka itilize fòmilè gratis IRS lan pou yo ranpli (an anglè). Yo se vèsyon elektwonik fòm papye IRS yo. Pwodui sa a se ideyal pou moun ki konfòtab pou prepare pwòp deklarasyon enpo yo.

Kontribyab ki kalifye yo ka jwenn èd gratis pou preparasyon enpo yo nan tout peyi a atravè pwogram Asistans Volontè Enpo sou Revni (VITA) ak Konsèy enpo pou granmoun aje (TCE).

5. Chwazi yon pwofesyonèl nan enpo ak anpil atansyon.

Pifò preparatè enpo yo pwofesyonèl, onèt epi yo bay kliyan yo bon sèvis. Sepandan, gen moun k ap prepare enpo ki malonèt ki fè fo deklarasyon enpo. IRS gen yon anyè preparatè enpo federal ki sètifye e ki gen sètèn kalifikasyon (an anglè), e plis ankò sou chwazi yon pwofesyonèl enpo sou IRS.gov.

6. Evite reta nan telefòn yo; itilize resous sou entènèt yo anvan ou rele IRS.

Pou evite rete tann sou liy lan, IRS ankouraje moun yo sèvi ak IRS.gov pou jwenn repons ak kesyon sou enpo yo (an anglè), tcheke estati ranbousman yo, oswa peye enpo yo. Pa gen tan pou w tann oswa randevou - zouti ak resous sou entènèt yo disponib 24 sou 24. Resous Zouti Asistan Enpo Entèaktif (an anglè) ak Kite nou ede ou IRS la itil anpil.

Anplis de sa, IRS sijere pou kontribyab yo rete ajou ak enfòmasyon enpòtan sou enpo sou entènèt la:

• Swiv kont ofisyèl IRS yo sou rezo sosyo (an anglè) yo epi abòne w ak imel (an anglè) IRS lan pou w rete okouran de dènye sijè ak alèt sou enpo yo.

• Telechaje aplikasyon mobil IRS2Go a, gade videyo IRS yo sou YouTube (an anglè) oswa swiv IRS sou Twitter, Facebook, LinkedIn ak Instagram pou jwenn dènye enfòmasyon sou chanjman sou enpo, alèt sou fwod, inisyativ yo pran, epi pwodwi ak sèvis yo.