Nouvo paj IRS.gov la ede moun k ap fèmen yon biznis; paj la prezante etap pou navige nan aksyon fiskal final

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

IR-2020-224, 30 Septanm 2020

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn lanse jodi a yon nouvo paj sou IRS.gov pou ede pwopriyetè biznis yo navige nan etap taks federal yo lè y ap fèmen yon biznis (an anglè).

Pandan tan difisil ki plen ak defi sa a, IRS rasyonalize paj "Fèmen yon Biznis" la an plizyè etap senp, pou pwopriyetè biznis yo ak moun ki endepandan yo ka jwenn enfòmasyon yo bezwen pi rapid.

Eric Hylton, Komisyonè, Divizyon pou ti Antrepriz/Travay endepandan, te di : "IRS reyalize ti antrepriz yo ak travayè endepandan yo ap fè fas ak anpil defi nan lavi pèsonèl yo ak nan lavi biznis la pandan moman sa yo ki ranpli ak enkyetid." "Fèmen yon biznis se yon desizyon difisil e nou vle ede rann chay la pa lou pou moun ki fè chwa difisil sa a. Nou modifye paj Fèmen yon biznis la sou IRS.gov pou ede biznis yo respekte responsablite taks final yo."

Enfòmasyon an gen ladan ki fòm pou ranpli ak ki jan yo rapòte revni yon moun resevwa nan dènye ane biznis la ak depans ki fèt anvan fèmti a.

  • Depoze yon deklarasyon final ak fòm ki gen rapò ak yo. Kalite deklarasyon pou ranpli a depann de si biznis la se yon pwopriyete inik, yon patenarya oswa yon sosyete. Paj la prezante yon seksyon pou chak kalite biznis. Pwopriyetè biznis yo ka klike sou seksyon ki apwopriye a pou yo jwenn deklarasyon ak fòm yo bezwen yo.
  • Pran swen anplwaye yo. Pwopriyetè biznis ki gen youn oswa plizyè anplwaye dwe fè depo taks federal final yo epi rapòte taks sou travay yo.
  • Peye taks ki dwe. Menm si biznis la fèmen kounye a, pèman taks yo ka ekspire pwochen peryòd pou deklarasyon an.
  • Rapòte pèman bay travayè sou kontra yo. Biznis ki peye kontraktè pou pi piti 600 dola pou sèvis li (ki gen ladan pyès ak materyèl) pandan ane kote yo soti nan biznis la, dwe rapòte pèman sa yo.
  • Anile EIN epi Fèmen Kont Biznis IRS. IRS pa ka fèmen yon kont jiskaske biznis la ranpli tout deklarasyon nesesè yo epi peye tout taks ki dwe sou li yo.
  • Kenbe dosye biznis la. Kantite tan yon biznis bezwen kenbe dosye depann de sa ki anrejistre nan chak dokiman.

Paj la gen enfòmasyon tou pou ede pwopriyetè biznis ki deklare fayit, ki vann biznis yo epi ki mete fen nan plan retrèt yo. Pou pi fasil, yo ka monte sou paj IRS.gov/closingabiz (an anglè).

Plis enfòmasyon