Fèmen yon patenarya

FS-2020-15, Septanm 2020

Yon patenarya (an anglè) se yon relasyon ant de (2) oswa plizyè patnè pou fè komès oswa biznis. Chak moun kontribye ak lajan, pwopriyete, travay oswa konpetans epi pataje pwofi ak pèt nan biznis la.

Patenarya yo dwe pran kèk mezi lè vle yo sispann operasyon yo si yo te nan biznis kèk mwa oswa anpil ane. Yo dwe ranpli fòmilè final yo ak referans yo. Men enfòmasyon sou fòmilè ak referans tipik yon patenarya dwe ranpli lè l ap mete fen nan operasyon li yo.

Deklarasyon Revni patenarya 

Yon patenarya dwe ranpli Fòm 1065, Deklarasyon taks sou revni patenarya Ozetazini (an anglè), pou ane yo kanpe operasyon yo. Yo repòte benefis sou kapital lajan ak pèt yo nan Referans D (Fòm 1065) (an anglè).

Pou ane fiskal biznis la sispann egziste, moun k ap fè deklarasyon yo dwe tcheke kazye "deklarasyon final" la, ki tou pre antèt nan paj devan deklarasyon ki anba enfòmasyon antite a. Yo ta dwe fè menm bagay la nan Referans K-1, Pataj Revni Aksyonè yo, Dediksyon, Kredi, etc. (an anglè)

Epitou, patenarya yo ka bezwen depoze fòm sa yo ak Fòm 1065 final yo a.

Taks sou travay

Patenarya ant youn oswa plizyè anplwaye dwe fè dènye depo taks federal yo (an anglè). Si biznis la pa kenbe oswa depose revni an, taks Sekirite Sosyal ak Medicare, Pennalite pou Rekouvreman Fon Espesyal (an anglè) ka aplike. Pennalite a se tout montan lajan taks sou fon espesyal (an anglè) ki pa peye. IRS la ka enpoze li sou tout moun Sèvis la detèmine ki responsab pou kolekte, kontabilize ak peye taks sa yo epi ki te aji volontèman pou pa t fè sa. Yon moun ki responsab kapab yon ofisye oswa anplwaye nan yon biznis, yon kontab, yon direktè volontè/reprezantan, oswa yon moun ki siyen chèk pou biznis la oswa ki gen otorite sou depans lajan biznis yo. Patnè jenero yo vrèman responsab pou koze taks sou chomaj yo poko peye, pa sèlman montan rekouvreman fon espesyal

Patenarya yo dwe ranpli Fòm 941, Deklarasyon taks federal pa trimès chèf travay la (an anglè) (oswa Fòm 944, Deklarasyon taks federal anyèl chèf travay la (an anglè)), pou peryòd twa (3) mwa kote yo fè pèman salè final la. Yo tcheke kazye a epi yo antre dat yo te fè pèman salè final nan liy 17 Fòm 941 an oswa liy 14 Fòm 944 la. Yo dwe akonpanye deklarasyon yo a ak yon deklarasyon ki moutre non moun ki fè pèman yo epi ki kote yo kenbe dosye sa yo.

Patenarya yo dwe ranpli Fòm 940, Deklarasyon taks federal pou chomaj pa ane chèf travay la (FUTA) (an anglè), pou sezon kalandriye kote yo fè pèman salè final la. Yo dwe tcheke kazye D nan seksyon Tip deklarasyon pou moutre fòm sa a se fòm final la.

Patenarya yo dwe bay tou Fòm W-2 yo, Deklarasyon salè ak taks (an anglè), ak anplwaye yo pou sezon kalandriye kote yo fè pèman salè final la. Jeneralman, yo bay anplwaye yo kopi B, kopi C ak kopi 2. Yo ranpli Fòm W-3, Transmisyon revni ak deklarasyon taks (an anglè) pou transmèt Kopi A a bay Administrasyon Sekirite Sosyal la.

Repòte dat delè yo

Vizite IRS.gov pou jwenn enfòmasyon sou dat delè taks sou travay yo (an anglè).

Lòt ranvwa pou patenarya ak anplwaye yo

Si anplwaye yo resevwa konsèy, biznis la dwe ranpli Fòm 8027, Deklarasyon enfòmasyon anyèl chèf travay la sou revni poubwa yo ak poubwa yo bay (an anglè), pou repòte kòb total yo resevwa pou poubwa ak poubwa yo bay.

Si patenarya a bay anplwaye yo yon pansyon oswa yon rejim avantaj, yo dwe ranpli dènye Fòm 5500, Rapò anyèl/ Rapò avantaj sosyal anplwaye yo (an anglè).

Patenarya ki peye kontraktè

Patenarya repòte pèman yo bay kontraktè yo. Yo te peye pou pi piti 600 dola pou sèvis yo (ki gen ladan pati ak materyèl) pandan ane sivil la kote yo soti nan biznis sou Fòm 1099-NEC, Konpansasyon pou moun ki pa anplwaye yo (an anglè).

Kèk moun k ap ranpli dwe ranpli Fòm 1099 la elektwonik. Moun sa yo ki ranpli fòmilè papye yo dwe ranpli tou Fòm 1096, Rezime pa ane ak Transmisyon deklarasyon taks pou Etazini (an anglè) tou, pou transmèt kopi Fòm 1099 yo bay IRS.

Achiv

Kantite tan yon pwopriyetè biznis dwe kenbe yon dokiman depann de plizyè faktè. Faktè sa yo gen ladan aksyon, depans ak evènman ki anrejistre nan dokiman an. Biznis yo ta dwe kenbe dosye ki gen rapò ak pwopriyete a jiskaske peryòd limit la ekspire pou ane kote yo te gen pwopriyete a nan men yo nan yon dispozisyon yo ka takse.

Mèt biznis yo dwe kenbe tout dosye taks sou chomaj (an anglè) pou pi piti 4 lane.

Nimewo idantifikasyon chèf travay la

Depi IRS la bay chef travay la yon nimewo idantifikasyon nan yon biznis, li vin nimewo idantifikasyon pèmanan kontribyab federal pou biznis sa a. Pou fèmen kont biznis yo, biznis yo bezwen voye bay IRS yon lèt ki gen ladan non legal konplè biznis yo, EIN nan, adrès biznis la ak rezon ki fè yo vle fèmen kont yo. Si yo gen yon kopi avi IRS te pibliye ak enstriksyon EIN nan, yo ta dwe mete li nan lèt la. Yo ta dwe ekri IRS nan: Internal Revenue Service, Cincinnati, Ohio 45999.

Patenarya ki:

  1. fè yon depo pèman taks federal oswa pèman taks federal,
  2. responsab pou tout taks biznis la, oswa
  3. gen yon avi IRS voye ba yo ki di yo gen yon deklarasyon taks pou biznis ki ekspire.

dwe ranpli deklarasyon taks ki apwopriye anvan IRS ka fèmen kont yo a.

Plis enfòmasyon:

*disponib nan plizyè lang