Trang IRS.gov được thiết kế lại để hỗ trợ việc đóng cửa doanh nghiệp; trang giới thiệu các bước để thực hiện các hành động thuế cuối cùng cho doanh nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-224, Ngày 9/30/2020

WASHINGTON - Sở Thuế Vụ hôm nay đã khởi chạy một trang được thiết kế lại trên IRS.gov để giúp các doanh nghiệp điều hướng các bước thuế liên bang khi đóng cửa một doanh nghiệp.

Trong thời gian khó khăn và đầy thử thách này, Sở Thuế Vụ đã sắp xếp trang "Đóng Cửa Doanh Nghiệp" thành các bước đơn giản để các chủ doanh nghiệp và cá nhân tự kinh doanh có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần.

Eric Hylton, Ủy Viên, Ban Tiểu Thương Nghiệp/Tự kinh doanh cho biết: "Sở Thuế Vụ nhận thấy các tiểu thương nghiệp và cá nhân tự kinh doanh đang phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống cá nhân và kinh doanh của họ trong những thời điểm bất ổn này. "Đóng cửa một doanh nghiệp là một quyết định khó khăn và chúng tôi muốn giúp giảm bớt gánh nặng cho những người đưa ra lựa chọn khó khăn này. Chúng tôi đã thiết kế lại trang đóng cửa doanh nghiệp trên IRS.gov để giúp các doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm thuế cuối cùng".

Thông tin bao gồm các mẫu đơn cần nộp và cách báo cáo doanh thu nhận được trong năm kinh doanh cuối cùng và các chi phí phát sinh trước khi đóng cửa.

  • Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Cuối Cùng Và Các Mẫu Đơn Liên Quan. Hình thức nộp hồ sơ khai thuế phụ thuộc vào việc doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân một chủ, công ty hợp danh hay công ty. Trang này có từng phần cho từng loại hình kinh doanh. Chủ doanh nghiệp có thể nhấp vào phần áp dụng cho họ để nhận được hồ sơ và mẫu đơn họ cần.
  • Chăm Sóc Nhân viên. Chủ Doanh Nghiệp có một hoặc nhiều nhân viên phải ký gửi thuế liên bang cuối cùng và báo cáo thuế việc làm.
  • Chi Trả Các Khoản Thuế Còn Nợ. Ngay cả khi doanh nghiệp đóng cửa ngay bây giờ, các khoản chi trả thuế có thể đến hạn vào mùa khai thuế tiếp theo.
  • Báo Cáo Chi Trả Cho Nhân Viên Hợp Đồng. Các doanh nghiệp đã trả cho nhà thầu ít nhất $600 cho các dịch vụ, bao gồm các phụ tùng và vật liệu, trong năm dương lịch mà họ ngừng kinh doanh, phải báo cáo các khoản chi trả đó.
  • Hủy Số EIN và Đóng Trương Mục Doanh Nghiệp IRS. Sở Thuế Vụ không thể đóng tài khoản cho đến khi doanh nghiệp đã nộp tất cả các hồ sơ khai thuế cần thiết và chi trả tất cả các khoản thuế còn nợ.
  • Lưu Giữ Hồ Sơ Kinh Doanh. Doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ trong bao lâu tùy thuộc vào những gì được ghi trong mỗi tài liệu.

Trang này cũng có thông tin để giúp các chủ doanh nghiệp đang tuyên bố phá sản, bán doanh nghiệp của họ và chấm dứt chương trình hưu trí. Để dễ dàng truy cập, họ có thể truy cập trang tại IRS.gov/closingabiz.

Thêm thông tin