Đóng cửa doanh nghiệp tư nhân một chủ

FS-2020-16, Tháng 9 năm 2020

Một doanh nghiệp tư nhân một chủ - người tự mình sở hữu một doanh nghiệp chưa hợp nhất - phải thực hiện một số hành động nếu họ muốn đóng cửa doanh nghiệp của mình. Họ phải nộp các mẫu đơn và các phụ lục cuối cùng cho dù họ đã kinh doanh được vài tháng hay nhiều năm. Dưới đây là thông tin về các mẫu đơn và phụ lục cuối cùng điển hình mà một doanh nghiệp tư nhân một chủ cần phải nộp khi ngừng hoạt động.

Khai thuế lợi tức

Doanh nghiệp tư nhân một chủ phải nộp Phụ Lục C (Mẫu Đơn 1040 hoặc Mẫu Đơn 1040-SR), Lãi Hoặc Lỗ Từ Việc Kinh Doanh, cùng với Mẫu Đơn 1040, Hồ Sơ Khai Thuế Lợi Tức Cá nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu Đơn 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ Dành Cho Người Cao Niên (Tiếng Anh), cho năm họ rời khỏi doanh nghiệp. Ngoài ra, với Mẫu Đơn 1040, doanh nghiệp tư nhân một chủ có thể cần phải nộp:

Thuế việc làm

Doanh nghiệp tư nhân một chủ có một hoặc nhiều nhân viên phải ký gửi thuế liên bang cuối cùng. Nếu doanh nghiệp tư nhân một chủ không khấu lưu hoặc ký gửi lợi tức, thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, Tiền Phạt Thu Hồi Tín Quỹ (Tiếng Anh) có thể được áp dụng. Tiền phạt là toàn bộ số thuế tín quỹ (Tiếng Anh) chưa chi trả. Sở Thuế Vụ có thể áp thuế này đối với tất cả những cá nhân mà Sở xác định có trách nhiệm thu, hạch toán và thanh toán các khoản thuế này và đã cố tình không làm như vậy. Cá nhân chịu trách nhiệm có thể là nhân viên của doanh nghiệp tư nhân một chủ, kế toán hoặc người ký chi phiếu cho doanh nghiệp tư nhân một chủ hoặc có thẩm quyền chi tiêu ngân quỹ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân một chủ cần phải nộp Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý Của Chủ Lao Động (Tiếng Anh) (hoặc Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm Của Chủ Lao Động (Tiếng Anh)), cho quý lịch mà họ thực hiện chi trả tiền lương cuối cùng. Họ đánh dấu vào ô và nhập ngày lương cuối cùng được trả trên dòng 17 của Mẫu Đơn 941 hoặc dòng 14 của Mẫu Đơn 944. Họ phải đính kèm một bản kê khai vào tờ khai của họ cho thấy tên của người lưu giữ hồ sơ bảng lương và địa chỉ nơi những hồ sơ đó sẽ được lưu giữ.

Doanh nghiệp tư nhân một chủ phải nộp Mẫu Đơn 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm Của Chủ Lao Động (Tiếng Anh), cho năm dương lịch mà tiền lương cuối cùng được trả. Họ cần chọn ô d trong phần Loại Tờ Khai để cho biết rằng mẫu đơn là bản cuối cùng.

Doanh nghiệp tư nhân một chủ cũng cần cung cấp Mẫu Đơn W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (Tiếng Anh) cho nhân viên của họ trong năm dương lịch mà họ chi trả tiền lương cuối cùng. Nói chung, họ cung cấp các bản sao B, C và 2 cho nhân viên. Họ nộp Mẫu Đơn W-3, Bản Khai Thuế Và Lợi Tức (Tiếng Anh) để chuyển Bản Sao A cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội.

Ngày đáo hạn báo cáo

Truy cập IRS.gov để biết thông tin về ngày đáo hạn nộp thuế việc làm.

Các báo cáo khác cho doanh nghiệp tư nhân một chủ có nhân viên

Nếu nhân viên nhận tiền boa, doanh nghiệp tư nhân một chủ phải nộp Mẫu Đơn 8027, Thông Tin Khai Thuế Hàng Năm Về Lợi Tức Tiền Boa Và Tiền Boa Được Phân Bổ Của Chủ Lao Động (Tiếng Anh) nhập tiền boa và Tiền boa được phân bổ, để báo cáo thu nhập tiền boa cuối cùng và tiền boa được phân bổ.

Nếu doanh nghiệp tư nhân một chủ cung cấp cho nhân viên chương trình tiền hưu bổng hoặc phúc lợi, họ cần phải nộp Mẫu Đơn 5500, Khai Thuế Hàng Năm/Báo Cáo Chương Trình Phúc Lợi Cho Nhân Viên (Tiếng Anh).

Doanh nghiệp tư nhân một chủ trả lương cho người lao động theo hợp đồng

Doanh nghiệp tư nhân một chủ báo cáo các khoản chi trả cho những người lao động theo hợp đồng mà họ đã trả ít nhất $600 cho các dịch vụ (bao gồm cả các phụ tùng và vật liệu) trong năm dương lịch mà họ ngừng kinh doanh trên Mẫu Đơn 1099-NEC, Bồi Thường Cho Người Lao Động (Tiếng Anh).

Một số người lập hồ sơ phải nộp Mẫu Đơn 1099 qua phương thức điện tử. Những người nộp mẫu đơn giấy cũng phải nộp Mẫu Đơn 1096, Bản Tóm Tắt Hàng Năm và Chuyển Giao Thông Tin Khai Thuế Hoa Kỳ, để chuyển các bản sao trên giấy của Mẫu Đơn 1099 cho IRS.

Lưu trữ hồ sơ

Thời gian chủ doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố này bao gồm hành động, chi phí và sự kiện được ghi lại trong hồ sơ. Các doanh nghiệp nên lưu giữ các hồ sơ liên quan đến tài sản cho đến khi hết thời hạn cho năm mà họ định đoạt tài sản đó theo diện chịu thuế.

Chủ doanh nghiệp nên lưu giữ tất cả hồ sơ về thuế việc làm trong ít nhất bốn năm.

Số nhận diện doanh nghiệp (EIN)

Sau khi Sở Thuế Vụ đã chỉ định số nhận diện doanh nghiệp cho một doanh nghiệp tư nhân một chủ, nó sẽ trở thành số nhận diện người đóng thuế liên bang vĩnh viễn cho doanh nghiệp đó. Để đóng tài khoản doanh nghiệp của họ, doanh nghiệp tư nhân một chủ cần gửi cho Sở Thuế Vụ một lá thư bao gồm tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp của họ, số EIN, địa chỉ doanh nghiệp và lý do họ muốn đóng tài khoản của mình. Nếu họ có một bản sao của thư thông báo mà Sở Thuế Vụ đã ban hành khi cấp số EIN, họ cần gửi kèm theo thư đó. Họ nên viết thư cho Sở Thuế Vụ theo địa chỉ: Internal Revenue Service, Cincinnati, Ohio 45999.

Doanh nghiệp tư nhân một chủ:

  1. đã ký gửi thuế liên bang hoặc các khoản nộp thuế liên bang khác, 
  2. chịu mọi khoản thuế kinh doanh, hoặc 
  3. được Sở Thuế Vụ thông báo rằng bản khai thuế kinh doanh đã đến hạn,

Phải nộp các tờ khai thuế thích hợp trước khi Sở Thuế Vụ có thể đóng tài khoản của họ.

Đọc thêm thông tin:

*có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ