Konsiderasyon fiskal nan lavant yon kay

Konsèy Fiskal IRS 2023-81, 14 Jen 2023

Anpil moun demenaje pandan ete a. Kontribyab k ap vann kay yo (an anglè) ka kalifye pou eskli tout oswa yon pati nan nenpòt benefis ki sòti nan vant lan nan revni yo lè yo ap ranpli deklarasyon enpo yo.

Lè y ap vann yon kay, pwopriyetè kay yo ta dwe reflechi sou:

Pwopriyete ak itilizasyon

Pou benefisye esklizyon an, kontribyab la dwe ranpli kritè pwopriyete ak itilizasyon an. Pandan peryòd senk (5) lane ki fini nan dat vant lan, pwopriyetè kay la te dwe posede kay la epi viv ladan l kòm kay prensipal li pou omwen de (2) lane.

Benefis yo

Kontribyab yo ki vann kay prensipal yo epi reyalize yon benefis kapital ka eskli jiska $250,000 nan benefis sa a nan revni yo. Kontribyab yo ki ranpli yon deklarasyon ansanm ak konjwen yo kapab ekskli jiska $500,000. Pwopriyetè kay ki ap eskli tout benefis yo pa bezwen rapòte vant lan sou deklarasyon enpo yo sof si yo te bay yon Fòm 1099-S.

Pèt yo

Gen kèk kontribyab ki fè eksperyans yon pèt lè kay prensipal yo a vann pou mwens pase sa yo te peye pou li (an anglè). Pèt sa a pa dediktib.

Plizyè kay

Kontribyab yo ki posede plis pase yon kay ka eskli benefis la sèlman sou lavant kay prensipal yo a. Yo dwe peye enpo sou benefis nan lavant nenpòt lòt kay.

Lavant yo deklare

Kontribyab yo ki pa kalifye pou ekskli tout benefis ki gen enpo sou yo nan revni yo dwe rapòte benefis ki genyen nan lavant kay yo a lè yo ranpli deklarasyon enpo yo. Tout moun ki pa chwazi mande esklizyon an dwe rapòte benefis ki gen enpo sou li a sou deklarasyon enpo yo. Kontribyab ki resevwa Fòm 1099-S, Resèt Tranzaksyon Imobilye yo (an anglè), dwe rapòte vant lan nan deklarasyon enpo yo menm si yo pa gen okenn benefis enpozab.

Dèt ipotèk

Anjeneral, kontribyab yo dwe rapòte dèt ki padone oswa ki anile antanke revni nan deklarasyon enpo yo. Sa gen ladann moun ki te benefisye yon ipotèk ki restriktire, yon sezi oswa lòt dèt ipotèk ki anile sou kay yo. Kontribyab yo ki te benefisye sipresyon dèt la, an antye oswa an pati nan yon rezidans prensipal kalifye pa ka eskli dèt sa a nan revni an sof si li te siprime anvan 1ye janvye 2026, oswa yon akò alekri pou padon dèt la te konkli anvan 1ye janvye 2026.

Eksepsyon ki posib yo

Gen eksepsyon nan règ sa yo (an anglè) pou kèk patikilye, tankou moun ki gen yon andikap, kèk manm nan militè oswa kominote ransèyman, ak travayè Peace Corps yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)