Cân nhắc về thuế khi bán nhà

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-81, ngày 14 tháng 6 năm 2023

Nhiều người dời chỗ ở trong mùa hè. Người đóng thuế đang bán nhà của họ có thể đủ điều kiện để loại trừ tất cả hoặc một phần của bất kỳ khoản lãi nào từ việc bán nhà khỏi thu nhập của họ khi khai thuế.

Khi bán nhà, chủ nhà nên suy nghĩ về:

Quyền sở hữu và sử dụng

Để yêu cầu loại trừ, người đóng thuế phải đáp ứng các tiêu chuẩn cứu xét về quyền sở hữu và sử dụng. Trong thời hạn năm năm trước ngày bán, chủ nhà phải sở hữu ngôi nhà đó và sống trong đó như nhà chính của mình trong ít nhất hai năm.

Lãi

Những người đóng thuế bán nhà chính của mình và thu được lãi vốn có thể loại trừ tới $250.000 trong khoản lãi đó khỏi thu nhập. Người đóng thuế khai thuế chung với vợ/chồng có thể được loại trừ lên đến $500.000. Chủ nhà loại trừ toàn bộ khoản lãi không cần phải báo cáo việc bán trên tờ khai thuế của họ trừ khi Mẫu 1099-S được cấp.

Lỗ

Một số người đóng thuế chịu lỗ khi nhà chính của họ bán với giá thấp hơn số tiền họ đã trả để mua nhà. Khoản lỗ này không được khấu trừ.

Nhiều nhà

Những người đóng thuế sở hữu nhiều hơn một căn nhà chỉ có thể loại trừ khoản lãi từ việc bán nhà chính của họ. Họ phải trả thuế đối với khoản lãi từ việc bán bất kỳ ngôi nhà nào khác.

Giao dịch bán được báo cáo

Những người đóng thuế không đủ điều kiện để loại trừ tất cả khoản lãi chịu thuế khỏi thu nhập của mình phải báo cáo khoản lãi từ việc bán nhà khi họ khai thuế. Bất kỳ ai chọn không yêu cầu loại trừ phải báo cáo khoản lãi chịu thuế này trên tờ khai thuế của họ. Người đóng thuế nhận được Mẫu 1099-S, Tiền Thu Được Từ Giao Dịch Bất Động Sản (tiếng Anh), phải báo cáo giao dịch bán trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi họ không có khoản lãi phải chịu thuế.

Nợ vay mua nhà

Thông thường, người đóng thuế phải báo cáo khoản nợ đã được xóa hoặc hủy dưới dạng thu nhập trên tờ khai thuế của họ. Trường hợp này bao gồm những người được áp dụng cách trả khoản vay mua nhà trong trường hợp khó khăn tài chánh, bị tịch biên, hoặc có các khoản nợ vay mua nhà được hủy khác đối với ngôi nhà của họ. Những người đóng thuế đã được xóa nợ, toàn bộ hoặc một phần, đối với nơi cư trú chính đủ điều kiện không thể loại trừ khoản nợ này đó khỏi thu nhập trừ khi khoản nợ đó được xóa trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 hoặc có văn bản thỏa thuận xóa nợ trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 .

Các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra

ngoại lệ đối với những quy tắc này (tiếng Anh) đối với một số cá nhân, bao gồm người khuyết tật, một số thành viên của quân đội hoặc cộng đồng tình báo và nhân viên của Chương Trình Hòa Bình (Peace Corps).

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)