Kontribyab ki nan zòn dezas ki deklare yo genyen plis tan pou yo fè deklarasyon enpo yo pou yo ka jwenn alèjman penalite COVID la

Konsèy Fiskal pou COVID 2022-167, 1ye novanm 2022

Kontribyab ki nan zòn yon seri deklarasyon Ajans Federal pou Jesyon Ijans kouvri ka genyen plis tan pou yo soumèt deklarasyon yo a pou yo kalifye pou alèjman penalite (an anglè) dapre Avi 2022-36 (an anglè) pou deklarasyon enpo 2019 ak 2020 yo a.

Avi 2022-36 la di, penalite pou yon seri deklarasyon enpo ki fèt anreta, ak pou enfòmasyon obligatwa ki pa deklare sou Fòmilè 1065 oswa Fòmilè 1120-S, abandone oswa kanpe si deklarasyon ki konsène a te fèt nan dat 30 sektanm 2022 oswa anvan. Kontribyab ki rezide oswa ki gen yon biznis nan zòn dezas FEMA deklare tou dènyeman yo gen plis tan pou yo fè deklarasyon an pou yo ka jwenn alèjman sa a.

Dat limit ki ranvwaye

Zòn ki gen dat limit 15 Novanm 2022 yo se:

Zòn ki gen dat limit 15 Fevriye 2023 yo se:

Alèjman an aplike pou penalite pou deklarasyon ki pa fèt yo nòmalman evalye nan yon to 5% pa mwa, epi jiska 25% taks ki pa peye lè ou fè yon deklarasyon taks sou revni federal an reta. Alèjman sa aplike pou fòm ki ni nan seri Fòm 1040 ni Fòm 1120 yo, ansanm avèk lòt yo ki nan lis ki nan Avi 2022-36 la.

Kontrèman ak penalite pou deklarasyon ki pa fèt la, penalite pou enpo ki pa peye epi enterè ap toujou aplike pou tout enpo ki pa peye. Nòmalman, penalite pou deklarasyon ki pa fèt la se 0.5% pa mwa, jiska 25%. Aktyèlman, to enterè a se 6%, li akimile chak jou.

Kèk deklarasyon enpo pa elijib

Alèjman penalite a pa disponib nan tout sitiyasyon, tankou kote gen yon deklarasyon te fèt nan fwod, kote penalite yo fè pati yon pwopozisyon konpwomi yo aksepte oswa yon akò kloz, oswa kote se yon tribinal ki te detèmine penalite yo alafen. Pou tout detay yo, kontribyab yo ta dwe li Avi 2022-36 ki disponib sou IRS.gov.

Lòt penalite yo, tankou penalite pou deklarasyon ki pa fèt la, pa elijib. Sepandan, kontribyab yo ka itilize pwosedi alèjman penalite ki la deja a pou penalite ki pa elijib yo dapre Avi 2022-36 la. Plis enfòmasyon sou pwosedi ki la deja yo disponib sou paj Alèjman Penalite IRS.gov la.

Alèjman sa pa aplike pou deklarasyon 2021 yo. Kontribyab yo ta dwe vizite paj èd pou viktim katastwòf IRS.gov la pou plis enfòmasyon konsènan ane fiskal 2021 an.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)