Người đóng thuế ở các khu vực thiên tai được tuyên bố có thêm thời gian khai thuế để được giảm nhẹ hình phạt do COVID

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-167, ngày 1 tháng 11 năm 2022

Những người đóng thuế ở các khu vực được nêu trong một số tuyên bố thiên tai của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang có thể có thêm thời gian để nộp tờ khai thuế để đủ điều kiện được giảm nhẹ hình phạt theo Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh) cho tờ khai thuế năm 2019 và 2020 của mình.

Thông báo 2022-36 nêu rõ, các khoản tiền phạt đối với việc nộp muộn một số tờ khai thuế và không báo cáo một số thông tin bắt buộc trên Mẫu 1065 hoặc Mẫu 1120-S sẽ được miễn hoặc dừng áp dụng nếu tờ khai có liên quan được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Những người đóng thuế cư trú hoặc kinh doanh tại các khu vực thiên tai được FEMA tuyên bố gần đây có thêm thời gian khai thuế để nhận được chương trình cứu trợ này.

Thời hạn được hoãn

Các khu vực có hạn chót là ngày 15 tháng 11 năm 2022, bao gồm:

Các khu vực có hạn chót là ngày 15 tháng 2 năm 2023, bao gồm:

Chương trình giảm nhẹ áp dụng đối với tiền phạt do không khai thuế thường được định mức theo tỉ lệ 5% mỗi tháng, lên đến 25% số thuế chưa nộp khi tờ khai thuế thu nhập liên bang được nộp trễ hạn. Chương trình giảm nhẹ này áp dụng cho các mẫu trong cả sê-ri 1040 và 1120, cũng như các mẫu khác được liệt kê trong Thông Báo 2022-36.

Không giống như tiền phạt do không khai thuế, tiền phạt do không trả thuế và tiền lãi sẽ vẫn áp dụng cho bất kỳ khoản thuế chưa nộp nào. Tiền phạt do không nộp thuế thường là 0,5% mỗi tháng, tối đa 25%. Lãi suất hiện tại là 6%, cộng dồn hàng ngày.

Một số tờ khai thuế không đủ điều kiện

Không áp dụng biện pháp giảm nhẹ hình phạt trong mọi trường hợp, chẳng hạn như trường hợp nộp tờ khai thuế gian lận, khi hình phạt là một phần của đề nghị thỏa hiệp được chấp nhận hoặc thỏa thuận đóng thuế, hoặc khi hình phạt cuối cùng đã được tòa án xác định. Để biết mọi chi tiết, người đóng thuế nên đọc Thông Báo 2022-36, có sẵn trên IRS.gov.

Các khoản tiền phạt khác, chẳng hạn như tiền phạt do không trả thuế, không đủ điều kiện. Tuy nhiên, người đóng thuế có thể sử dụng các quy trình giảm nhẹ hình phạt hiện tại đối với các hình phạt không đủ điều kiện theo Thông Báo 2022-36. Thông tin thêm về các quy trình hiện hành có sẵn trên trang Giảm Nhẹ Hình Phạt của IRS.gov.

Chương trình cứu trợ này không áp dụng cho tờ khai thuế năm 2021. Người đóng thuế nên truy cập trang cứu trợ thiên tai của IRS.gov để biết thêm thông tin về niên thuế 2021.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)