Konsèy pou ede kontribyab yo diminye estrès delè deklarasyon taks yo

Konsèy Fiskal COVID 2022-19, 3 fevriye 2022

Chak sezon taks vini ak pwòp defi yo e 2022 pa yon eksepsyon. IRS vle kontribyab yo jwenn enfòmasyon yo bezwen pi vit posib. Kontribyab yo dwe kenbe konsèy sa yo nan tèt yo lè yo pare pou ranpli. Swiv yo ap ede fè taks ane sa a avèk presizyon e ranbousman yo ap bay alè.

 • Evite erè. Kontribyab yo dwe revize deklarasyon taks yo pou yo ka ranpli yon deklarasyon konplè epi egzat epi evite reta nan ranbousman. Deklare pa vwa elektwonik se fason ki pi egzak pou deklare. Kontribyab yo dwe verifye tout non yo epi tcheke tout nimewo Sekirite Sosyal, kont an bank ak nimewo wouting yo.
   
 • Rasanble dosye. Bon achiv (an anglè) fè preparasyon yon deklarasyon taks pi fasil. Li kapab tou pèmèt kontribyab yo pa neglije dediksyon ak kredi.
   
 • Kòmanse avèk IRS.gov. IRS.gov disponib tout tan e se fason ki pi rapid pou jwenn asistans. Plizyè milyon moun sèvi ak IRS.gov pou deklare pou ranpli ak peye taks, jwenn enfòmasyon sou kont yo oswa repons pou kesyon taks. Gid Sèvis IRS (an anglè)PDF la prezante plizyè fason kontribyab yo ka jwenn èd nan men IRS.
   
 • Itilize zouti entènèt. IRS.gov gen anpil zouti itil. Asistan taks entèraktif (an anglè)f la bay repons pou anpil kesyon taks espesifik a sa k gen awè a yon moun. Li bay menm repons ke yon reprezantan IRS ta bay nan telefòn.
   
 • Deklare tout revni. Kontribyab yo dwe rapòte revni taksab yo soti nan tout sous, enkli ekonomi ti travay,  Fòmilè W-2, Deklarasyon Salè ak Taks, epi Fòmilè 1099. Lòt revni yo (an anglè) ka taksab, menm si kontribyab la pa resevwa yon deklarasyon.
   
 • Rapòte alokasyon kont chomaj. Kontribyab yo ki te resevwa alokasyon chomaj (an anglè) an 2021, dwe rapòte montan an kòm revni taksab sou deklarasyon taks yo.
   
 • Aksede sou kont anliy oubyen revize lèt IRS. Ane sa a, moun yo dwe gen montan total pèman alavans kredi taks pou timoun yo ak Pèman Enpak Ekonomik an men lè yap ranpli. Yo ka verifye kont anliy oubyen revize Lèt 6419, 2021 Total Pèman Kredi Taks Avanse Pou Timoun, ak Lèt 6475, Ou Pèman Enpak Ekonomik 2021, pou kantite kòb total pèman yo pou ede yo ranpli yon deklarasyon egzat.
   
 • Chwazi yon preparatè ki gen bon repitasyon. Kontribyab yo ka prepare pèsonèlman oubyen itilize yon preparatè taks. IRS.gov gen resous pou ede moun chwazi yon pwofesyonèl taks. The Repètwa Preparatè Deklarasyon Taks Federal IRS (an anglè) bay enfòmasyon sou kiyès ki gen yon kalifikasyon pwofesyonèl oswa ki patisipe nan Pwogram Anyèl Depozisyon sezonyè IRS la.
   
 • Ranpli elektwonikman. Deklarasyon Gratis IRS sou Entènèt ede kontribyab yo reklame kredi taks sou revni yo, kredi pou timoun ak depandan (an anglè), kredi taks pou timoun ak kredi ranbousman rekiperasyon yo. Gen kèk opsyon Fichye Gratis ki disponib an Espanyòl. Lojisyèl Anliy MilTax (an anglè) disponib pou manm militè yo ak sèten veteran, kèlkeswa revni yo, epi disponib nan Depatman Defans lan. Kontribyab ki elijib ka prepare epi ranpli deklarasyon federal yo ak jiska twa deklarasyon leta yo gratis.
   
 • Chwazi depo dirèk. Fè deklarasyon elektwonik epi chwazi depo dirèk se fason ki pi an sekirite ak pi fasil pou ranpli yon deklarasyon taks egzat ak fason ki pi rapid pou jwenn yon ranbousman.

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)