Body

Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là quỹ để giúp đỡ mọi người trong đại dịch vi-rút corona.

Kiểm Tra Tình Trạng Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của Quý Vị

Tất cả Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba phải được cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021, được ký thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021.

IRS đã gửi Thông Báo 1444-C qua thư cho những người đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Quý vị nên lưu giữ thư này cùng với hồ sơ thuế năm 2021 của mình.

Kiểm tra thời điểm và cách thức khoản thanh toán của quý vị được gửi bằng công cụ Nhận Thanh Toán Của Tôi.

Nhận Thanh Toán Của Tôi

Không Nhận Được Đầy Đủ Khoản Thanh Toán Thứ Ba? Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 của mình nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền.

Vào đầu năm 2022, chúng tôi sẽ gửi Thư 6475 đến địa chỉ chúng tôi có trên hồ sơ cho quý vị, trong đó xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho niên thuế 2021. Quý vị sẽ cần thông tin này để tính toán chính xác khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 khi quý vị nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021 vào năm 2022.

Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021

Không Nhận Được Đầy Đủ Các Khoản Thanh Toán Đầu Tiên và Thứ Hai? Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020

Nếu quý vị không nhận được toàn bộ số tiền của Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020. Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ không được sử dụng để tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020

Để biết các bản cập nhật mới nhất, hãy kiểm tra IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).