Body

IRS đã cấp tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Quý vị không còn có thể sử dụng ứng dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi để kiểm tra tình trạng khoản thanh toán được nữa.

Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình. Tuy nhiên, những người còn chưa nhận được các khoản chi trả kích thích kinh tế nên xem lại thông tin bên dưới để xác định tính đủ điều kiện của mình để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho năm thuế 2020 hoặc 2021.

Truy cập an toàn vào tài khoản trực tuyến IRS của quý vị để xem tổng số tiền các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mình trên trang Tax Records (Hồ Sơ Thuế).

Đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị

Không Nhận Được Đầy Đủ Khoản Thanh Toán Thứ Ba? Hãy Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 của mình.

Các cá nhân có thể xem tổng số tiền các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần ba của mình thông qua Tài Khoản Trực Tuyến của cá nhân họ. Cho đến hết tháng Ba năm 2022, chúng tôi sẽ gửi Thư 6475 đến địa chỉ chúng tôi có trên hồ sơ cho quý vị, trong đó xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho niên thuế 2021

Quý vị sẽ cần thông tin này từ tài khoản trực tuyến của mình hoặc thư gửi cho quý vị để tính toán chính xác Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 khi quý vị nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021 vào năm 2022. Đối với những người là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, mỗi người phối ngẫu phải đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của họ hoặc xem lại thư gửi cho họ để biết một nửa dành cho họ trong tổng số tiền thanh toán. Tất cả các khoản phải được xem xét nếu khai chung hồ sơ thuế.

Sử dụng tổng số tiền của khoản thanh toán thứ ba từ tài khoản trực tuyến hoặc Thư 6475 của quý vị khi chuẩn bị tờ khai thuế có thể giúp giảm các lỗi và tránh chậm trễ trong việc xử lý khi IRS phải sửa lại tờ khai thuế.

Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021

Không Nhận Được Đầy Đủ Các Khoản Thanh Toán Đầu Tiên và Thứ Hai? Hãy Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020. 

Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020

Để biết các bản cập nhật mới nhất, hãy kiểm tra IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).