EITC 2018: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

Lợi Tức Do Lao Động và Hạn Mức AGI (Earned Income and AGI Limits)

Đối với năm thuế năm 2018 cả  lợi tức lao động và AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) đều phải ít hơn: 

Nếu diện đệ nộp là... Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ hoặc Góa Bụa $15,270 $40,320 $45,802 $49,194
Đã Kết Hôn và Khai Chung $20,950 $46,010 $51,492 $54,884

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư (Investment Income Limit)

Lợi tức đầu tư không được vượt quá $3,500 trong trọn năm.

Tín Thuế Tối Đa (Maximum Credit Amounts)

Tín thuế tối đa cho Niên Thuế 2018 là:

  • $6,431 nếu có ít nhất ba trẻ hợp thức
  • $5,716 nếu có hai trẻ hợp thức
  • $3,461 nếu có một trẻ hợp thức
  • $519 nếu không có trẻ hợp thức

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn EITC đối với trẻ, và xem con của quý vị có hội đủ điều kiện không, hãy xem: