Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Single and Joint Filers With No Dependents
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Application for Automatic Extension of Time
Miscellaneous Income

 

Individual Tax Return
Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Request for Transcript of Tax Return

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Người Khai Thuế E-File được IRS Chấp Thuận cho Cá Nhân

Để thuận tiện cho quý vị, IRS cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến cho tất cả Người Khai Thuế e-file được Chấp Thuận có tên trong cơ sở dữ liệu. Quý vị có thể tìm Người Khai Thuế e-file được IRS Chấp Thuận gần nhất trong khu vực của mình để có thể nộp tờ khai thuế qua cách gởi điện tử. Chỉ đơn giản nhập 3, 4 số đầu tiên, hoặc tất cả 5 số bưu chánh (ZIP Code) của quý vị trong ô bên dưới đây và bấm vào nút Submit (Gửi)!

Lưu ý: IRS có tên cho Người Khai Thuế e-file trong cơ sở dữ liệu này không có nghĩa là IRS chứng nhận người này hoặc bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào họ cung cấp. Quý vị cần luôn tự biết Người Khai Thuê e-file này trước khi dùng dịch vụ của họ.


Công Cụ Tìm Người Khai Thuế e-file được IRS Chấp Thuận (Authorized IRS e-file Provider Locator)
 

 


Ngoài công cụ tìm Người Khai Thuế e-file được IRS Chấp Thuận nói trên, quý vị cũng có thể tìm người giúp đỡ chuyên môn tại trang Đối Tác Chuyên Môn Thuế của IRS (IRS Tax Professional Partner).
 

Get Your Refund Faster