Trương mục ABLE Giải pháp tài chính đáng giá cho người khuyết tật

Mẹo Thuế của IRS 2021-148, Ngày 6 Tháng 10, 2021

Đạt Một Đời Sống Tốt Hơn hay trương mục ABLE (tiếng Anh) là trương mục tiết kiệm được nhận ưu đãi thuế dành cho người khuyết tật và gia đình của họ. Những trương mục này hỗ trợ người khuyết tật thanh toán các chi phí liên quan đến khuyết tật đủ điều kiện mà không gây ảnh hưởng đến điều kiện của họ trong chương trình hỗ trợ từ chính phủ.

Đây là một số điều quan trọng cần biết về trương mục này.

Giới hạn đóng góp thường niên

  • Số tiền giới hạn trong năm 2021 là $15.000
  • Một số người thụ hưởng có trương mục ABLE có việc làm có thể thực hiện đóng góp bổ sung ở mức ít hơn các khoản này:
    • Khoản bồi thường của người thụ hưởng được chỉ định cho niên thuế
    • Chuẩn hộ nghèo với hộ gia đình một người. Trong năm 2021, số tiền này là $12.880 tại lục địa Hoa Kỳ, $16.090 tại Alaska và $14.820 tại Hawai. 

Tín thuế cho người tiết kiệm

Các đóng góp chuyển qua và chuyển giao từ kế hoạch chương trình mục 529

  • Các gia đình có thể chuyển số tiền đóng góp từ kế hoạch 529 sang trương mục ABLE của một thành viên khác trong gia đình. 
  • Trương mục ABLE phải dành cho cùng một người thụ hưởng với trương mục 529, hoặc dành cho thành viên trong cùng gia đình là chủ trương mục 529. Số tiền chuyển từ kế hoạch chương trình mục 529 được tính vào số tiền giới hạn đóng góp thường niên. Thí dụ, mức giới hạn đóng góp thường niên là $15.000 sẽ được phụ huynh đáp ứng bằng cách đóng góp $10.000 đến trương mục ABLE của trẻ và chuyển qua $5.000 từ kế hoạch 529 sang cùng trương mục ABLE.

Các khoản chi đủ điều kiện cho người khuyết tật

  • Tiểu bang có thể cung cấp các trương mục ABLE để hỗ trợ người khuyết tật trước 26 tuổi hoặc gia đình của họ thanh toán các chi phí liên quan đến khuyết tật. Những chi phí này bao gồm nhà cửa, giáo dục, đi lại, sức khoẻ, dự phòng và chăm sóc sức khoẻ, đào tạo và hỗ trợ việc làm, công nghệ hỗ trợ và dịch vụ trợ giúp cá nhân.
  • Mặc dù các khoản đóng góp này không được khấu trừ cho mục đích thuế liên bang, nhưng các khoản phân phối, bao gồm lợi tức, được miễn thuế đối với người thụ hưởng, nếu chúng được sử dụng để thanh toán chi phí khuyết tật đủ điều kiện. 

Thông tin bổ sung: