Tất cả những người đóng thuế đều có quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-23, Ngày 2/23/2021

Khi người đóng thuế hoàn thành tờ khai thuế, họ có thể nhận ra mình có nợ thuế. Theo luật, họ có quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng.

Đây là một trong mười quyền theo Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế. Đây là những quyền cơ bản mà người đóng thuế có khi giao dịch với Sở Thuế Vụ. Một trong số đó là quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng, bao gồm tiền lãi và tiền phạt, và yêu cầu Sở Thuế Vụ áp dụng tất cả các khoản chi trả thuế một cách hợp lý.

Điều này có nghĩa là người đóng thuế có quyền:

  • Nộp đơn yêu cầu hoàn lại tiền nếu họ tin rằng họ đã chi trả thừa.
  • Viết thư hoặc gọi cho văn phòng Sở Thuế Vụ đã gửi thông báo hoặc hóa đơn. Người đóng thuế có thể làm điều này nếu họ tin rằng thông báo hoặc hóa đơn là không chính xác theo bất kỳ cách nào. Khi khiếu nại thông tin trong hóa đơn hoặc thông báo, người đóng thuế nên sẵn sàng cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi. Nếu người đóng thuế đúng, Sở Thuế Vụ sẽ tiến hành các điều chỉnh cần thiết cho trương mục của họ và gửi một thông báo đã sửa.
  • Sửa đổi tờ khai thuế nếu họ phát hiện ra sai sót. Họ cũng có thể sửa đổi tờ khai này nếu có sai sót về tư cách khai thuế, lợi tức, các khoản khấu trừ hoặc tín thuế của họ.
  • Yêu cầu xóa bất kỳ số tiền nào còn nợ nếu số tiền đó nhiều hơn số tiền nợ thuế đúng.
  • Yêu cầu Sở Thuế Vụ xóa bất kỳ khoản tiền lãi nào từ trương mục của họ nếu Sở Thuế Vụ gây ra lỗi hoặc chậm trễ không hợp lý.
  • Gửi đề nghị thỏa hiệp, đề nghị Sở Thuế Vụ chấp nhận số tiền ít hơn tổng số tiền nợ thuế nếu người đóng thuế nghĩ rằng họ không nợ toàn bộ hay một phần số tiền nợ.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)