Khai Thuế Miễn Phí có thể giúp người cao niên và người hồi hưu đóng thuế dễ dàng hơn

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-19, ngày 2/16/2021

Trong những thời điểm như thế này, mỗi xu đều có giá trị. Điều này đặc biệt đúng đối với những người đóng thuế có lợi tức cố định. Nhiều người trong số này là người cao niên và người hồi hưu mà có thể khai thuế miễn phí. Khai Thuế Miễn Phí cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến, nhận tiền hoàn thuế theo phương thức tiền gửi trực tiếp và khai thuế điện tử miễn phí.

Dưới đây là một số thông tin về chương trình Khai Thuế Miễn Phí để giúp những người đóng thuế này xác định chương trình nào phù hợp với nhu cầu của họ.

 • Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế khai thuế điện tử và chọn hình thức tiền gửi trực tiếp để tránh việc chậm trễ giấy tờ liên quan đến đại dịch.
   
 • Khai Thuế Miễn Phí Của IRS có sẵn trên IRS.gov và có các nhà cung cấp phần mềm thuế có thương hiệu.
   
 • Khai Thuế Miễn Phí cung cấp tùy chọn Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) cho người cao niên trên 65 tuổi.
   
 • Người đóng thuế có thể duyệt qua các dịch vụ được cung cấp hoặc sử dụng công cụ tra cứu (tiếng Anh) để giúp họ tìm được sản phẩm phù hợp.
   
 • Mỗi đối tác Khai Thuế Miễn Phí đặt ra các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của riêng mình. Những điều này thường dựa trên lợi tức, độ tuổi và tiểu bang nơi cư trú. Tất cả những người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh là $72,000 hoặc ít hơn sẽ tìm thấy ít nhất một sản phẩm miễn phí để sử dụng.
   
 • Một số sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
   
 • Phần mềm trực tuyến MilTax (tiếng Anh) cũng có sẵn cho một số cựu chiến binh, bất kể có lợi tức là bao nhiêu, và được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng.
   
 • Khai Thuế Miễn Phí hỗ trợ tất cả các mẫu đơn chính có thể được nộp qua hình thức điện tử. Điều này có nghĩa là ngay cả khi tờ khai thuế của ai đó phức tạp hơn một chút, họ vẫn có thể tìm được hỗ trợ khai thuế miễn phí.
   
 • Sử dụng Khai Thuế Miễn Phí có thể giúp mọi người tìm thấy các khoản tín thuế và khoản khấu trừ có giá trị bao gồm cả tín thuế trợ cấp phục hồi. Nếu ai đó đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp phục hồi – và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ – thì họ phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi họ thường không khai thuế. Người đóng thuế nên xem Câu hỏi thường gặp về tín thuế trợ cấp phục hồi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.
   
 • Các nhà cung cấp chương trình Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang, một số miễn phí và một số phải trả phí. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng công cụ tra cứu (tiếng Anh) để tìm đúng sản phẩm của tiểu bang.
   
 • Người đóng thuế có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để khai thuế. Họ chỉ cần truy cập trang Khai Thuế Miễn Phí của IRS.gov trên thiết bị của họ. Tất cả các sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí có thể được sử dụng trên thiết bị di động.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)