Nhận tiền hoàn thuế liên bang nhanh hơn bằng phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-19, Ngày 1/22/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện nhắc nhở người đóng thuế rằng cách nhanh nhất để được hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn hình thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng là phương thức miễn phí, nhanh chóng, đơn giản, an toàn và bảo mật. Người đóng thuế thậm chí có thể chia nhỏ tiền hoàn lại của mình để gửi vào một, hai hoặc ba trương mục khác nhau.

Tám trong số 10 người đóng thuế nhận được tiền hoàn lại của họ bằng cách sử dụng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Sở Thuế Vụ sử dụng cùng một hệ thống chuyển ngân điện tử để chuyển tiền hoàn thuế, hệ thống mà được các cơ quan liên bang khác sử dụng để gửi gần 98% tất cả các quyền lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu trương mục.

Việc chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng cũng tránh khả năng chi phiếu hoàn lại có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc trả lại cho Sở Thuế Vụ vì không thể gửi được. Và nó tiết kiệm tiền cho người đóng thuế. Chi phí với hơn $1 cho mỗi khoản hoàn tiền bằng giấy được phát hành, nhưng chỉ mười xu cho mỗi lần thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Dễ sử dụng

Người đóng thuế chỉ cần chọn chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng làm phương thức hoàn trả khi sử dụng phần mềm thuế hoặc làm việc với người khai thuế và họ hoặc người khai thuế nhập số trương mục và số định tuyến ngân hàng của họ. Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ các mục nhập để tránh sai sót.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng họ chỉ nên gửi tiền hoàn lại trực tiếp vào các trương mục liên kết Hoa Kỳ, đứng tên họ, tên người phối ngẫu của họ hoặc cả hai nếu đó là trương mục chung. Nhiều người không sử dụng chi phiếu và có thể tìm thấy số định tuyến ngân hàng và số trương mục của họ trên trương mục ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng di động của họ.

Người đóng thuế có thể được hoàn lại tiền vào thẻ ghi nợ trả trước của họ. Nhiều thẻ trả trước nạp lại có số trương mục và số định tuyến ngân hàng có thể được cung cấp cho Sở Thuế Vụ. Nhưng hãy kiểm tra với tổ chức tài chánh để bảo đảm rằng thẻ có thể được sử dụng và để lấy số định tuyến và số trương mục, số này có thể khác với số thẻ.

Có những ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể cho phép chuyển tiền hoàn thuế trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Họ phải có số định tuyến ngân hàng và số trương mục được liên kết với họ để có thể được nhập vào tờ khai thuế. Kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động để xác nhận những số nào sẽ sử dụng.

Có sẵn số định tuyến và số trương mục ngân hàng khi chuẩn bị khai thuế. Sở Thuế Vụ không có khả năng chấp nhận thông tin này sau khi đã nộp tờ khai thuế.

Quý vị không có trương mục ngân hàng?

Hãy truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) để biết thông tin về nơi tìm ngân hàng có thể mở trương mục trực tuyến và cách chọn trương mục phù hợp. Cựu Chiến Binh có thể sử dụng Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Chuyên viên khai thuế cũng có thể cung cấp các tùy chọn chi trả điện tử.

Chia nhỏ tiền hoàn lại

Bằng cách sử dụng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng, người đóng thuế có thể chia khoản tiền hoàn lại của họ vào tối đa ba trương mục tài chánh, bao gồm ngân hàng hoặc Quỹ Hưu Trí Cá Nhân. Một phần của khoản tiền hoàn lại thậm chí có thể được sử dụng để mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Series I của Hoa Kỳ lên đến $5,000.

Người đóng thuế có thể chia nhỏ tiền hoàn lại bằng cách sử dụng phần mềm thuế hoặc sử dụng Mẫu Đơn 8888, Phân Bổ Tiền Hoàn Lại (tiếng Anh)PDF (bao gồm cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (tiếng Anh)), nếu họ khai thuế bằng giấy. Một số người sử dụng tiền hoàn lại chia nhỏ như một lựa chọn thuận tiện để quản lý tiền của họ, gửi một số tiền hoàn lại vào trương mục để sử dụng ngay lập tức và một số để tiết kiệm trong tương lai.

Không thể gửi nhiều hơn ba khoản hoàn tiền thuế điện tử vào một trương mục tài chánh hoặc thẻ ghi nợ trả trước. Ngườ đóng thuế vượt quá giới hạn sẽ nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ và một khoản hoàn trả bằng giấy sẽ được phát hành cho khoản tiền hoàn lại vượt quá giới hạn đó.

Kết hợp Khai Thuế Điện Tử với chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng sẽ giúp có khoản tiền hoàn lại nhanh nhất

Cách an toàn và chính xác nhất để khai thuế là khai thuế bằng phương thức điện tử. Nhiều người có thể đủ điều kiện để khai thuế điện tử miễn phí. Hầu hết các khoản hoàn lại được phát hành trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng một số khoản hoàn trả có thể lâu hơn. Người đóng thuế có thể theo dõi khoản tiền hoàn lại của họ bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc bằng cách tải xuống ứng dụng di động IRS2Go.

Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? được cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ để nhận thông tin về khoản hoàn lại. Người đóng thuế có thể kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ nhận được bản khai thuế điện tử đã nộp của họ hoặc bốn tuần sau khi gửi bản khai thuế qua đường bưu điện. Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? có trình theo dõi hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn:

  1. Tờ Khai Thuế Được Tiếp Nhận,
  2. Tiền Hoàn Lại Đã Được Chấp Thuận và 
  3. Tiền Hoàn Lại Đã Được Gửi.

Cho dù thông qua Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, phần mềm có sẵn trên thị trường hay sử dụng chuyên viên khai thuế, việc khai thuế điện tử giúp giảm đáng kể lỗi khai thuế, vì phần mềm thuế thực hiện tính toán, thông báo các lỗi phổ biến và nhắc người đóng thuế thiếu thông tin.