Sẵn sàng cho mùa thuế bằng cách sử dụng Trương Mục IRS Trực Tuyến

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-36, Ngày 2/11/2021

WASHINGTON — Sở Thuế vụ hôm nay đã nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có thể truy cập an toàn vào thông tin trương mục IRS của mình thông qua trương mục trực tuyến cá nhân của họ.

Sở Thuế Vụ thường xuyên bổ sung các tính năng cho trương mục trực tuyến. Ví dụ, giờ đây, mọi người có thể kiểm tra số tiền khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) của họ để giúp họ tính toán chính xác bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận trên tờ khai thuế năm 2020. Số tiền EIP có thể được tìm thấy trên tab Hồ Sơ Thuế. Số tiền sẽ hiển thị là "Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế" cho lần chi trả đầu tiên và "Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Bổ Sung" cho lần chi trả thứ hai. Đối với các cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào trương mục của riêng mình để xem phần chi trả cho họ. Để biết thêm thông tin liên quan đến tín thuế, hãy xem Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Ngoài ra, người đóng thuế có thể xem:

 • Số tiền họ nợ, được cập nhật cho ngày theo lịch hiện tại
 • Thông tin chi tiết số dư của họ theo năm
 • Lịch sử thanh toán của họ và mọi khoản chi trả đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế gần nhất của họ
 • Thông tin chi tiết về kế hoạch chi trả của họ, nếu có
 • Bản sao kỹ thuật số của một số thông báo hoặc thư từ Sở Thuế Vụ (trong tab Trung Tâm Thông Báo)

Họ cũng có thể:

 • Thực hiện chi trả trực tuyến
 • Xem các tùy chọn kế hoạch trả tiền và yêu cầu một kế hoạch thông qua Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến
 • Truy cập hồ sơ thuế của họ qua công cụ Nhận Bản Ghi

Cuối năm 2021, người đóng thuế sẽ có thể ký điện tử vào một số mẫu ủy quyền nhất định, chẳng hạn như giấy ủy quyền do chuyên gia thuế của họ chuẩn bị.

Đây là cách bắt đầu cho người dùng mới:

 1. Chọn Xem Trương Mục Của Quý Vị tại trang chủ IRS.gov
 2. Chọn nút "Tạo hoặc Xem Trương Mục Của Quý Vị"
 3. Nhấp vào "Tạo Trương Mục"
 4. Vượt qua xác thực "Truy Cập An Toàn". Đây là một quá trình nghiêm ngặt để xác minh rằng người đóng thuế là chính họ. Họ phải xác thực danh tính của mình để tiếp tục. Xem IRS.gov/secureaccess để biết thêm chi tiết.
 5. Tạo hồ sơ.

Sau khi quá trình xác thực ban đầu hoàn tất, người dùng hiện tại có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để truy cập các dịch vụ trực tuyến IRS khác như Nhận Bản GhiNhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (nếu có).

Tất cả các công cụ IRS trực tuyến được bảo vệ bằng mật khẩu dành cho người đóng thuế đều được bảo vệ bằng xác thực đa yếu tố, cung cấp các biện pháp phòng ngừa bảo mật bổ sung.