Lưu trữ hồ sơ tốt quanh năm giúp người đóng thuế tránh trắc trở trong mùa thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-183, ngày 30 tháng 11, 2022

Vất vả đọc một đống báo cáo, biên lai và các tài liệu tài chánh khác khi đến lúc khai tờ khai thuế có thể gây nản lòng cho những người chưa quản lý hồ sơ của họ.

ằng cách biết họ cần lưu giữ những gì và lưu giữ trong bao lâu, mọi người có thể xây dựng một hệ thống lưu giữ hồ sơ tốt quanh năm và giúp việc khai thuế dễ dàng hơn.

Việc lưu giữ hồ sơ tốt cũng có thể giúp người đóng thuế hiểu được tình trạng của họ khi họ nhận được thư hoặc thông báo từ IRS.

Hồ sơ tốt giúp:

  • Xác định các nguồn thu nhập. Người đóng thuế có thể nhận tiền hoặc tài sản từ nhiều nguồn khác nhau. Hồ sơ có thể xác định các nguồn thu nhập và giúp tách thu nhập từ hoạt động kinh doanh với thu nhập phi kinh doanh và thu nhập chịu thuế với thu nhập không chịu thuế.
  • Theo dõi các khoản chi phí. Người đóng thuế có thể sử dụng hồ sơ để xác định các chi phí mà họ có thể yêu cầu khấu trừ. Điều này sẽ giúp xác định xem có nên liệt kê các khoản khấu trừ khi khai thuế hay không. Điều này cũng có thể giúp họ phát hiện các khoản khấu trừ hoặc tín thuế có thể bị bỏ qua.
  • Khai tờ khai thuế. Hồ sơ tốt giúp người đóng thuế khai thuế nhanh chóng và chính xác. Trong suốt cả năm, họ nên thêm hồ sơ thuế vào hồ sơ của mình khi nhận được để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn.
  • Hỗ trợ chứng minh các mục được khai báo trên tờ khai thuế. Hồ sơ được sắp xếp hợp lý giúp việc khai thuế trở nên dễ dàng hơn và giúp cung cấp câu trả lời nếu tờ khai được chọn để kiểm tra hoặc nếu người đóng thuế nhận được thông báo của IRS.

Nói chung, người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ trong ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế. Người đóng thuế nên xây dựng một hệ thống lưu giữ tất cả các thông tin quan trọng của họ cùng nhau. Họ có thể sử dụng một chương trình phần mềm để lưu trữ hồ sơ điện tử. Họ cũng có thể lưu trữ các tài liệu giấy trong các thư mục được dán nhãn.

Hồ sơ cần lưu giữ bao gồm:

  • Hồ sơ liên quan đến thuế. Điều này bao gồm các báo cáo tiền lương và thu nhập kiếm được từ tất cả các chủ lao động hoặc bên trả tiền bao gồm các ứng dụng hoặc thẻ thanh toán, chẳng hạn như Mẫu W-2, 1099-K, 1099-Misc, 1099-NEC. Các hồ sơ khác bao gồm báo cáo tiền lãi và cổ tức từ ngân hàng, các khoản chi trả nhất định của chính phủ như bồi thường thất nghiệp, các tài liệu thu nhập khác và hồ sơ về các giao dịch tiền ảo. Người đóng thuế cũng nên giữ biên lai, chi phiếu đã hủy và các tài liệu khác hỗ trợ chứng minh thu nhập, khấu trừ hoặc tín thuế được khai báo trên tờ khai thuế của họ. 
  • Thư, thông báo của IRS và tờ khai thuế các năm trước. Người đóng thuế nên giữ các bản sao của tờ khai thuế năm trước và các thông báo hoặc thư mà họ nhận được từ IRS. Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi một hành động diễn ra trên tài khoản của người đóng thuế.
  • Hồ sơ tài sản. Người đóng thuế cũng nên lưu giữ hồ sơ liên quan đến tài sản mà họ thanh lý hoặc bán. Họ phải giữ những hồ sơ này để tìm ra cơ sở tính toán lãi hoặc lỗ.
  • Thu nhập và chi phí kinh doanh. Người đóng thuế kinh doanh nên tìm một phương pháp giữ sổ sách kế toán phản ánh rõ ràng và chính xác tổng thu nhập và chi phí của họ. Người đóng thuế có nhân viên phải lưu giữ tất cả hồ sơ thuế lao động trong ít nhất bốn năm sau khi đến hạn hoặc trả thuế, tùy theo thời điểm nào đến sau.
  • Bảo hiểm y tế. Người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chính họ và các thành viên trong gia đình họ. Nếu họ đang yêu cầu tín thuế bảo phí, họ sẽ cần thông tin về bất kỳ khoản trả trước tín thuế nào nhận được thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế và phí bảo hiểm mà họ đã thanh toán.

Để biết thêm thông tin về những việc cần làm để sẵn sàng khai thuế, người đóng thuế nên truy cập trang Sẵn Sàng của IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)