Nhận được thư hoặc thông báo từ IRS? Dưới đây là các bước tiếp theo

Mẹo Thuế của IRS 2022-141, ngày 14 tháng 9, 2022

Khi IRS cần đặt câu hỏi về tờ khai thuế của người đóng thuế, thông báo cho họ về sự thay đổi đối với tài khoản của họ, hoặc yêu cầu thanh toán, thì cơ quan này thường gửi thư hoặc thông báo cho người đóng thuế qua đường bưu điện. Nhận thư từ IRS không phải là điều khiến quý vị hoảng sợ nhưng cũng không nên bỏ qua.

Khi một thư hoặc thông báo của IRS đến qua bưu điện, thì đây là những gì người đóng thuế nên làm:

Đọc kỹ thư. Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế. Mỗi thông báo đề cập đến một vấn đề cụ thể và bao gồm các hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm. Thông báo có thể đề cập đến các thay đổi đối với tài khoản của người đóng thuế, các khoản thuế còn nợ, yêu cầu thanh toán hoặc một vấn đề cụ thể trên tờ khai thuế. Thực hiện hành động kịp thời có thể giảm thiểu phí tiền lãi và tiền phạt.

Xem lại thông tin. Nếu thư nói về một tờ khai thuế đã thay đổi hoặc sửa chữa, thì người đóng thuế nên xem lại thông tin và đối chiếu với tờ khai thuế ban đầu. Nếu người đóng thuế đồng ý, thì họ nên ghi chú về những sửa đổi trên bản sao cá nhân tờ khai thuế của họ và lưu hồ sơ. Thông thường, người đóng thuế chỉ cần hành động hoặc liên lạc với IRS nếu họ không đồng ý với thông tin, nếu IRS yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu họ có số dư nợ đến hạn.

Thực hiện bất kỳ hành động nào được yêu cầu, bao gồm thực hiện thanh toán. IRS và các cơ quan thu nợ tư nhân được ủy quyền gửi thư qua đường bưu điện. Thường thì tất cả những gì người đóng thuế cần làm là đọc kỹ thư và thực hiện hành động thích hợp hoặc thanh toán.

Chỉ hồi đáp nếu được hướng dẫn làm như vậy. Người đóng thuế không cần trả lời thông báo trừ khi được yêu cầu cụ thể. Thường không cần gọi cho IRS. Nếu người đóng thuế cần gọi cho IRS, thì họ nên sử dụng số điện thoại ở góc trên bên phải của thông báo và có một bản sao của tờ khai thuế và thư của họ.

Cho IRS biết về một thông báo bị tranh chấp. Nếu người đóng thuế không đồng ý với IRS, thì họ nên gửi thư qua đường bưu điện giải thích lý do tại sao họ không đồng ý với thông báo đó. Họ nên gửi nó đến địa chỉ trên cuống liên lạc kèm theo thông báo. Người đóng thuế nên cung cấp thông tin và tài liệu để IRS duyệt xét khi xem xét tranh chấp.

Giữ thư hoặc thông báo để lưu hồ sơ. Người đóng thuế nên giữ các thông báo hoặc thư mà họ nhận được từ IRS. Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi một hành động được thực hiện trên tài khoản của người đóng thuế. Người đóng thuế nên lưu giữ giấy tờ/hồ sơ trong ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế.

Đề phòng những trò gian lận. IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên từ IRS thường đến qua thư bưu điện. Người đóng thuế không chắc liệu họ có nợ IRS không có thể xem thông tin về tài khoản thuế của họ trên IRS.gov.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)