Nếu nợ thuế thì quý vị có một số lựa chọn

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Tốt nhất là tất cả những người đóng thuế nên nộp tờ khai và trả thuế liên bang đúng hạn. Nếu quý vị không thể trả toàn bộ số tiền đến hạn vào lúc nộp tờ khai thì hãy cân nhắc một trong các thỏa thuận trả tiền mà IRS cung cấp. Các biện pháp này bao gồm:

  • Một thỏa thuận trả tiền trong vòng mười ngày tới.
  • Một chương trình trả tiền ngắn hạn để trả trong vòng 11-120 ngày.
  • Một thỏa thuận trả góp (tiếng Anh), để trả số tiền còn thiếu đến hạn bằng các khoản tiền trả hàng tháng.

Các doanh nghiệp còn nợ từ $25,000 trở xuống cho năm lịch hiện tại và trước đó, những người có thể trả số tiền họ còn nợ trong vòng 24 khoản tiền trả hàng tháng, thì có thể nộp đơn xin một thỏa thuận trực tuyến.