IRS mở rộng việc miễn tiền phạt đối với những người mà trả thiếu tiền khấu lưu thuế và thuế ước tính trong năm 2018; mức ngưỡng quan trọng giảm xuống là 80 phần trăm

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-55, ngày 22 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay thông báo việc miễn tiền phạt mở rộng cho những người đóng thuế mà có tiền nộp khấu lưu thuế và thuế ước tính năm 2018 thấp hơn so với tổng tiền thuế nợ cho năm này.

IRS đang hạ mức ngưỡng cần thiết để đủ điều kiện nhận miễn giảm này xuống là 80 phần trăm. Theo thông tin miễn giảm ban đầu được công bố vào ngày 16 Tháng Một, mức ngưỡng là 85 phần trăm. Mức ngưỡng thông thường là 90 phần trăm để tránh tiền phạt.

"Chúng tôi đã nghe được những lo ngại từ người đóng thuế và những người khác trong cộng đồng thuế và chúng tôi đã thực hiện điều chỉnh này nhằm nỗ lực đáp ứng với một kịch bản duy nhất trong năm nay", Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Việc miễn giảm hình phạt được mở rộng sẽ giúp nhiều người đóng thuế đã không khấu lưu đủ tiền thuế. "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi người kiểm tra lại khoản khấu lưu của họ một lần nữa trong năm nay để đảm bảo rằng họ nộp đúng số tiền khấu lưu thuế cho năm 2019".

Điều này có nghĩa là IRS giờ miễn tiền phạt thuế ước tính cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 80% tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai.

Việc tính toán miễn phạt được sửa đổi hôm nay sẽ được tích hợp vào phần mềm thuế có sẵn trên thị trường và được phản ánh trong bản sửa đổi sắp tới của hướng dẫn cho Mẫu đơn 2210, Trả Thiếu Tiền Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, Bất Động Sản và Quỹ Tín Thác.

Người đóng thuế đã nộp tờ khai cho năm thuế 2018 nhưng đủ điều kiện nhận miễn trừ mở rộng này có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách nộp Mẫu đơn 843, Claim for Refund and Request for Abatement (Đòi Lại Tiền và Yêu Cầu Cắt Giảm) và ghi rõ câu “80% Waiver of estimated tax penalty” (80% Miễn tiền phạt thuế ước tính) trên Dòng 7. Không thể nộp mẫu này qua đường điện tử.

Việc miễn giảm mở rộng ngày hôm nay sẽ có ích cho nhiều người đóng thuế nợ tiền thuế khi nộp tờ khai, gồm cả những người đóng thuế mà đã không thể điều chỉnh phù hợp khoản khấu lưu và các khoản thuế ước tính để phản ánh một loạt các thay đổi theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA), luật cải cách thuế sâu rộng được ban hành vào tháng 12 năm 2017. 

IRS và các nhóm đối tác đã thực hiện một chiến dịch giáo dục và tiếp cận sâu rộng trong suốt năm 2018 để khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc “Kiểm tra Phiếu lương”(tiếng Anh) để tránh tình trạng một số người có thể đã khấu lưu thuế quá nhiều hoặc quá ít khi họ khai thuế.Nếu người đóng thuế đã không nộp mẫu đơn khấu lưu W-4 sửa đổi cho chủ lao thuê động của họ hoặc tăng các khoản thanh toán thuế ước tính của họ, họ có thể đã không khấu lưu đủ tiền thuế trong năm tính thuế.

Thông tin bổ sung

Bởi vì hệ thống thuế của Hoa Kỳ là nộp thuế theo cách vừa làm vừa trả nên, theo luật pháp, người đóng thuế phải trả phần lớn nghĩa vụ thuế của họ trong năm, thay vì vào cuối năm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khấu lưu thuế từ tiền lương hoặc tiền lương hưu, hoặc bằng cách trả các khoản thuế ước tính.

Thông thường, một hình phạt áp dụng khi nộp tờ khai thuế nếu trả quá ít thuế trong năm.Hình phạt này là số tiền dựa trên tiền lãi gần tương đương với tiền lãi của liên bang đối với số tiền không được trả một cách kịp thời. Nhìn chung, hình phạt sẽ không áp dụng cho năm 2018 nếu các khoản thanh toán thuế trong năm đáp ứng một trong các kiểm tra sau:

  • Các khoản thanh toán thuế của người đó đạt ít nhất là 90% tiền thuế nợ cho năm 2018 hoặc
  • Các khoản thanh toán thuế của người đó đạt ít nhất 100% tiền thuế nợ của năm trước, trong trường hợp này là từ năm 2017. Tuy nhiên, mức ngưỡng 100 phần trăm được tăng lên đến 110 phần trăm nếu thu nhập gộp điều chỉnh của người đóng thuế là hơn $150,000 hoặc $75,000 nếu lập gia đình và vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. 

Với chỉ mục đích miễn phạt, việc miễn giảm hôm nay hạ mức ngưỡng từ 90% xuống còn 80%. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ không nợ tiền phạt nếu họ đã trả ít nhất 80 phần trăm trong tổng tiền thuế nợ năm 2018 của họ. Nếu người đóng thuế đã trả ít hơn 80 phần trăm thì họ không đủ điều kiện để được miễn và tiền phạt sẽ được tính như bình thường, sử dụng ngưỡng 90 phần trăm. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thông báo 2019-25 PDF, đăng hôm nay trên IRS.gov.

Giống như năm ngoái, IRS kêu gọi mọi người Kiểm tra Phiếu lương và xem lại khoản khấu lưu của họ cho năm 2019. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với bất cứ ai hiện đang đối mặt với một hóa đơn tính thuế bất ngờ khi họ nộp tờ khai. Đây cũng là một bước quan trọng đối với những người thực hiện việc điều chỉnh khấu lưu trong năm 2018 hoặc có một thay đổi lớn trong cuộc đời để đảm bảo vẫn khấu lưu đúng số tiền thuế. Những người có nguy cơ có khoản khấu lưu thuế quá ít từ tiền lương của họ bao gồm những người đóng thuế đã từng liệt kê các khoản chi tiêu trong quá khứ nhưng giờ lại dùng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên cũng như các hộ gia đình có hai người làm công ăn lương, nhân viên có nguồn thu nhập phi lương và những người có tình trạng thuế phức tạp.

Để giúp người đóng thuế đóng khoản khấu lưu đúng trong năm 2019, phiên bản Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu cập nhật giờ có tại IRS.gov.

IRS có nhiều nguồn tài liệu hữu ích cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cải cách thuế, bao gồm Ấn phẩm 5307, Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình PDF(tiếng Anh), và Ấn phẩm 5318, Cải Cách Thuế Điều Gì Mới cho Doanh Nghiệp của Quý Vị PDF(tiếng Anh). Để biết những lời khuyên và nguồn thông tin khác, hãy vào IRS.gov/taxreform(tiếng Anh) hoặc xem trang Get Ready (Chuẩn Bị Sẵn Sàng) trên IRS.gov.