Khai Thuế Miễn Phí của IRS có thể giúp những người không cần khai thuế tìm được các khoản tín thuế và nhận được tiền hoàn thuế

Mẹo Thuế Cho COVID số 2021-57, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2021

IRS kêu gọi các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là những người thường không khai thuế vì không bắt buộc theo luật, nên sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Khai thuế là cách duy nhất để người đóng thuế yêu cầu tiền hoàn thuế hoặc yêu cầu các quyền lợi như tín thuế trợ cấp phục hồi và Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Những người đóng thuế không phải khai thuế vẫn nên cân nhắc làm như vậy để nhận được số tiền đến hạn.

Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cho phép mọi người tự chuẩn bị tờ khai thuế liên bang của mình trực tuyến, khai thuế điện tử và nhận tiền hoàn thuế. Tất cả người đóng thuế là các cá nhân có đến ngày 17 tháng 5 để nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020 hoặc cũng có thể yêu cầu gia hạn đến ngày 15 tháng 10 để nộp tờ khai thuế, bằng cách sử dụng Khai Thuế Miễn Phí.

Khai Thuế Miễn Phí cung cấp quyền truy cập miễn phí vào phần mềm thuế có thương hiệu cho bất kỳ ai kiếm được từ $72,000 trở xuống. Có 9 sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí bằng tiếng Anh và 1 sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, MilTax (tiếng Anh), có sẵn miễn phí thông qua Bộ Quốc phòng. Nó cung cấp một dịch vụ khai thuế trực tuyến tương tự cho các thành viên của quân đội.

Chương trình Khai Thuế Miễn Phí cung cấp cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, các cá nhân như sinh viên hiện đang tự lập, những người vô gia cư và những người khác một cách nhanh chóng và dễ dàng để yêu cầu các khoản phúc lợi về thuế có giá trị. Bất kỳ ai cần sử dụng phần mềm chỉ cần truy cập vào máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Khai Thuế Miễn Phí Của IRS là một cách thức miễn phí để yêu cầu toàn bộ số tiền phúc lợi về thuế, bao gồm cả khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 và bảo đảm rằng những người đủ điều kiện đều được nhận tiền hoàn thuế. Mọi người có thể truy cập IRS.gov, để biết thêm thông tin chi tiết về, yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh). Họ nên tìm kiếm sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí với mục "không có thu nhập tối thiểu", khai thuế điện tử và chọn phương thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng để nhận được tiền của họ một cách nhanh chóng.

Khai Thuế Miễn Phí cũng là một cách tuyệt vời để nhận các phúc lợi thuế khác như tín thuế thu nhập do lao độngtín thuế trẻ em bổ sung (tiếng Anh). Các cá nhân và gia đình lao động có thu nhập thấp và trung bình mà thường không khai thuế nên cân nhắc việc khai thuế để yêu cầu các khoản tín thuế này. Trước đây, nhiều gia đình trong số này bỏ lỡ khoản tín thuế thu nhập kiếm được và khoản tín thuế trẻ em bổ sung vì họ không khai thuế. Theo một quy tắc đặc biệt liên quan đến COVID, những người bị giảm thu nhập hoặc bị mất việc làm trong một phần hoặc toàn bộ năm 2020 thường vẫn đủ điều kiện nhận những khoản phúc lợi này. Nếu họ làm việc trong năm 2019, họ có thể chọn sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của mình để tính các khoản tín thuế này nếu nó cao hơn thu nhập kiếm được năm 2020 của họ. Một số người cũng sẽ có thể nhận được khoản trả trước của khoản tín thuế trẻ em vào cuối năm nay. Những người đủ điều kiện nhận các khoản trả trước chỉ cần nộp tờ khai thuế năm 2020.

Mọi người nên cân nhắc sử dụng Khai Thuế Miễn Phí, đặc biệt là những người không nhận được đầy đủ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai và có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 khi họ khai thuế. Bao gồm:

  • Những người trải qua tình trạng vô gia cư. Nếu họ không phải là người phụ thuộc của ai đó, họ có khả năng vẫn đủ điều kiện nhận khoản tín thuế trợ cấp phục hồi ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập. Họ vẫn có thể sử dụng chương trình Khai Thuế Miễn Phí ngay cả khi quyền truy cập Internet duy nhất của họ là thông qua điện thoại thông minh. Tìm kiếm một sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí với mục "không có thu nhập tối thiểu".
  • Những cá nhân được kê khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác vào năm 2018 hoặc 2019, nhưng người đó không thể được kê khai là người phụ thuộc vào năm 2020, có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế và phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi.
  • Các cặp vợ chồng có một người phối ngẫu có số ITIN. Theo luật mới, một cặp vợ chồng khai thuế chung có thể đủ điều kiện nhận một phần tín thuế khi chỉ một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc. Nếu một cặp vợ chồng không nhận được một hoặc cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vì lý do này, họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 và phải nộp tờ khai thuế năm 2020. Có một ngoại lệ nếu một người phối ngẫu là thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ (tiếng Anh).
  • Cha mẹ có trẻ đủ điều kiện. Một số gia đình đã sinh con hoặc nhận con nuôi trong năm 2020 không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai cho trẻ đủ điều kiện đó. Họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 và phải nộp tờ khai thuế năm 2020.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)