Thư cung cấp thông tin từ IRS về các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

FS-2021-06, Tháng 4 năm 2021

Đối với những người đóng thuế đã nhận được thư từ Sở Thuế Vụ về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của họ, dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Tại sao tôi nhận được nhiều hơn một lá thư từ IRS về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của tôi?

Sau khi mỗi khoản trong ba khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế được phát hành, IRS sẽ gửi một lá thư – được gọi là thông báo – đến địa chỉ đã cung cấp lần cuối của mỗi người nhận tiền. Thông báo này cung cấp thông tin về số tiền thanh toán, cách thức thanh toán và cách báo cáo bất kỳ khoản thanh toán nào chưa nhận được.

  • Thông Báo 1444, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Của Quý Vị. IRS đã gửi thông báo này qua thư trong vòng 15 ngày sau khi khoản thanh toán đầu tiên được phát hành vào năm 2020. Một số người đã nhận được Thông Báo 1444 khác nếu IRS sửa đổi hoặc phát hành nhiều hơn một khoản thanh toán trong đợt đầu tiên. Những người đóng thuế đã nhận được Thông Báo 1444 nhưng không nhận được khoản thanh toán đầu tiên, hãy xem Các Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) về việc phải làm gì nếu khoản thanh toán thứ hai của họ bị mất, bị đánh cắp, bị hủy hoặc không nhận được.
     
  • Thông Báo 1444-A, Quý Vị Có Thể Cần Phải Hành Động Để Yêu Cầu Khoản Thanh toán Của Quý Vị. Vào mùa thu năm ngoái, IRS đã gửi thư này qua đường bưu điện cho những người thường không bắt buộc phải khai thuế thu nhập liên bang nhưng có thể đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên như một phần nỗ lực của IRS để chuyển khoản thanh toán này cho các cá nhân đủ điều kiện.
     
  • Thông Báo 1444-B, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Hai Của Quý Vị. Không giống như Thông báo 1444, luật cho phép khoản thanh toán thứ hai đã cho IRS thêm thời gian để gửi Thông báo 1444-B qua đường bưu điện cho những cá nhân được phát hành khoản thanh toán thứ hai. Điều này có nghĩa là họ có thể đã nhận được khoản thanh toán thứ hai vài tuần trước khi nhận được Thông Báo 1444-B. Người đóng thuế đã nhận được Thông Báo 1444-B nhưng không nhận được khoản thanh toán thứ hai, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) về việc phải làm gì nếu khoản thanh toán thứ hai của họ bị mất, bị đánh cắp, bị hủy hoặc không nhận được.
     
  • Thông Báo 1444-C, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế năm 2021 Của Quý Vị. Cuối năm nay, IRS sẽ gửi thư này qua đường bưu điện cho những người đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Thư này cần được lưu giữ cùng với hồ sơ thuế năm 2021.

Giữ mọi thông báo nhận được từ IRS liên quan đến các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cùng với các hồ sơ thuế khác. IRS không thể phát hành một bản sao của thông báo nếu nó bị mất hoặc không nhận được, mặc dù khoản thanh toán đã được nhận. Người đóng thuế không nhận được thông báo có thể xem số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai thông qua trương mục trực tuyến của họ.

Một số người đã nhận được thẻ ghi nợ EIP và vẫn chưa kích hoạt thẻ của họ đã được gửi một lá thư vào đầu năm nay nhắc họ kích hoạt thẻ của họ hoặc yêu cầu thay thế nếu họ vô tình vứt bỏ nó đi. Xem Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) về thư nhắc nhở này.

Tôi đã tính sai khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 trên tờ khai thuế năm 2020 của mình. IRS sẽ sửa lỗi đó và cho tôi biết không?

Có. IRS sẽ không từ chối tờ khai thuế nếu xảy ra lỗi khi tính khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Nếu người đóng thuế đã nhập số tiền ở dòng 30 nhưng sai sót trong việc tính toán số tiền, IRS sẽ tính đúng số tiền khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, thực hiện điều chỉnh cho tờ khai thuế và tiếp tục xử lý. Nếu cần điều chỉnh, có thể có một chút chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế và IRS sẽ gửi thông báo giải thích về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi được bao gồm trong khoản tiền hoàn thuế. Để kiểm tra trạng thái của khoản tiền hoàn thuế từ tờ khai ban đầu, hãy kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? Không cần phải nộp tờ khai thuế đã sửa đổi cho IRS để sửa lỗi này.

Tôi đã nhận được một lá thư từ IRS thông báo rằng có vấn đề với khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của tôi. Tôi cần phải làm gì?

Trong thông báo cho biết IRS đã thay đổi khoản tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 cũng sẽ giải thích lý do thay đổi. Xem lại tờ khai thuế năm 2020, các yêu cầu về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và bảng tính trong Hướng dẫn về Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR. Các câu hỏi và trả lời (tiếng Anh) về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các tình huống cụ thể được đề cập trong các thông báo từ IRS có liên quan.

Tôi đã nhận được một lá thư nói rằng tôi đã không tính toán chính xác khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 của mình. Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Người đóng thuế không đồng ý với cách tính của IRS nên xem lại thông báo này và các câu hỏi và trả lời (tiếng Anh) về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trước khi liên lạc với IRS. Chúng cung cấp thông tin bổ sung để giải thích những lỗi nào có thể đã xảy ra và những thông tin nào cần phải có khi liên lạc với IRS.

Tôi đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nhưng không yêu cầu khoản này trên tờ khai thuế năm 2020 của mình. Tôi có cần sửa đổi tờ khai thuế năm 2020 không?

Có. Những người không yêu cầu khoản tín thuế trên tờ khai thuế năm 2020 của họ bằng cách nhập số tiền trên dòng 30 của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR, sẽ cần phải nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu NhậpThu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Sửa Đổi. IRS sẽ không tính khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nếu người đóng thuế không nhập bất kỳ số tiền nào trên tờ khai thuế năm 2020 ban đầu của họ.

Những người cần nộp tờ khai thuế sửa đổi để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nên sử dụng bảng tính ở trang 59 của Hướng dẫn năm 2020 cho Mẫu 1040 và 1040-SR để xác định khoản tín thuế. Nhập số tiền vào phần Tín Thuế Khả Bồi Hoàn của Mẫu 1040-X và bao gồm "Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi" trong phần Giải Thích Các Thay Đổi.

Những người đã nộp tờ khai năm 2020 bằng phương thức điện tử và cần nộp tờ khai sửa đổi có thể nộp Mẫu 1040-X bằng phương thức điện tử.

Những người đóng thuế không nộp tờ khai thuế năm 2020 bằng phương thức điện tử sẽ cần phải nộp Mẫu 1040-X giấy và phải làm theo hướng dẫn để chuẩn bị và gửi mẫu đơn giấy.

Những người nộp Mẫu 1040-X bằng phương thức điện tử hoặc giấy có thể sử dụng công cụ trực tuyến "Tờ Khai Được Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu?" để kiểm tra trạng thái của tờ khai sửa đổi của quý vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập IRS.gov/rrc các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) theo chủ đề.