IRS phát hành thư thông tin cho những người nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và những người nhận đợt thứ ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế; người đóng thuế nên giữ các lá thư để hỗ trợ cho trải nghiệm Mùa Khai Thuế 2022

IR-2021-255, ngày 22 tháng 12, 2021

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã thông báo rằng họ sẽ phát hành thư thông tin cho những người nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu từ tháng 12 và cho những người nhận đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vào cuối tháng 1. Việc sử dụng thông tin này khi khai thuế có thể giảm thiểu sai sót và chậm trễ trong quá trình xử lý.

IRS kêu gọi những người nhận được những thư này đảm bảo rằng họ giữ chúng để hỗ trợ họ khai tờ khai thuế liên bang năm 2021 trong năm 2022.

Theo dõi thư thông báo về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em

Để giúp người đóng thuế đối chiếu và nhận mọi Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ được hưởng, IRS sẽ gửi Thư 6419, khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) năm 2021, bắt đầu từ cuối tháng 12 tháng 2021 và tiếp tục gửi cho tới tháng 1. Thư này sẽ thông báo về tổng số tiền của các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em nhận được trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính toán các khoản trả trước. Mọi người nên giữ thư này hay bất kỳ thư của IRS nào khác về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cùng với hồ sơ thuế của mình.

Những gia đình đã nhận các khoản trả trước sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 và so sánh những khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em mà họ nhận được vào năm 2021 với Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế năm 2021.

Thư này cung cấp thông tin quan trọng giúp họ khai tờ khai thuế dễ dàng hơn. Những người đã nhận được các khoản trả trước CTC cũng có thể kiểm tra những khoản chi trả của mình bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về CTC có sẵn trên IRS.gov.

Những gia đình đủ điều kiện mà không nhận được bất kỳ khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em nào có thể yêu cầu Khoản Tín Thuế Trẻ Em đầy đủ trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 mà họ nộp vào năm 2022. Điều này bao gồm những gia đình mà thường không cần khai thuế.

Thư về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể giúp mọi người yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

IRS sẽ bắt đầu gửi Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Của Quý Vị cho người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) vào cuối tháng 1. Thư này sẽ giúp những người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế xác định xem liệu họ có được hưởng và có nên yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2021 mà họ nộp vào năm 2022 hay không.

Thư 6475 chỉ áp dụng cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt thứ ba vốn được cấp từ tháng 3 tháng 2021 đến tháng 12 tháng 2021. Đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, bao gồm cả các khoản chi trả "cộng thêm", là các khoản trả trước của Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 mà sẽ được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Các khoản chi trả cộng thêm là các khoản chi trả bổ sung mà IRS đã gửi cho những người nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin thuế nhận được từ SSA, RRB hoặc VA; hoặc cho những người có thể đủ điều kiện nhận khoản tiền lớn hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được những khoản chi trả này. Tuy nhiên, những người đang chưa nhận được các khoản chi trả kích thích kinh tế nên xem lại thông tin để xác định tính đủ điều kiện của họ và liệu họ có cần yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho niên thuế 2020 hoặc 2021 hay không.

Giống như thư về khoản trả trước CTC, thư về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cung cấp thông tin quan trọng mà có thể giúp mọi người khai thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Thông tin thêm về khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tếchương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế khác liên quan đến COVID-19 (tiếng Anh) có thể tìm thấy trên IRS.gov.

Khi mùa khai thuế 2022 đến gần, IRS kêu gọi mọi người đảm bảo khai thuế chính xác và sử dụng hình thức khai thuế điện tử bằng việc ký gửi trực tiếp để tránh bị chậm trễ.