IRS tạm ngưng yêu cầu hoàn trả các khoản trả trước tín thuế bảo phí bị trả thừa năm 2020

Mẹo Thuế Cho COVID số 2021-55, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2021

Khoản tín thuế bảo phí (tiếng Anh) giúp chi trả cho bảo hiểm sức khỏe mua từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe. Những người đủ điều kiện có thể chọn để tất cả, một số hoặc không phần nào của khoản tín thuế ước tính được trả trước trực tiếp cho công ty bảo hiểm của họ thay mặt cho họ. Các khoản chi trả này – được gọi là các khoản trả trước Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh), các khoản tín thuế trả trước (hay APTC) – giúp giảm số tiền mà người đóng thuế phải trả từ tiền túi của họ khi chi trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Ngoài ra, mọi người có thể chọn không nhận khoản Tín Thuế Bảo Phí Trả Trước (APTC), trả toàn bộ số tiền bảo hiểm hàng tháng của họ và yêu cầu tất cả quyền lợi từ khoản Tín Thuế Bảo Phí (PTC) mà họ được phép có khi khai thuế. Điều này sẽ làm tăng số tiền hoàn thuế của họ hoặc giảm số tiền thuế mà họ phải trả. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) để tính số tiền Tín Thuế Bảo Phí (PTC) của họ và đối chiếu với khoản Tín Thuế Bảo Phí Trả Trước (APTC) của họ.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 tạm ngưng yêu cầu người đóng thuế phải hoàn trả các khoản trả trước Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) bị trả thừa cho niên thuế 2020. Khoản Tín Thuế Bảo Phí Trả Trước (APTC) bị thừa là khoản trả trước tín thuế bảo phí của người đóng thuế vượt quá số tiền tín thuế bảo phí của người đó.

Người đóng thuế đã sử dụng khoản Tín Thuế Bảo Phí Trả Trước (APTC) để giúp chi trả khoản phí hàng tháng theo gói bảo hiểm Thị Trường của họ sẽ cần so sánh hai khoản để biết họ cần làm gì:

  • khoản tín thuế bảo phí đã trả trước cho Thị Trường thay mặt họ vào năm 2020 và
  • khoản tín thuế bảo phí thực tế mà họ đủ điều kiện nhận được dựa trên thu nhập cuối cùng của họ cho năm 2020.

Cách tốt nhất mà người đóng thuế có thể làm là hoàn thành Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí, sử dụng thông tin từ Mẫu 1095-A Sao Kê Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe mà gói bảo hiểm của họ đã gửi cho họ, như một phần của quá trình khai thuế.

Nếu khoản APTC của người đóng thuế thấp hơn khoản PTC cho phép của họ, họ có thể yêu cầu khoản chênh lệch trên tờ khai thuế năm 2020 theo khoản PTC ròng bằng cách bao gồm Mẫu 8962 cùng với tờ khai thuế của họ. IRS cần thông tin trên mẫu đơn để xử lý tờ khai thuế cho người đóng thuế. Nếu người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng và nhận được thư yêu cầu cung cấp thêm thông tin, họ nên trả lời thông báo để IRS có thể hoàn tất việc xử lý tờ khai thuế năm 2020 của họ và nếu có, sẽ phát hành bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn.

Nếu người đóng thuế có khoản APTC cho năm 2020 nhiều hơn khoản PTC cho phép của họ, họ không phải nộp Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí hoặc báo cáo khoản hoàn trả tín thuế bảo phí trả trước bị trả thừa khi họ nộp Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR của họ.

Nếu người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế năm 2020 trước khi có quy định mới này và báo cáo khoản APTC bị trả thừa, đồng thời nhận được thư về Mẫu 8962 bị nộp thiếu, họ không cần phải trả lời thư hoặc liên lạc với IRS. Họ cũng không cần phải nộp tờ khai thuế sửa đổi. IRS sẽ xử lý các tờ khai thuế năm 2020 mà không có Mẫu 8962 bằng cách giảm số tiền hoàn trả khoản tín thuế bảo phí trả trước bị thừa thành 0 và người đóng thuế không cần phải làm gì thêm.

IRS đang thực hiện các bước để hoàn trả cho những người đã trả số tiền Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị thừa cùng với tờ khai thuế năm 2020 của họ trước khi các thay đổi pháp luật gần đây được thực hiện. Người đóng thuế trong trường hợp này không cần liên lạc với IRS hoặc nộp tờ khai thuế đã sửa đổi chỉ để được hoàn lại số tiền này. IRS sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trên IRS.gov.

Thay đổi này chỉ áp dụng cho khoản hoàn trả APTC bị trả thừa năm 2020. Người đóng thuế đã nhận được trợ cấp APTC trước năm 2020 phải nộp Mẫu 8962 để đối chiếu khoản APTC PTC của họ khi họ khai thuế thu nhập liên bang. Điều này đúng ngay cả khi họ không bắt buộc phải khai thuế cho năm đó. Ví dụ, nếu người đóng thuế nhận được thư về Mẫu 8962 năm 2019, nghĩa là Sở cần thêm thông tin để hoàn tất quá trình xử lý tờ khai thuế của họ và người đóng thuế cần trả lời thư.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)