Thông tin chi tiết về những thay đổi đối với người đóng thuế đã nhận khoản Tín Thuế Bảo Phí trả trước năm 2020

FS-2021-08, Tháng 4/2021

WASHINGTON — Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 đình chỉ yêu cầu người đóng thuế tăng tiền nợ thuế bằng toàn bộ hoặc một phần khoản Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) trả trước bị trả thừa (APTC bị trả thừa) cho năm thuế 2020. Khoản APTC bị trả thừa của người đóng thuế là khoản tiền chênh lệch giữa Tín Thuế Bảo Phí trả trước (APTC) của người đóng thuế so với số tiền Tín Thuế Bảo Phí (PTC) của người đó.

IRS gần đây đã thông báo (tiếng Anh) rằng, đối với niên thuế 2020, người đóng thuế có khoản APTC bị trả thừa cho năm 2020 không phải nộp Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí, để điều chỉnh APTC của họ so với số tiền PTC mà họ có thể yêu cầu cho năm 2020. Họ không cần báo cáo khoản hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa trên Mẫu 1040 năm 2020 hoặc Mẫu 1040-SR, Bảng 2, Dòng 2, hoặc nộp Mẫu 8962.

Những người đóng thuế đủ điều kiện yêu cầu khoản Tín Thuế Bảo Phí ròng (PTC ròng) phải nộp Mẫu 8962 khi họ khai thuế năm 2020. Nếu PTC của người đóng thuế được tính trên tờ khai nhiều hơn APTC đã trả thay cho người đóng thuế trong năm, thì phần chênh lệch là PTC ròng. Xem Mẫu 8962 và các hướng dẫn (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Việc hiểu được những thay đổi pháp luật gần đây đối với khoản PTC ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình như thế nào và việc khai thuế năm 2020 của họ là rất quan trọng. IRS đã phát triển tờ thông tin này để giải thích những gì người đóng thuế cần biết về việc yêu cầu khoản PTC ròng và phải làm gì nếu họ có khoản APTC bị trả thừa cho niên thuế 2020.

Tín Thuế Bảo Phí là gì?

Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) giúp chi trả cho bảo hiểm sức khỏe mua từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Health Insurance Marketplace). Khi người đóng thuế hoặc thành viên gia đình của người đóng thuế đăng ký bảo hiểm, Thị Trường ước tính số tiền PTC mà người đóng thuế có thể yêu cầu cho năm được bảo hiểm. Ước tính này dựa trên thông tin mà người đóng thuế cung cấp về quy mô gia đình và lợi tức dự kiến của hộ gia đình.

Những người đóng thuế đủ điều kiện sau đó sẽ chọn trả trước tất cả, một số hoặc không trả trước một khoản tín thuế ước tính nào trực tiếp cho công ty bảo hiểm của họ thay mặt cho họ. Các khoản chi trả này – được gọi là các khoản trả trước Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh), các khoản tín thuế trả trước, hay APTC – giúp giảm số tiền mà người đóng thuế phải trả từ tiền túi của họ khi chi trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Ngoài ra, người đóng thuế có thể chọn không nhận khoản APTC, trả toàn bộ số tiền bảo hiểm hàng tháng của họ và yêu cầu tất cả quyền lợi từ khoản PTC mà họ được hưởng khi khai thuế. Điều này sẽ làm tăng số tiền hoàn thuế của họ hoặc giảm số tiền thuế mà họ phải trả.

Người đóng thuế sử dụng Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) để tính số tiền PTC của họ và đối chiếu với khoản APTC của họ.

Làm thế nào để người đóng thuế biết rằng khoản APTC đã được chi trả đối với bảo hiểm của họ?

Những người đóng thuế đã ghi danh hoặc ghi danh thành viên gia đình tham gia bảo hiểm sức khỏe cho năm 2020 thông qua Thị Trường chắc đã nhận được Mẫu 1095-A Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh) từ Thị Trường. Mẫu này cho biết các tháng được bảo hiểm và bất kỳ khoản APTC nào đã trả cho công ty bảo hiểm của người đóng thuế để họ được bảo hiểm.

Thị Trường cũng thông báo cho IRS hàng năm rằng khoản APTC đã được chi trả đối với bảo hiểm cho một người đóng thuế hoặc một thành viên trong gia đình của người đóng thuế. Trước khi có sự thay đổi về luật, IRS đã gửi thư cho những người đóng thuế mà khoản APTC của họ đã được chi trả nhưng không nộp Mẫu 8962 khi họ khai thuế. Thư này yêu cầu người đóng thuế trả lời để IRS có thể tiếp tục xử lý tờ khai thuế của người đóng thuế.

Còn những người đã nộp tờ khai thuế năm 2020 thì sao?

Những người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế năm 2020 và có khoản APTC bị trả thừa không cần phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh hoặc liên lạc với IRS. Thay vào đó, người đóng thuế nên thực hiện theo các thủ tục sau:

Nếu người đóng thuế có khoản APTC bị trả thừa, đã nộp tờ khai của họ với Mẫu 8962 và tờ khai vẫn đang được xử lý: IRS sẽ giảm khoản hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa mà người đóng thuế đã báo cáo tại Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR năm 2020, Bảng 2, Dòng 2 và Dòng 29 của Mẫu 8962 xuống bằng 0 và xử lý tờ khai của họ. Không cần phải liên lạc đến IRS. Nếu người đóng thuế nhận được thư của IRS về việc khoản APTC bị trả thừa cho niên thuế 2020, họ có thể bỏ qua thư đó.

Nếu người đóng thuế có khoản APTC bị trả thừa và nộp tờ khai của họ mà không có Mẫu 8962: Cá nhân đó có thể đã nhận được một lá thư từ IRS. Nếu họ có khoản APTC bị trả thừa cho năm 2020, họ có thể bỏ qua thư của IRS yêu cầu Mẫu 8962 bị thiếu. IRS sẽ tiếp tục xử lý tờ khai năm 2020 mà không có Mẫu 8962. Nếu người đóng thuế không nhận được thư về Mẫu 8962 bị thiếu, IRS sẽ xử lý tờ khai năm 2020 mà không có Mẫu 8962. Nếu họ không nộp Mẫu 8962 nhưng vẫn báo cáo số tiền hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa trên tờ khai của họ, IRS sẽ giảm nó xuống bằng 0 và xử lý tờ khai thuế. Không cần phải liên lạc đến IRS.

Nếu người đóng thuế đã trả số tiền khoản hoàn trả APTC bị trả thừa khi họ khai thuế với Mẫu 8962: Các cá nhân trong trường hợp này không cần nộp tờ khai thuế được điều chỉnh để được hoàn lại số tiền này. IRS đang thực hiện các bước để hoàn trả cho những người đóng thuế đã nộp Mẫu 8962, đã báo cáo và hoàn trả khoản Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa với tờ khai thuế năm 2020 của họ trước những thay đổi gần đây theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021. Các cá nhân trong trường hợp này không cần nộp tờ khai thuế được điều chỉnh chỉ để được hoàn lại số tiền này. IRS sẽ sớm cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nếu người đóng thuế đang yêu cầu khoản PTC ròng và nộp tờ khai của họ mà không có Mẫu 8962: Họ sẽ nhận được thư từ IRS yêu cầu hoàn thành Mẫu 8962. Người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng phải nộp Mẫu 8962 khi họ khai thuế năm 2020. Nếu họ đã nộp tờ khai thuế năm 2020 và yêu cầu khoản PTC ròng nhưng không nộp Mẫu 8962 cùng với tờ khai của họ, họ nên phản hồi thông báo IRS mà họ đã nhận được hoặc sẽ sớm nhận được. IRS có thể cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế năm 2020 của họ nếu họ yêu cầu một khoản trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, Bảng 3, Dòng 8. Các cá nhân đủ điều kiện nhận khoản PTC ròng cho năm 2020 nếu khoản PTC của họ cho năm 2020 nhiều hơn khoản APTC được chi trả cho bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm của các thành viên gia đình họ cho năm 2020 hoặc nếu họ được phép yêu cầu một khoản PTC vào năm 2020 và trước đó không đủ điều kiện cho khoản APTC, hoặc đã chọn không nhận quyền lợi từ khoản APTC khi ghi danh gói bảo hiểm y tế của họ cho năm 2020.

Nếu các cá nhân có khoản PTC ròng cho năm 2020, họ nên kiểm tra và trả lời thông báo của IRS để IRS có thể hoàn tất việc xử lý tờ khai thuế năm 2020 của họ và nếu có, sẽ cấp bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào đến hạn.

Ai nên nộp Mẫu 8962 cùng với tờ khai thuế năm 2020?

Nếu người đóng thuế có khoản APTC bị trả thừa cho năm 2020: Họ không nên nộp Mẫu 8962 khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020 và không nên đưa số tiền vào Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR. Bảng 2, Dòng 2. IRS sẽ xử lý tờ khai thuế đó mà không có Mẫu 8962 và sẽ không bổ sung bất kỳ số tiền hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa nào vào trách nhiệm trả thuế năm 2020. Người đóng thuế nên bỏ qua các thông báo từ IRS yêu cầu Mẫu 8962 bị thiếu nếu họ có khoản APTC bị trả thừa cho năm tính thuế 2020.

Nếu các cá nhân yêu cầu khoản PTC ròng trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, Bảng 3, Dòng 8: Họ phải nộp Mẫu 8962 kèm theo tờ khai và báo cáo PTC ròng trên Dòng 26. Người đóng thuế đủ điều kiện để yêu cầu khoản PTC ròng nếu:

  • Họ được phép kê khai khoản PTC cho năm 2020 nhưng trước đó không đủ điều kiện hoặc đã chọn không nhận quyền lợi từ khoản APTC khi ghi danh tham gia Thị Trường cho năm 2020, hoặc
  • Họ đã nhận được quyền lợi từ khoản APTC cho năm 2020 nhưng khoản PTC của họ được phép nhận cho năm 2020 nhiều hơn khoản APTC đã trả thay mặt cho họ vào năm 2020.

IRS cần thông tin trên Mẫu 8962 để xử lý tờ khai thuế cho người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng. Nếu họ có khoản PTC ròng và nhận được thư yêu cầu cung cấp thêm thông tin, họ nên trả lời thông báo để IRS có thể hoàn tất việc xử lý tờ khai thuế năm 2020 của họ và nếu có, sẽ phát hành bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn.

PTC ròng được khai trên tờ khai thuế như thế nào?

Người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu khoản PTC đối với bảo hiểm sức khỏe theo gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện được mua thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 8962 để tính số tiền PTC của họ và đối chiếu với khoản APTC của họ. Việc tính toán này cho phép người đóng thuế biết liệu họ có khoản APTC bị trả thừa hay có thể yêu cầu khoản PTC ròng hay không.

Chỉ những người đóng thuế tự ghi danh, và người phối ngẫu của họ nếu khai thuế chung, hoặc người mà họ kê khai là người phụ thuộc, theo một gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện thông qua Thị Trường, mới được phép yêu cầu khoản PTC. Người đóng thuế yêu cầu khoản PTC trên tờ khai thuế lợi tức liên bang của họ. Những người đóng thuế đã chọn không nhận khoản APTC vào năm 2020 và trả phí bảo hiểm hàng tháng đầy đủ sẽ nhận được tất cả quyền lợi từ khoản PTC khi họ yêu cầu nó trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Người đóng thuế yêu cầu khoản PTC cho năm 2020 phải giảm khoản PTC của họ bằng số tiền APTC đã trả thay mặt họ cho năm 2020. Việc đối chiếu này được thực hiện trên Mẫu 8962. Nếu PTC của người đóng thuế được tính trên tờ khai nhiều hơn APTC đã trả thay cho người đóng thuế trong năm, thì phần chênh lệch là PTC ròng.

Việc yêu cầu khoản PTC ròng sẽ làm tăng số tiền hoàn thuế của người đóng thuế hoặc giảm số tiền thuế mà họ nợ. Khoản PTC ròng được báo cáo trên Mẫu 1040, Bảng 3, Dòng 8. Người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng phải nộp Mẫu 8962 và báo cáo số tiền trên Dòng 26 của mẫu đơn khi nộp tờ khai thuế năm 2020.