Sở Thuế Vụ đình chỉ yêu cầu hoàn trả các khoản Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa năm 2020; những người yêu cầu khoản Tín Thuế Bảo Phí ròng phải nộp Mẫu 8962

IR-2021-84, Ngày 9/4/2021

WASHINGTON — Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 đình chỉ yêu cầu người đóng thuế tăng tiền nợ thuế bằng toàn bộ hoặc một phần khoản Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) trả trước bị trả thừa (APTC bị trả thừa) cho năm thuế 2020. Khoản APTC bị trả thừa của người đóng thuế là khoản tiền chênh lệch giữa Tín Thuế Bảo Phí trả trước (APTC) của người đóng thuế so với số tiền Tín Thuế Bảo Phí (PTC) của người đó.

Sở Thuế Vụ đã thông báo ngày hôm nay rằng người đóng thuế có khoản APTC bị trả thừa cho năm 2020 không phải nộp Mẫu 8962 Tín Thuế Bảo Phí, hoặc báo cáo khoản hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa trên Mẫu 1040 năm 2020 hoặc Mẫu 1040-SR, Bảng 2, Dòng 2, khi họ khai thuế.

Người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu khoản PTC đối với bảo hiểm sức khỏe theo gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện được mua thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 8962, Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) để tính số tiền PTC của họ và đối chiếu với khoản APTC của họ. Việc tính toán này cho phép người đóng thuế biết liệu họ có phải tăng trách nhiệm trả thuế của mình tương đương số tiền toàn bộ hoặc một phần khoản APTC bị trả thừa của họ, được gọi là khoản hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa hay có thể yêu cầu khoản PTC ròng hay không.

Người đóng thuế có thể kiểm tra với chuyên gia thuế của họ hoặc sử dụng phần mềm thuế để tính khoản PTC được hưởng và đối chiếu với khoản APTC nhận được bằng cách sử dụng thông tin từ Mẫu 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.

Quy trình vẫn không thay đổi đối với những người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng cho năm 2020. Họ phải nộp Mẫu 8962 khi khai thuế năm 2020. Xem Hướng dẫn cho Mẫu 8962 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Người đóng thuế yêu cầu khoản PTC ròng phải phản hồi thông báo của IRS yêu cầu cung cấp thêm thông tin để hoàn tất việc xử lý tờ khai thuế của họ.

Những người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế năm 2020 và có khoản APTC bị trả thừa năm 2020 không cần phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh hoặc liên lạc với IRS. IRS sẽ giảm số tiền hoàn trả APTC bị trả thừa xuống bằng 0 và người đóng thuế không cần thực hiện thêm hành động nào. IRS sẽ hoàn trả cho những người đã hoàn trả bất kỳ khoản Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa nào trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Những người đóng thuế đã nhận được một lá thư về việc thiếu Mẫu 8962 nên bỏ qua lá thư nếu họ có khoản APTC bị trả thừa cho năm 2020. IRS sẽ xử lý các tờ khai thuế không có Mẫu 8962 cho niên thuế 2020 bằng cách giảm số tiền hoàn trả tín thuế bảo phí trả trước bị trả thừa xuống bằng 0.

Một lần nữa, IRS đang thực hiện các bước để hoàn trả cho những người đã nộp Mẫu 8962, đã báo cáo và đã trả số tiền hoàn trả Tín Thuế Bảo Phí trả trước bị trả thừa cùng với tờ khai thuế năm 2020 của họ trước khi các thay đổi luật pháp gần đây được thực hiện. Người đóng thuế trong trường hợp này không cần nộp tờ khai thuế được điều chỉnh chỉ để được hoàn lại số tiền này. IRS sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trên IRS.gov. Không cần phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh hoặc liên lạc với IRS.

Xin nhắc lại, thay đổi này chỉ áp dụng cho khoản APTC đối chiếu cho niên thuế 2020. Người đóng thuế đã nhận được quyền lợi từ khoản APTC trước năm 2020 phải nộp Mẫu 8962 để điều chỉnh khoản APTC và PTC của họ cho năm trước năm 2020 khi họ khai thuế lợi tức liên bang ngay cả khi họ không phải khai thuế cho năm đó. IRS tiếp tục xử lý các tờ khai thuế của năm trước và liên lạc với người đóng thuế để có được những thông tin còn thiếu. Nếu IRS gửi thư về Mẫu 8962 năm 2019, chúng tôi cần thêm thông tin từ người đóng thuế để hoàn tất quá trình xử lý tờ khai thuế của họ. Người đóng thuế cần trả lời thư để IRS có thể hoàn tất việc xử lý tờ khai thuế và, nếu có, phát hành bất kỳ khoản hoàn trả nào mà người đóng thuế có thể đến hạn được nhận.

Xem Mẫu 8962, Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) và Tờ Thông Tin 2021-08, Thêm thông tin chi tiết về những thay đổi đối với người đóng thuế đã nhận khoản trả trước Tín Thuế Bảo Phí năm 2020 (tiếng Anh).