IRS: Trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế; hãy khấu lưu thuế ngay bây giờ và tránh bất ngờ khi khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-185, ngày 18 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Với việc hàng triệu người Mỹ hiện đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế, lần đầu tiên nhận được khoản tiền này đối với nhiều người trong số họ, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở những người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp rằng họ có thể khấu lưu thuế từ các khoản trợ cấp của họ ngay bây giờ để tránh nợ thuế trên thu nhập này khi họ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang vào năm tới.

Theo luật, trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020. Trợ cấp chịu thuế bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp đặc biệt nào được cấp theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security hay CARES), được ban hành vào mùa xuân này.

Việc khấu lưu là tự nguyện. Luật liên bang cho phép bất kỳ người nhận nào được chọn giữ lại mức cố định 10% từ tiền trợ cấp của họ để trang trải một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thuế của họ. Để làm điều đó, hãy điền vào Mẫu W-4V, Yêu cầu Khấu lưu Tự nguyện (tiếng Anh)PDF và đưa cho cơ quan chi trả trợ cấp. Xin đừng gửi mẫu đơn này cho IRS. Nếu người trả tiền có biểu mẫu yêu cầu khấu lưu riêng, hãy sử dụng mẫu đó.

Nếu người nhận không chọn khấu lưu hoặc nếu khấu lưu không đủ, họ có thể thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý. Khoản thanh toán cho hai quý đầu năm 2020 đến hạn vào ngày 15 tháng 7. Các khoản thanh toán quý ba và bốn sẽ đến hạn lần lượt vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 và ngày 15 tháng 1 năm 2021. Để biết thêm thông tin, bao gồm một số bảng tính hữu ích, hãy xem Mẫu 1040-ESẤn phẩm 505 (tiếng Anh), có trên IRS.gov.

Dưới đây là một số loại thanh toán mà người nộp thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ:

  • Trợ cấp do một tiểu bang hoặc Đặc khu Columbia chi trả từ Quỹ Ủy thác Thất nghiệp Liên bang
  • Trợ cấp thất nghiệp ngành đường sắt
  • Trợ cấp khuyết tật được trả thay thế cho trợ cấp thất nghiệp
  • Trợ cấp điều chỉnh thương mại theo Đạo luật Thương mại năm 1974
  • Hỗ trợ thất nghiệp theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiên tai năm 1974, và
  • Hỗ trợ thất nghiệp theo Chương trình của Đạo luật Bãi bỏ Quy định Hàng không năm 1978

Những người nhận trợ cấp mà trở lại làm việc trước khi kết thúc năm có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để đảm bảo rằng họ có đủ tiền thuế được khấu trừ từ lương của mình. Chỉ có trên IRS.gov, công cụ trực tuyến này có thể giúp bất kỳ người lao động hoặc người nhận lương hưu nào tránh được hoặc giảm bớt hóa đơn thuế cuối năm của họ hoặc ước tính khoản hoàn thuế họ muốn.

Vào tháng 1 năm 2021, người nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được Mẫu 1099-G, Một số Khoản thanh toán Nhất định từ Chính Phủ (tiếng Anh)PDF từ cơ quan chi trả trợ cấp. Mẫu này sẽ hiển thị số tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ đã nhận được trong năm 2020 trong Ô số 1 và bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào được khấu lưu trong Ô số 4. Người nộp thuế báo cáo thông tin này, cùng với thu nhập theo mẫu W-2, trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ. Để biết thêm thông tin về thất nghiệp, hãy xem Trợ cấp Thất nghiệp trong Ấn phẩm 525 (tiếng Anh).