IRS sẽ tính lại thuế đối với trợ cấp thất nghiệp năm 2020 và bắt đầu trả tiền hoàn thuế vào tháng Năm

Mẹo Thuế Cho COVID số 2021-46, ngày 8/4/2021

Thông thường, bất kỳ khoản bồi thường thất nghiệp nào mà quý vị nhận được đều phải chịu thuế. Tuy nhiên, một thay đổi về luật gần đây cho phép một số người nhận không phải trả thuế cho một số khoản bồi thường thất nghiệp năm 2020.

IRS sẽ tự động hoàn thuế cho những người đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế khai báo khoản bồi thường thất nghiệp trước những thay đổi gần đây theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Các khoản tiền hoàn thuế này dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng Năm và sẽ tiếp tục vào mùa hè.

Theo quy định mới, những người đóng thuế kiếm được ít hơn $150,000 trong tổng thu nhập được điều chỉnh có thể loại trừ một số khoản bồi thường thất nghiệp khỏi thu nhập của họ. Điều này có nghĩa là họ không phải trả thuế cho một số khoản đó. Những người là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế có thể loại trừ lên đến $20,400 – lên đến $10,200 cho mỗi người phối ngẫu đã nhận tiền bồi thường thất nghiệp. Tất cả những người đóng thuế đủ điều kiện khác có thể loại trừ lên đến $10,200 từ thu nhập của họ.

Thông tin cho những người đã nộp tờ khai thuế năm 2020

Sự thay đổi luật này xảy ra sau khi một số người đã nộp tờ khai thuế năm 2020. Đối với những người đóng thuế đã khai thuế và tính thuế năm 2020 của họ dựa trên toàn bộ số tiền bồi thường thất nghiệp, IRS sẽ xác định số tiền chịu thuế chính xác của khoản bồi thường thất nghiệp. Bất kỳ khoản tiền thuế nào nộp thừa sẽ được hoàn thuế hoặc áp dụng cho các khoản nợ thuế chưa trả khác.

Sở sẽ thực hiện các tính toán lại này trong hai giai đoạn.

  • Đầu tiên, là cho những người đóng thuế đủ điều kiện để loại trừ lên đến $10,200.
  • Thứ hai, là cho những người là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế đủ điều kiện để loại trừ lên đến $20,400, và những người khác có tờ khai thuế phức tạp hơn.

Người đóng thuế chỉ cần nộp tờ khai được điều chỉnh nếu việc tính toán lại khiến họ trở nên đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ thuế liên bang bổ sung chưa có trong tờ khai thuế ban đầu của họ.

Ví dụ, IRS có thể điều chỉnh tờ khai thuế cho những người đóng thuế đã yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được và vì việc loại trừ đã thay đổi mức thu nhập, giờ đây họ có thể đủ điều kiện để tăng số tiền EITC.

Tuy nhiên, người đóng thuế sẽ phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh nếu ban đầu họ không yêu cầu EITC hoặc các khoản tín thuế khác nhưng bây giờ họ đã đủ điều kiện yêu cầu chúng theo những thay đổi của luật thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ Lý EITC để xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này hay không dựa trên thu nhập chịu thuế mới của họ. Nếu bây giờ họ đủ điều kiện, họ nên xem xét nộp tờ khai thuế được điều chỉnh để yêu cầu số tiền này.

Những người đóng thuế này cũng có thể muốn kiểm tra lại các tờ khai thuế tiểu bang của họ.

Thông tin cho những người chưa khai thuế năm 2020

Phần mềm khai thuế đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi này. Những người chưa nộp tờ khai thuế và chọn khai thuế điện tử, chỉ cần trả lời các câu hỏi liên quan khi khai thuế. Người đóng thuế nên đọc Khoản Loại Trừ Mới Đối Với Bồi thường Thất Nghiệp Lên Tới $10,200 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin và các ví dụ. Đối với những người chọn khai thuế bằng giấy, các hướng dẫn và tờ lượt toán cập nhật về việc loại trừ có sẵn trên IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)