Lên kế hoạch: Ảnh hưởng của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đến mức thuế năm 2021, phần 2

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-79, ngày 6/3/2021

Đây là lời khuyên thứ hai trong số hai lời khuyên về thuế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về ảnh hưởng của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đến mức thuế năm 2021 của một số cá nhân. Thông tin phần 1 có trên trang IRS.gov.

Những thay đổi mở rộng mức EITC cho năm 2021 và những năm sau đó

Những thay đổi của luật mới mở rộng mức EITC cho năm 2021 và trong tương lai. Những thay đổi này bao gồm:

 • Nhiều người lao động và gia đình thuộc hộ lao động hơn có lợi tức từ đầu tư cũng có thể nhận được khoản tín thuế này. Bắt đầu từ năm 2021, số tiền lợi tức từ đầu tư mà họ có thể nhận được và vẫn đủ điều kiện để nhận khoản EITC sẽ tăng lên $10,000.
 • Người phối ngẫu đã kết hôn nhưng sống ly thân không khai thuế chung có thể đủ điều kiện để yêu cầu nhận khoản EITC. Họ có thể đủ điều kiện để nhận nếu sống với trẻ đủ điều kiện của mình trong hơn nửa năm và:
  • Không sống cùng chỗ ở chính với người phối ngẫu trong ít nhất sáu tháng cuối cùng của niên thuế có yêu cầu nhận khoản EITC, hoặc
  • Ly thân về mặt pháp lý theo luật của tiểu bang dưới một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc một sắc lệnh về việc duy trì sống ly thân và không sống trong cùng một hộ gia đình với người phối ngẫu vào cuối niên thuế có yêu cầu nhận khoản EITC.

Tín thuế trẻ em mở rộng chỉ dành cho năm 2021

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý nhưng mang tính chất tạm thời đối với tín thuế trẻ em, bao gồm:

 • Tăng khoản tiền tín thuế
 • Cung cấp khoản tín thuế này cho trẻ đủ điều kiện bước sang tuổi 17 vào năm 2021
 • Là khoản tín thuế khả bồi hoàn đầy đủ cho hầu hết người đóng thuế
 • Cho phép nhiều người đóng thuế nhận trước một nửa khoản tín thuế ước tính năm 2021.

Những người đóng thuế có trẻ đủ điều kiện dưới 18 tuổi vào cuối năm 2021 hiện có thể nhận toàn bộ số tiền tín thuế nếu họ có ít hoặc không có lợi tức từ công việc, kinh doanh hoặc các nguồn khác. Trước năm 2021, khoản tín thuế có giá trị lên đến $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện, với một phần có thể hoàn lại ở hạn mức $1,400 cho mỗi trẻ. Luật mới tăng mức tín thuế lên tới $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi vào cuối năm 2021 và $3,600 cho mỗi trẻ từ 5 tuổi trở xuống vào cuối năm 2021. Đối với những người đóng thuế có nhà ở chính của họ ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian hơn nửa niên thuế và là cư dân hợp pháp của Puerto Rico, khoản tín thuế sẽ được hoàn trả đầy đủ và hạn mức $1,400 sẽ không được áp dụng.

Tín thuế tối đa được cung cấp cho người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh đã sửa đổi là:

 • $75,000 trở xuống đối với người khai thuế độc thân và người đã kết hôn, khai thuế riêng
 • $112,500 trở xuống đối với chủ hộ
 • $150,000 trở xuống đối với người phối ngẫu đã kết hôn, khai thuế chung và những người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Trên ngưỡng lợi tức này, số tiền vượt mức khoản tín thuế $2,000 ban đầu – $1,000 hoặc $1,600 cho mỗi trẻ – sẽ giảm $50 trên mỗi $1,000 trong Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh đã sửa đổi bổ sung. Khoản tín thuế $2,000 ban đầu tiếp tục giảm $50 trên mỗi $1,000 khi Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh đã sửa đổi đạt trên $200,000; $400,000 cho người phối ngẫu đã kết hôn, khai thuế chung.

Khoản trả trước tín thuế trẻ em

Từ ngày 7/15 đến tháng 12 năm 2021, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ sẽ trả trước một nửa khoản tín thuế trẻ em ước tính năm 2021 theo các khoản chi trả hàng tháng cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Người đóng thuế đủ điều kiện là người đóng thuế có nhà ở chính ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm. Điều này bao gồm 50 tiểu bang và District of Columbia. Quân nhân Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ hoạt động kéo dài được coi là có nhà ở chính ở Hoa Kỳ.

Các khoản trả trước hàng tháng sẽ được ước tính từ tờ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2019 nếu không có thông tin thuế của năm 2020. Các khoản trả trước sẽ không bị giảm bớt hoặc đền bù cho các khoản thuế quá hạn hoặc các khoản nợ ở liên bang hoặc tiểu bang khác mà người đóng thuế hoặc người phối ngẫu của họ còn nợ. Người đóng thuế sẽ yêu cầu nhận khoản tín thuế trẻ em còn lại dựa trên thông tin thuế của năm 2021 khi họ nộp tờ khai thuế lợi tức cho năm 2021.