Những người không phải khai thuế có thể cần đăng ký khoản trả trước tín thuế trẻ em hàng tháng

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-92, ngày 6/28/2021

Ai nên sử dụng công cụ này

Công cụ này dành cho những người không khai thuế cho năm 2019 hoặc 2020 và những người không sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ năm ngoái để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Công cụ này cho phép họ cung cấp thông tin cần thiết về bản thân, những trẻ đủ điều kiện từ 17 tuổi trở xuống, những người phụ thuộc khác của họ và thông tin ngân hàng ký gửi trực tiếp của họ để Sở Thuế Vụ có thể nhanh chóng và dễ dàng gửi các khoản chi trả trực tiếp vào trương mục chi trả bằng chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm của họ.

Dưới đây là những người không nên sử dụng công cụ này

Các gia đình đủ điều kiện đã nộp hoặc dự định khai thuế lợi tức năm 2019 hoặc 2020 không nên sử dụng công cụ này. Sau khi Sở Thuế Vụ xử lý tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của họ, thông tin sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện và phát hành các khoản trả trước. Các gia đình muốn yêu cầu các nguồn lợi từ việc đóng thuế, chẳng hạn như tín thuế lợi tức do lao động, không nên sử dụng công cụ này. Họ nên nộp tờ khai thuế thông thường. Đối với họ, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để khai thuế là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov.

Về khoản trả trước tín thuế trẻ em

Khoản tín thuế trẻ em được mở rộng và có thể ứng trước mới được cho phép theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng Ba. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của một người, bao gồm cả những người sử dụng công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Nếu tờ khai thuế đó chưa được nộp hoặc vẫn đang được xử lý, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả ban đầu bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019 hoặc thông tin được nhập bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế có sẵn vào năm 2020.

Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản chi trả này bằng phương thức ký gửi trực tiếp nếu thông tin ngân hàng chính xác đã được cung cấp cho Sở Thuế Vụ. Nếu không, mọi người nên kiểm tra hòm thư của họ vào khoảng ngày 7/15 để kiểm tra khoản chi trả qua thư của họ. Các ngày chi trả khoản trả trước tín thuế trẻ em là ngày 7/15, 8/13, 9/15, 10/15, 11/15 và 12/15.

Xem Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 trên IRS.gov để biết thông tin chi tiết về tính đủ điều kiện và các nguồn tài nguyên hữu ích hơn.

Sở Thuế Vụ đề nghị các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con chia sẻ thông tin quan trọng này về khoản tín thuế trẻ em cũng như các quyền lợi quan trọng được hưởng khác.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)