Các doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ tín thuế cơ hội việc làm

Mẹo Thuế của IRS 2022-70, ngày 5 tháng 5, 2022

Tín thuế cơ hội việc làm (tiếng Anh) là một khoản tín thuế liên bang dành cho chủ lao động để thuê các cá nhân từ một số nhóm mục tiêu (tiếng Anh) nhất định, những người luôn đối mặt với những rào cản đáng kể đối với việc làm. Khoản tín thuế này dành cho tiền lương được trả cho một số cá nhân bắt đầu làm việc vào hoặc trước ngày 31 tháng 12, 2025.

Dưới đây là thông tin thêm về các yêu cầu đối với khoản tín thuế có giá trị này.

Khoản tín thuế cơ hội việc làm bằng 40% của số tiền lương lên đến $6.000 được trả hoặc phát sinh với khoản tín thuế tối đa là $2.400, cho một nhân viên:

  • đang trong năm làm việc đầu tiên của họ.
  • được chứng thực là thành viên của một nhóm đủ điều kiện.
  • làm việc ít nhất 400 giờ phục vụ cho chủ lao động đó.

Đây là khoản tín thuế trả một lần cho mỗi người được thuê mới và chủ lao động không thể yêu cầu khoản tín thuế này cho những nhân viên được thuê lại.

Tỷ lệ 25% áp dụng cho tiền lương đối với những cá nhân có từ 120 đến 399 giờ phục vụ.

Mức lương lên đến $24.000 có thể được xem xét khi xác định Tín Thuế Cơ Hội Việc Làm cho một số nhóm mục tiêu là cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn.

Ai đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này

Các doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô nào đều có thể đủ điều kiện nhận tín thuế cơ hội việc làm khi họ thuê các cá nhân thuộc các nhóm đủ điều kiện, những người thường xuyên gặp trở ngại lớn đối với việc làm.

Cả những chủ lao động phải chịu thuế và một số được miễn thuế ở Hoa Kỳ và một số vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đều có thể yêu cầu khoản tín thuế này. Đây là cách thức:

  • Nếu chủ lao động phải chịu thuế, họ có thể yêu cầu khoản tín thuế đối với thuế thu nhập.
  • Nếu chủ lao động đủ điều kiện nhưng được miễn thuế, họ chỉ có thể yêu cầu khoản tín thuế này đối với thuế tiền lương và chỉ đối với tiền lương trả cho các thành viên của nhóm mục tiêu là cựu chiến binh đủ điều kiện.

Cách yêu cầu khoản tín thuế này

Việc nộp đơn xin khoản tín thuế này rất đơn giản.

Khoản tín thuế này được giới hạn trong số tiền nợ thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc phần của chủ lao động đối với thuế An Sinh Xã Hội còn nợ. Bất kỳ khoản tín thuế nào chưa sử dụng đều tuân theo các quy tắc mang sang kỳ sau và mang qua kỳ trước đối với tín thuế thông thường.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)